Hajdú-Bihari Napló, 1970. augusztus (27. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-22 / 196. szám

Több mint százezren tekintették meg a karnevált Debreceni Kertészet kompozíciója Az ünnep reggelén már 8 órakor tízezrek szorongtak Debrecen­ben a nagyállomástól a stadio­nig terjedő útszakaszon. Mindenki jó helyet akart biztosítani magá­nak, hogy kellően lássa a 9 órakor kezdődött karneváli menetet. A kellemes idő még inkább növelte az érdeklődést. S a várakozók nem csalódtak. Hetek, hónapok fárad­ságos előkészítő munkája beérett. Közel negyven felvonuló színpom­pás kompozíciójában gyönyörköd­hettek a debreceniek s — a televí­zió jóvoltából. — a hazai és külföl­di nézők milliói. A több mint há­rom kilométeres útszakasz mentén több mint 80 000-en tapsoltak, él­vezték a nem mindennapi látványt. Az volt az általános vélemény, hogy az V. országos virágkarnevál mél­tó befe,czése volt „A tiszta és vi­rágos Debrecenért” mozgalomnak. A hagyományokhoz híven a szer­vező bizottság kocsija nyitotta meg a menetet, amelyet a tavaly már nagy sikert aratott női zenekar kö­vetett. Majd az Európai Ifjú Virág­kötők Szövetsége hét tagországá­nak kompozícióját, később a csap­ágygyáriak ötletes kocsiját tapsol­hatta meg a közönség. A helyi „csa­patok” mellett nagy sikert arattak a Fővárosi Kertészet, a Vörös Csil­lag Traktorgyár, a bulgár sumeniek alkotásai. Üdí főleg hatott a debre­ceni műanyaggyár kollektívájának ötletes „Mézga család” kompozíció­ja. De kijárt a tapsból a dohány­gyár, a vendéglátó, a Tóth Árpád, a Fazekas Gimnázium, a debrece­ni kertészet virágkocsijának is. Zsúfolásig megtelt a stadion, mi­re a menet kiért a Nagyerdőre. A Tóth Árpád Gimnázium nagydíjas kocsija töttáru-gyár debreceni gyáregysége, a 25 000 forintos harmadik díj tu­lajdonosa pedig a csapágyművek kollektívája lett. Az iskolai kategóriában a 25 000 forintos nagydíjat a Tóth Árpád Gimnázium nyerte. Az első díjat a Fazekas gimnáziumnak, a második díjat a Landler Jenő szakközépis­kolának, a harmadik díjat a Palla­­gi mezőgazdasági technikumnak ítélték oda. Ezen az ünnepségen vette át dr. Nagy István, a III. kerületi Tanács vb-elnöke a félmillió forintos első díjat „A tiszta és virágos Debrece­nért” mozgalom első helyéért. DEBRECENBEN MARADT A NAGYDÍJ A díszpáholyokban foglaltak he­lyet a megye és Debrecen város párt-, állami és tömegszervezeti ve­zetői, a meghívott vendégek. A nemzetközi zsűri tagjai a pálya mellett elhelyezett hatalmas virág­kosarakban ülve pontozták a körbe vonuló kompozíciókat. Az ered­ményhirdetés után adták át a „kar­nevál szépeinek” az oklevelet és a díjakat. Az előző napi zsűrizés sze­rint a címet Bányai Mária, Vajda Olga, Fülöp Klára, Szentirmai Ilo­na,, Ungár Márta, Győrfi Kata-Kéri Tibor igazgató vette át a műanyaggyár első díját lin, Gazsó Irma és Nagy Anna nyerte el. A karnevál díjnyertes kompozí­ciói este az elsötétített főutcán, ref­lektorok kíséretében, tízezrek ér­deklődése mellett vonultak végig. A felvonulási menetet toronyzene ve-A dohánygyár virágkocsija zette be, és színpompás tűzijáték zárta. Délután a Bartók teremben ün­nepélyes keretek között adták át a nyerteseknek a díjakat, ahol Ör­dög László, a városi tanács vb-el­­nökhelyettese köszöntötte a jelen­levőket, és röviden méltatta a kar­nevál jelentőségét. A vállalati kategóriában a száz­ezer forintos nagydíjat a Debrece­ni Kertészeti Vállalat '(szegfűcso­kor kompozíciójával) nyerte. A 75 000 forintos első díjat a mű­anyaggyárnak (a Mézga családért) ítélték oda. At 50 000 forintos má­sodik díj tulajdonosa a Finomkö­ű virág­­karneválról Aki kérdez: Király Ferenc Akik válaszolnak: Szilágyi Lajos, az építés-X ügyi és városfejlesztési mi- •$ niszter helyettese, íj Váradi Hédi színművész, Alfred Köhler, a FLEU-;Í ROP (Európai Virágszövet- jj ség) osztrák elnöke, H. Tamás Géza tsz-tag, jj Kulcsár. Ferenc, a Debre- jí ceni Kertészeti Vállalat dől- ej: gozója. SZILAGYI LAJOS Egy város szépítéséhez, esi- X; nosításához nélkülözhetetlen a>:< virág. A debreceniek virágsze-;!;! retete mindenképpen dicsére-v tes, és jó példával szolgál av többi magyar városoknak is.X Az a véleményem, hogy „Alv : tiszta és virágos Debrecenért”.’;!; ; mozgalomnak méltó koronája a!;! hagyományos virágkarnevál. A;’*; városi tanácstól kedves gesz-v tus, hogy minden évben ily;!; módon is köszönti a virágsze-X ! rető debrecenieket. Egyik kom-X pozíció szebb volt, mint a má-X sik. Nehéz rangsorolni. Külö-X nősen összbenyomásban voltX nagyon impozáns. Látszott,;!; hogy a karneválon felvonulók;!; nagy alapossággal, gondosság-;!; gal készültek erre a napra, sX ! munkájuknak meg is lett az!;! I eredménye. A hatalmas érdek-X ; lődés is ezt bizonyítja. X Ahogy értesültem, mind ha-X zánkban, mind külföldön év-;!; rol évre nagyobb a figyelem,;!; az érdeklődés. •!■ VÁRADI HÉDI Néhány napja érkeztem ha-jj:' ; za a több mint egyhónapos vX ' amerikai szereplésről, s öröm- ;X; • mel tettem eleget a debreceniek:^:;: : szives meghívásának, hogy : gyek a zsűri tagja. Sok kedves vX ; emlék fűz ehhez a városhoz,;Xv ; hiszen gyerekkoromban egyjjX ; ideig itt laktam. ÉletembenXv ; most ülök először ilyen nagyXv ■ virágkosárban, mégpedig úgy.X;:; i hogy döntő szavam is van. I karnevált nagyon szépnek tar-vX I tóm. A virág, a fiatalság, a;l;X ; karneváli hangulat — ígyvX ; együtt — mindig a vidámság, aXv ; felszabadultság kifejezője. S ezXv • itt Debrecenben jól érződik.:;:;:; ‘ Nem beszélve arról a sok-so:C\\­­: meglepetésről, amivel a szerve-ííí : zők kedveskedtek a debreceni;:;: ; niek tízezreinek. vl; ; Ne vegyék ünneprontásnak,;:;:;: ; de hadd mondjam el azt is,XX; ; hogy néhány tánccsoportnál sXv • a kompozíciót kisérő néhány:;!;:; : fiatal csoportnál nem éreztemíA; I a fiátalos lendületet, ALFRED KÖHLER Nem először veszek részt a;!; karneválon, öröm nézni, hogy;!; évről évre szebb és színvonal-!;! ban emelkedőbb. Nekem sze-X mély szerint legjobban a Méz-X ga család tetszett, elsősorban;!; azért, mert — a virág nyújtót-;!; ta lehetőséget felhasználva —;!; karneváli hangulatot árasztott.;!; Ügy érzem, a jövőben ezt a vo-X nást kell erősíteni. Több nem-X zetközi karneválon vettem már!;! részt. A debrecenit nem szabad X és nem ic lehet összehasonlíta-;!; ni sem a San Remó-ival, sem av rióival. Mindnek más a jelle-v ge. Itt Debrecenben Szerencsé-;!; sen találkozott a népiesség, a!;! táncelem, a virágszerűség. A’.;! nagyszerű rendezés még inkább!;! növelte az egész karnevál érté-!«! két. !•; Amikor végignéztem a kom-;!; pozíciókat, az volt az érzésem,;! hogy egy-két felvonulónál a di-;! rekt reklám túlzottan előtérbe!; került, ami a virágünnepi jel-!; leget gyengítette. !; H. TAMÁS GÉZA Tiszavasváriból jöttünk el egy;!;! külön autóval, hogy láthassuk;!;! a karnevált. Mint növény ápoló# is, mint egyszerű ember is na-!;«; gyón szeretem a virágokat.!;!; Életemben nem láttam még!;!; együtt ennyi szépen feldíszített!;!; kocsit. Nem csodálom, hogy!«! megtelt ez a stadion. Éppen azt;!;! kérdeztem itt a komáimtól,;!;! honnan vettek ennyi szép és;!;! csinos lányt. Hogy milyen jól# mutat együtt a virág meg a!;! fiatalság. Én ebben gyönyör-!;! ködtem leginkább. Na meg!;! Mézgáékban. Életrevaló ötlet;!; volt. Azt is jó volt hallani itt a;!; megaf ónban, hogy a debre-;!; ceniek mennyi sok szép parkot, X virágágyat építettek tavasszal.!;! Csak azok tudnak ilyen karne-!;! vált csinálni, akik szeretik a!;! virágokat. ;•! Munkatársaim nevében mond-;!; hatom, érdemes volt eljönni;!; Debrecenbe. Élmény volt végig-;!; nézni ezt a karnevált. Jövőre*;« már többen jövünk. X KULCSÁR FERENC Mint a Kertészeti Vállalat X ! dolgozója tudom, mit jelent;!; ! felkészülni a karneválra. De;!; ! megérte. Boldog vagyok, hogy;!; ; vállalatunk kollektívája nyerte!;! ; el a nagydíjat. Nem irigyeltem!;! • a zsűrit. Ennyi színvonalas!;! ! kompozíció közül nehéz volt aX ! helyezéseket megállapítani.;!; ! Nagyszerű látvány így együtt;!; ; hárommillió szál virág. Egy szó;!; ; mint száz: maradandó élményt«!; ; nyújtó virágünnep volt. Még# ; inkább emelte rangját, hogy!;! • több külföldi kompozíció is!;! ! részt vett. S ez nekünk szak-X ! mai szempontból is lényeges.;!; ! Sokat tanulhatunk egymástól.;!; ! Nekem, személy szerint a Méz-v ; ga család, a Debreceni Ruha-# ; gyár meg a FLEUROP kompo-X • zíciója tetszett. ! Azt hiszem, nem csupán ne-!;! ! kém volt az az érzésem, hogy!; ! olykor-olykor vontatott volt a;! ! menet. Sok volt az űr. Erre a;! ! jövőben jobban kell vigyázni a;! ; rendezőknek. •! HAJDÜ-BIHARI NAPLÓ — 1970. AUGUSZTUS 22. Tízezrek tapsoltak a műanyaggyár! Mézga családnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék