Hajdú-Bihari Napló, 1967. március (24. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-16 / 64. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! HAJDÚ-BIHARI­­ NAPLÓ XXIV. ÉVF., 64. SZÁM 41a, 50 ,|||és 1967. MÁRCIUS 16., CSÜT. A Belga KP küldöttsége Hajdú-Bihar megyébe látogatott A Belga Kommunista Párt Központi Bizottságának négy­tagú delegációja, amely az MSZMP Központi Bizottságá­nak vendégeként tartózkodik hazánkban, szerda délelőtt Debrecenbe érkezett. A dele­gáció vezetője Albert de Co­­ninck, a BKP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Tagjai Pierre Joye, Bob Gordoner és De Smet, a Központi Bizottság tagjai. A vendégeket a megyei pártbizottság épületében Kava­­rcas László, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára, C. Nagy Gábor, Gál Ist­ván, Sikula György, a megyei pártbizottság titkárai, Ambrus István, a megyei tanács vb-el­­nöke, dr. Szilágyi Gábor, a Debreceni Városi Pártbizott­ság első titkára és dr. Ács Ist­ván, a Debrecen Városi Ta­nács vb-elnöke fogadta és köszöntötte. Ezt követően Kő­rakás László elvtárs adott tá­jékoztatót a megye politikai, gazdasági, társadalmi helyze­téről, fejlődéséről, a pártélet néhány kérdéséről, majd bará­ti eszmecsere alakult ki a két népet és két pártot érintő leg­fontosabb kérdésekről. Nagygyűlés a budapesti Petőfi-szobornál Az MSZMP Budapesti Bi­zottsága, a Hazafias Népfront Budapesti Elnöksége és a KISZ Budapesti Bizottsága nagygyű­lést rendezett szerdán a Pető­fi-szobornál az 1848-as forra­dalom és szabadságharc, vala­mint az 1942. március 15-i antifasiszta tüntetés­ emléké­re. Részt vett a nagygyűlésen és az elnökségben foglalt he­lyet Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány és a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöke, valamint a társadalmi és tömegszervezetek számos vezetője. Az 1942. március 15-i tünte­tést szervező történelmi em­lékbizottság tagjai közül jelen voltak: Barcs Sándor, a Ma­gyar Távirati Iroda vezérigaz­gatója, Bernáth Aurél Kos­­suth-díjas festőművész, Dar­vas József, a Magyar Írószö­vetség elnöke, Hont Ferenc, a Színháztudományi Intézet igazgatója, a 92 éves Krenner Miklós, aki Spectator néven, is­mert újságíró volt abban az időben, Mihályfi Ernő, a Ma­gyar Nemzet főszerkesztője, dr. Ortutay Gyula, a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, Pátzay Pál Kossuth­­díjas szobrászművész, Raics István zeneszerző és Somogyi Miklós nyugdíjas, az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Ott volt az 1942. március 15-i tüntetés részvevőinek népes csoportja is. Darvas József szólott a két március jelentőségéről. A Petőfi-szobor talapzatán ezután elhelyezték a megem­lékezés virágait. A nagygyűlés az Internacio­­nálé hangjaival ért véget. Szerdán fővárosszerte meg­koszorúzták az 1848-as forra­dalom és szabadságharc em­lékműveit. (MTI) Kossuth-levelet találtak Szentesen A Szentesi Állami Levéltár­ban az iratok rendezésekor előkerült egy eddig ismeretlen Kossuth-levél, amelyet írója 84 évvel ezelőtt, 1883. már­cius 15-én keltezett Turinban. A kétoldalas, kézírásos levél­ben Kossuth köszönetet mon­dott Csongrád megye közgyű­lésének a 80. születésnapja al­kalmából küldött jókíván­ságokért. (MTI) A vendégek a délutáni órák­ban Sikula György és dr. Szi­lágyi Gábor társaságában a Debreceni Orvostudományi­­ Egyetemre látogattak el, ahol , dr. Csaba Béla, a pártbizott­ság titkára, dr. Juhász Pál­­ rektor, dr. Laczkó Jenő, a KISZ-bizottság titkára, dr. Csüllök Ferenc, az üzemi szakszervezeti bizottság titká­ra és dr. Fülöp Tamás profesz­szor köszöntötte a delegáció tagjait, akik a rövid tájékoz­tató után látogatást tettek az egyetem néhány klinikáján. A delegáció az esti órákban a Zeneművészeti Főiskola deb­receni tagozatát látogatta meg, ahol Gulyás György tagozat­­vezető tanár köszöntötte a vendégeket. Tiszteletükre a Kodály-kórus, valamint a Deb­receni Népi Együttes rövid műsort adott. Utána Gulyás György adott felvilágosítást a testvérpárt küldöttségének a Kodály-kórus fejlődéséről, művészi munkájáról. Egyebek között elmondotta, hogy a kó­rus tagjai 1958-ban már jár­tak Belgiumban, ahol nagy si­kerrel adtak műsort. A vendégek a mai nap­on a Csapágyművekben, majd a nádudvari Vörös Csillag Tsz­­ben tesznek látogatást Karakas László elvtárs adott rövid tájékoztatót a megye fejlődéséről Koszorúzások és ifjúsági nagygyűlés Debrecenben tegyünk hitet a párt, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány, a Hazafias Népfront politikája mellett.­­ Hazánk történelmének alakulásában kiemelkedő sze­repet játszott 1848. március 15-e, 1919. március 21. és 1945. április 4. E történelmi jelen­tőségű évfordulók időszaká­ban — megemlékezve a KISZ újjászervezésének 10. évfor­dulójáról is — országszerte forradalmi ifjúsági napokat tartunk. Azt tűztük ki célul, hogy történelmünk három ki­emelkedő évfordulójának egy­mással összehangolt megün­neplésével hozzájárulunk for­radalmi hagyományaink ápo­lásához, ébrentartásához. Ki­fejezésre akarjuk juttatni, hogy a forradalmi örökség vállalásával mai nemzeti cél­­ia­ink és nemzetközi köteles­ségeink teljesítését szolgál­juk. A forradalmi ifjúsági napok célja az is, hogy a szocialista hazafiság hagyo­mányainak kialakításával még szorosabbra fűzzük azo­kat az értelmi, és érzelmi szá­lakat, melyek ifjúságunkat a hazához, népünkhöz, szo­cialista eredményeinkhez kö­tik. A forradalmi ifjúsági na­pok jelszava: „Hűség a nép­hez, hűség a párthoz!” — A forradalmi ifjúsági napok rendezvénysorozata alig ér véget, már teljes erővel új, nagy feladat megoldására kell készülődni valamennyi KISZ-tagnak, KISZ-alapszer­­vezetnek. Megindulnak az alapszervezeti választások, amellyel kezdetét veszi a KISZ VII. kongresszusára való fel­készülés. Ez az esemény első­sorban az ifjúság életében je­lentős, de úgy gondoljuk, hogy ennek társadalmi, politikai jelentősége is van. Hiszen a választási munkában ifjúsá­­gunk azt elemzi majd, hogy mit tett eddig a szocializmus építéséért, s mik azok a gaz­dasági, politikai feladatok, melyeket a jövőben el kell végezni. — E gondolatok jegyében a forradalmi ifjúsági napok megyei és Debrecen városi rendezvénysorozatát meg­nyitom. Az ifjúsági nagygyűlés az Internacionálé hangraival ért véget. A nagygyűlés után a Wyrft­ Zoltán Zenemű­­vészeti Szakiskola KISZ-szervezete ünnep­­műsort adott a forró­­'"■’'mi ifjúsági napok tisztele­tére. Március 15-én a KISZ és a Hazafias Népfront Debre­cen Városi Bizottsága koszorúzási ünnepségeket tartott az 1848-as szabadságharc hőseinek emlékére. Délelőtt 10 óra­kor a Kossuth és Petőfi szobornál rendeztek koszorúzási ünnepséget. A Kossuth-szobornál Varga Sándor, a Ruhagyár KISZ- bizottságának titkára tartott megemlékezést, majd Száldo­­bágyi Zsigmond, a KISZ Deb­recen Városi Bizottságának titkára, Bodnár Imre, a Ha­zafias Népfront Debrecen Vá­rosi Bizottságának titkára he­lyezett el koszorút. Ezután a Ruhagyár, a Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum, a MOM. 109-es számú intézet, a Tóth Árpád gimnázium, az Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat, a Kossuth Lajos Tu­dományegyetem, a Reformá­tus gimnázium és a Talajjaví­tó Vállalat fiatalsága nevé­ben koszorúzták meg a Kos­suth emlékművet. A Petőfi-szobornál dr. Lacz­kó Jenő, az Orvostudományi Egyetem KISZ-bizottságának titkára tartott megemlékezést, majd a MÁV üzemi Kft... bizottsága, a Fazekas gimná­zium, az Orvostudományi Egyetem, a Csokonai gimná­zium, a Magyar Gördülőcsap­ágy Művek és a Felsőfokú Építőgépészeti Technikum KISZ-fiataljai helyeztek el koszorút. Március 15-én délelőtt a város KISZ-szervezetei meg­koszorúzták Petőfi Sándor, Jókai Mór, Arany János és Kossuth Lajos lakóházak és középületek falán levő emlék­helyeit. Ifjúsági nagygyűlés Március 15-én, a KISZ és a Hazafias Népfront Debrecen Városi Bizottsága a MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat kultúrotthonában a forradalmi ifjúsági napok megnyitása al­kalmából városi ünnepséget rendezett. Az ünnepségen meg­jelent és az elnökségben he­lyet foglalt Karakas László, a megyei pártbizottság első titkára, Molnár Viktor, a Debrecen Városi Pártbizott­ság titkára, Tóth Imre, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Ördög László, a Deb­recen Városi Tanács Végre­hajtó Bizottságának elnökhe­lyettese, Száldobágyi Zsig­mond, a KISZ Debrecen Vá­rosi Bizottsága titkára, Ónosi László, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára, Bodnár Imre, a Hazafias Nép­front Debrecen Városi Bizott­ságának titkára, dr. Albert Béláné, megyei úttörőtitkár. Az elnökségben helyet foglal­tak debreceni üzemek és is­kolák KISZ-fiataljai, úttörő­vezetői. Az ünnepséget Száldobágyi Zsigmond nyitotta meg. Kö­szöntötte a megjelenteket, majd Tóth Imre tartott ün­nepi beszédet. Tóth Imre beszédében fel­elevenítette és méltatta az 1848-as szabadságharc esemé­nyeit, a szabadsághősök nagy­szerű tetteit. — 1848-hoz visszanyúlni, eszméihez hűnek lenni min­dig forradalmi kötelesség volt — mondotta. — 1848 igazi kö­vetői és örökösei 1919-ben ki­kiáltották a Magyar Tanács­­köztársaságot, és továbbfej­lesztették mindazt, amit Pe­tőfi és kortársai a 48-as zász­lóra írtak. Amikor az első magyar proletár állam elbu­kott, Lenin megjövendölte: győzni fog a második.­­ Egy negyedszázad múlva a világ első szocialista­­ orszá­gának, a Szovjetuniónak a fasizmus felett aratott győ­zelme megteremtette a ma­gyar proletariátus számára a második győzelem feltételeit. 1945. április 4-ével kezdetét vette mindannak megvalósí­tása, ami befejezetlen maradt 1848-ban, majd 1919-ben. 1945. április 4. azért legna­gyobb nemzeti ünnepünk, mert ez a dátum jelzi, hogy visszavonhatatlanul győzedel­meskedik a nép vágya, akara­ta, célja. — Petőfi, Kossuth, Táncsics, Kilián György, Ságvári End­re, Tóthfalusi Sándor örökül hagyta ránk, hogy szeressük a hazát és a szabadságot. A hazát csak úgy lehet szeretni, ha dolgozunk, alkotunk, tanu­lunk érte. A mi hazaszerete­tünk idegen mindenféle na­cionalizmustól, összefonódik a világ minden népének szere­­tetével, a világszabadság gon­dolatával. — Akkor követjük a példát, ha a mostani kor haladó for­radalmi világnézetét, a mar­xizmus—lenini­zmust elsajá­títva, alkotó tettekben bizo­nyítjuk hazaszeretetünket. Akkor követjük a példát, ha követjük pártunk IX. kong­resszusának útmutatásait, ha odaadással dolgozunk harma­dik ötéves tervünk sikeres teljesítéséért, ha újabb mun­kasikerekkel készülünk a KISZ VII. kongresszusára és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára. Akkor követjük példaké­­peinket, ha segítjük a test­véri vietnami nép igazságos harcát, ha felemeljük tiltako­zó szavunkat a háború kiter­jesztése ellen, ha támogat­juk a világ­ népeinek az ame­rikai, a nyugatnémet és más imperialista erők ellen folyta­­tott küzdelmet. Akkor foly­tat­juk a forradalmi örökséget, ha március 19-én az urnák elé járulunk, hogy együttesen Koszorúzás a debreceni Kossuth-szobornál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék