Hajdú-Bihari Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-26 / 148. szám

Társadalmi képviselet és érdekvédelem Megalakult kőt tsz-szövmtség nőbizottsága Az MSZMP Központi Bizottsága februári ülésén hozott határozata alapján országszerte megkezdődött a nőbizottságok létrehozása. Január 24-én a Hajdúsági Területi Terme­lőszövetkezeti Szövetséghez tartozó termelőszövetkezetek nőbizottságai­nak képviselői, valamint a járási, városi pártbizottság nőfelelősei tar­tottak tanácskozást a nádudvari Vö­rös Csillag Termelőszövetkezet székházában, amelyen megalakítot­ták a területi szövetség nőbizottsá­gát. A tanácskozáson részt vett Fehér Lajosné, a Termélőszö vetkezetek Országos Tanácsa nőbizottságának titkára, az Országos Szövetkezeti Tanács nőbizottságának elnöke, va­lamint Vígh Mártonné, a megyei pártbizottság tagja. Gonda Sándornak, á nádudvari termelőszövetkezet pártbizottsága titkárának üdvözlő szavai után Né­meth István, a Hajdúsági Területi Tsz-szövetség elnöke nyitotta meg a tanácskozást. Ezt követően Fehér Lajosné szólt a Központi Bizottság határozata nyomán adódó felada­tokról. Többek között elmondotta, hogy az elmúlt 25 év alatt míost sze­repelt először a Központi Bizottság fórumán a nők helyzetének vizsgá­lata, s ezt a 25. évforduló' megün­neplése, a párt X. kongresszusára való készülődés, valamint a negye­dik ötéves terv most folyó kimun­kálása tette szükségessé. A törvény­ben adott lehetőségek teljes érvény­re jutását gazdasági és társadalmi tudati akadályok gátolják: A nőkérdés megoldása össztársa­dalmi ügy, mniden gazdasági, poli­tikai, kulturális testület felelős a nők helyzetének javításáért. Az össztársadalomban természetesen a nők is benne vannak, így önmaguk­nak is tenni kell a feladatok meg­oldása érdekében. Az új szervezeti felépítés lényege a társadalmi kép­viselet és az érdekvédelem megte­remtése a nők számára — mondot­ta Fehér Lajosné. Részletesen ismertette az előadó, hogy milyen feladataik lesznek a nőbizottságoknak. Beszélt arról, hogy a szövetkezeti politikai mun­kaközösség kidolgozta az irányelve­ket, amelyek a tsz-nőbizottság se­gítésére szolgálnak. — A termelőszövetkezeti nőbi­zottság a tagság választott bizottsá­ga lesz, munkájáért közgyűlés előtt felelős — hangsúlyozta Fehér La­josné —, s elnökét a vezetőségbe is be kell választani. A nőkérdést te­hát nem a nőmozgalom oldja meg, hanem az egész társadalom, s vala­mennyi szerv, vezető, vezetőség fe­lelős azért, hogyan él azokkal a le­hetőségekkel, amelyek adottak ar­ra, hogy a nők helyzetét tovább ja­vítsák és könnyebbé tegyék. E mun­káért a számonkérés pedig kettős. Egyrészt a pártszervezetek, más­részt az államhatalmi szervek ké­rik számon, hogy hogyan oldották meg a feladatokat azok, akikre a megoldás tartozik. A szövetkezeti nőbizottságok megteremtése óriási lehetőséget ad, és nagy felelősséggel jár, de min­den attól függ, hogy milyen tarta­lommal töltik meg a lehetőség adta kereteket. A termelőszövetkezeti nőbizottságok legfontosabb feladata, hogy küzdjenek a munkakörülmé­nyek javításáért, a gyermekek elhe­lyezéséért, a szolgáltatások bővíté­séért, a téli foglalkoztatottság meg­oldásáért s azért, hogy minél több nő részesüljön szakoktatásban. A tanácskozáson igen aktív ér­deklődés mutatkozott, és számos hozzászólás volt. Szabó Jánosné, a kábái Vörös Csillag Termelőszövet­kezet tagja beszélt arról, hogy mi­lyen sok feladata van még a nőknek és az egész társadalomnak, amelyek megoldása még jobb helyzetet te­remthet. B. Nagy Józsefné, az újti­­kosi Győzelem Tsz tagja arról pa­naszkodott, hogy rriég mindig meg­oldatlan kérdés a nők foglalkozta­tottsága, Gellén Imréné, a hajdúbö­szörményi Béke Tsz tagja pedig arról szólt, hogy az új nőbizottsá­goknak nem hallgatással, hanem aktivitással kell részt venni a veze­tőség és a közösség munkájában. Kádár Antalné, a hajdúszoboszlói Üj Élet Tsz tagja a bölcsődék és a napközik további szükségességér'' szólt, Béke Ferencné, a balmazújvá­rosi Lenin Tsz tagja a maguk ked­vező helyzetéről számolt be, ame­lyet szívós munkával sikerült meg­valósítani. Győrfi Jánosné, a Pol­gári Petőfi Tsz asszonyainak kép­viselője is a foglalkoztatási gondo­kat vetette fel, éppúgy, mint B. Nagy Sándorné, a hajdúszoboszlói Hajnal Tsz tagja. Sáli Lászlóné és Szatmári Józsefné, a nádudvari Vö­rös Csillag Tsz tagjai az új szerve­zeti felépítés hasznáról, illetve a nőbizottság eddigi munkájáról be­szélt. Nagy Lajosné, a hajdúnánási Haladás Tsz tagja a nőbizottság és a vezetőség összhangját emelte ki hozzászólásában. Müller Imréné a helyi tsz-ből a szakemberképzés problémáiról beszélt. Ezt követően a résztvevők meg­bízást adtak a területi szövetség nő­bizottsága tagjainak. A nőbizottsá -. elnöke Nagy Lajosné, titkára Tóth fmréné, tagjai: Lévai Margit, B. Nagy Józsefné, Sóvágó Kálmánná, B. Nagy Gáborné, Kiss Margit, Csiz­madia Imréné, Győrfi Jánosné, Far­kas Ferencné, Pincés Julianna és Dézsi Julianna. »*♦ Június 25-én tartották meg Deb­recenben, a tsz-üdülőben a Debre­cen és Környéke Területi Tsz-szö­­vetséghez tartozó termelőszövetke­zetek nőbizpttságainak képviselői is a szövetség nőbizottságának meg­alakító tanácskozását. A tanácsko­záson — amelyen részt vett Fehér Lajosné is — Juhász András, a szö­vetség titkára tartott megnyitó be­szédet, majd Pallagi János, a szö­vetség elnökhelyettese tartott is­mertetőt a termelőszövetkezeti nő­­bizottságok feladatairól. A tanács­kozáson 17-en szóltak hozzá és mondták el véleményüket, javasla­taikat, tapasztalataikat és gondjai­kat. Ezt követően a tanácskozás résztvevői 11 tagú nőbizottságnak adtak megbízatást. A szövetkezeti nőbizottság elnöke Kozma Józsefné, titkára Szaladják Istvánná lett. NAGYÍTÓ NAGYÍTÓ címmel — a közeli napokban — új képes folyóirat je­lenik meg, A lap a mindennapi életben kíván a családoknak megbíz­ható kalauza lenni. Többek között megvizsgálja, szakszerűen értékeli az áruk minőségét, például mit várhat az árutól, milyen követelmé­­\ nyékét támaszthat a vásárlásnál a vevő stb. A tesztek közreadásában a lap a minőségvizsgáló intézetek megállapításaira támaszkodik. A NAGYÍTÓ hírt ad az újonnan megjelenő árucikkekről, tanácsot ad a lakás felújítására, az üdülésre, a víkendre, és ismerteti a különféle 5 szolgáltatásokat. MAMI krónika 1970. június 26., péntek János, Pál napja VÄRHATÖ IDŐJÁRÁS péntek estig: Időnként megnövekvő felhőzet. Főként északon és keleten záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyenként megélénkülő északnyugati szél. Zivatar idején átme­neti szélerősödés. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23—28 fok között, nyugaton csak kevéssel 20 fok fölött. Távolabbi kilátások hétfőig: leg­alacsonyabb hajnali hőmérsékletek 12— 17 fok között, legmagasabb nappali hő­mérséklet 23—28 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 60 százalékán várható. BEZÁRTÁK a Hortobágyi Pász­tormúzeumot. Az egykori kocsi­színben létesített régi, elavult, több szempontból is felújításra szoruló pásztormúzeumot lebontják, és he­lyébe új kiállítást építenek. Az új múzeum rendezését a Múzeumok Központi Igazgatóságának kiállítás­rendező osztálya alakítja ki. Előre­láthatólag augusztus második heté­re készítik el a termeket. HATVANADIK házassági évfor­dulóját ünnepelték a napokban Juhász Imre és felesége, Prizma Lí­dia, tiszacsegei lakosok. A kedves ünnepséget a községi kultúrotthon­­ban rendezték. HÁROM PÉNZHAMISÍTÓT vett őrizetbe a milánói rendőrség. A ha­misítók százezer lírás bankjegye­ket készítettek nagy tömegben. Megalakult a Volán rallye A gépkocsik számának megszaporodá­sával Hajdú-Biharban is megnöveke­dett az érdeKlődés az autós sport iránt. A Közlekedés- és Postaügyi Miniszté­rium vezetői elhatározták, hogy felka- ! rolják és segítik Magyarországon — így Hajdú-Biharban is — az autós sport fej­lesztését. Ezzel kapcsolatosan a Képes Sport hasábjaink nyilatkozott is Kiss Dezső miniszterhelyettes. Kedvet kapott a rallye szakosztály | megalakításához a debreceni VOLÁN £ SC is, melyhez az Autóközlekedési [i Tröszt és a 6. számú Autóközlekedési f! Vállalat támogatását kérték és kapták meg. i A tegnapi nappal megalakult Debre­cenben a szakosztály, Győri János ve­zetésével. — Kezdetben a gépkocsival rendelkező tagok versenyzési lehetőségét fogjuk biztosítani — mondotta a szakosztály vezetője, Győri János. — A későbbiek során 1971-től a Volán SC már vásárolni fog versenyzésre alkalmas kocsikat, és a „csapattal” bekapcsolódunk az orszá­gos és a nemzetközi rallye-életbe. 18—20 SZÁZALÉKKAL növelték a szolgáltatási tevékenységet eb­ben az esztendőben az Általános Szolgáltató Ktsz-nél. Ennek Is kö­szönhető, hogy a tizenhétmilllós terv helyett várhatóan tizenkilenc­­húszmillió forintot forgalmaz az év első felében a szövetkezet. Fiatalítás égetéssel Az emberek már régen észrevet­ték, hogy a könnyű égési sebek he­lyén — a gyulladás folyamatának lezajlása után a csecsemő bőréhez hasonló finom, vékony új bőr ke­letkezik. A plasztikai műtétekkel foglalkozó orvosok ennek a megfi­gyelésnek az alapján rendkívül ere­deti és amellett hatékony módszert dolgoztak ki az arc ráncainak ége­téses eltüntetésére. Különleges ké­szülék segítségével leégetik a bőr felső rétegét, amely a ráncok kö­zött kitüremlik. Eredményeként rendkívül sima és puha tapintású arcbőr keletkezik. A műtét alá vett bőrfelületet előzőleg különleges módszerrel érzéstelenítik. A műve­let teljesen fájdalommentes. Miután csak a felső hámréteget égetik le, a felületen semmiféle sé­rülés vagy pörsenés nem marad. A műtét után nyolc-tíz napon keresz­tül mangánérc álarc alatt folyik le a gyógyulás folyamata. Ezután ezt a réteget leveszik, és alatta megma­rad a friss, sima bőr. A gyógyító égetés — állítólag — nyolc-tíz évvel fiatalítja meg az ar­cot. Az eljárás ma még kísérleti jellegű, de az eddigi eredmények alapján lehetséges, hogy később or­vosi rutinmunkává válik. Megkezdték a hővezetékek lefektetését, amelyek a debre­ceni Béke útján épülő új lakó­telepek hőellátását fogják szol­gálni. Az itt épülő lakások már a Debreceni Házgyár termé­keiből állnak össze. Felvéte­lünkön: előkészítik a csöveket a lefektetésre. (Kalmár István felvétele) ÉPlTŐTÁBOROZÓK! A Hajdú- Bihar megyéből Balatonszabadiba, Balatonboglárra, Lengyeltótiba, Ba­­latonakalira utazó fiatalok első turnusa az eredeti programtól el­térően külön vonattal utazik az építőtáborokba. A különvonat jú­nius 28-án 3 óra 40 perckor indul Debrecenből, a nagyállomásról. Gyülekezés hajnalban negyed 4-kor lesz az állomás indulási oldalán. A többi csoportot később értesítik. MADARÁSZ GYULA hajdúná­nási festőművész és Nagy István szolnoki szobrászművész közös ki­állítása nyílt Tokajban, a helytör­téneti múzeumban. A kiállítás sze­rencsés párosításban mutatja be az érdeklődőknek a két művész mun­kásságát. AZ ALFÖLDI ÜZEMI VENDÉG­LÁTÓ VÁLLALAT a Felső-Tisza árvizes vidékén naponta ezerötszáz ember részére biztosított háromszo­ri étkezést. A Maros mentén közel 2500 ember étkeztetési gond­ját oldották meg. Gyulán és Békés­csabán csaknem háromezer főnek főztek. Ügy készültek, hogy szük­ség esetén Szeged környékén ti­zenötezer, Békéscsaba térségében pedig több mint ötezer ember élel­mezését is meg kell oldani. DOKUMENTUMOT TETT KÖZ­ZÉ a washingtoni igazságügy-mi­nisztérium, mely szerint az FBI az időközben 99 évi börtönbüntetésre ítélt James Earl-Ray ujjlenyomatát fedezte fel azon a puskán, amelyet Martin Luter King meggyilkolásá­nak színhelyén találtak. Azt azon­ban nem tudja bizonyítani az FBI, hogy a King tiszteletesre kilőtt go­lyók abból a fegyverből származ­nak-e. HAGYOMÁNYOS évi találkozó­jukat, a János ünnepélyt ebben az esztendőben is megtartják a nyom­da- és papíripari dolgozók. A Gu­tenberg névnapjához fűződő műso­ros ünnepséget az eredetileg ter­vezett és plakátolt június 27-i dá­tum helyett vasárnap, június 28-án reggel fél hétkor kezdik a kissta­dionban. A műsor egyébként vál­tozatlan. AZ AKÖV ÉRTESÍTI az utazó kát, hogy vontatóvágány-építé miatt a Tégláskert felé vezető út szakaszt a budapesti és a sáráhd vasútvonal között lezárják. Ezér július 1-től 15-ig a 7-es (Széche nyi u.—Déli sor—Balaton u.) autó busz útvonala az alábbiak szerin módosul: Az István útig .változat lan az útvonal, aztán a 4. számi főútvonalon, a Gázvezeték utcán, i Balaton utcán közlekedik az aütó busz. A járat nem érinti az ital bolt, az AKÖV-telep és a Bálától utca 6. szám alatti megállóhelyekéi Űj megállóhely a Balaton utca 22 szám és az italbolt mellett levő ke verőtelep előtt létesül. NEM KIS FELADAT gondoskod ni a kórusfesztiválra érkező vendé gek elszállásolásáról. A szállodái már foglaltak, csak úgynevezett fi zetővendég-szolgálattal lehet meg oldani az ideérkezők elhelyezését Az Idegenforgalmi Hivatal már bő vitette a szolgálatot, de még továb bi szobákra van szükség a júniu: 28. és július 4. közötti időre. Kéril a lakosságot, erre az időszakrí ajánlják fel kiadó szobáikat az Ide' genforgalmi Hivatalnak. AZ ÓBESTER BOROZÓBAN mái két alkalommal volt irodalmi elő­adóest, Rónai Egon aranykoszorús előadóművész szereplésével. Mos1 Sarlay Imre, a Csokonai Színház művésze tart borozgatás közben szavalóestet, június 28-án, este fél nyolcas kezdettel. Számos versel ad majd elő „Villontól Petőfiig’1 címmel. A KISOSZ Ország":: Központjá­nak elnöke a közelmúltban nyug­díjba vonult Gémes Dezső volt tit­kár utódaként a Hajdú-Bihar me­gyei KISOSZ titkárává 1970. jú­nius 1-től Benke István elvtársat, volt tanácsi dolgozót nevezte ki. (x) II rendőrség kérése Június 23-án, kedden délután Józsa es Nyúlás között a vasúti pálya mellett, súlyos sérülésekkel, eszméletlenül ta­lálták Balogh József, 21 éves honvédet, hajdúböszörményi lakost. Mentővel a kórházba szállították. Állapota jelenleg Is életveszélyes. A rendőrség azonnal megindította a vizsgálatot. Az eddigi adatok szerint Ba­logh József arra a személyvonatra szállt fel, amely délután 3 óra 40 perckor in­dult Hajdúböszörményből, és 4 óra 20 perckor érkezett Debrecenbe. Az is tisztázódott, hogy a szerelvény közepe táján levő valamelyik kocsi nyitott pe­ronján vitája volt 2—3, eddig Ismeretlen férfival. Minden valószínűség szerint a vita tettlegességig fajult, és elképzelhe­tő, hogy ennek következtében esett ki a vonatból Balogh József. A megyéi rendőr-főkapitányság kéri mindazokat, akik az üggyel kapcsolat­ban valamilyen felvilágosítással tudnak szolgálni, szíveskedjenek a. főkapitány­­ságot vagy bármely rendőrőrsöt értesí­teni. ÁRAMSZÜNET LESZ június 30-án reggel öt órától délután há­rom óráig a Simonffy utca mindkét oldalán a Kápolnási utcától a Sze­­pességi utcáig, valamint a Szepes­­ségi, a Bajcsy-Zsilinszky és a Si­monffy utca közötti szakaszon. Jú­lius 1-én és 2-án reggel fél nyolctól délután három óráig a Budai Nagy Antal utcán a Verecke és a Kuruc utca között, a Kuruc utcán a Budai Nagy Antal utcától a Sólyom ut­cáig, a Kőműves, a Kőfaragó, a Verecke, a Pais és az Arasz utcán. Répcelakon, az ország legna­gyobb sajtgyárá­ban, ahol napon­ta 65—70 ezer li­ter tejből készíte­nek sajtot, új technológiára tértek át. A 70 kilós ementáli tömböket mű­anyag fóliába — úgynevezett poll­­fllmbe — pakol­ják, így az érés folyamán nem képződik kéreg a sajton. Az új eljá­rás előnye, hogy az érési idő felé­re csökken. A vevők Is jobban járnak, mert 4 sajt teljes egé­szében fogyaszt* ható. (MTI-fotó — Kovács Sándor felv.) HAJDÚ-BIHARI fTlTi! j n j 19,9~ ______________________________________JÜN1US 26., PENTE» HAJDÜ-BIHARI NAPLÓ — 1970. JÜNIUS 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék