Hajdú-Bihari Napló, 1971. április (28. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

-Fontos, hogy tökéletesen működjön a motor. A szerelő és a vezető versenyző együtt ellenőrzik. Az ügyességi különpróba. A volánnál dr. Dobi Dénes A rajt előtt ismerik meg az útvonalat a versenyzők. Győri János, a szakosztály elnöke ismerteti az edzés útvonalát Gom­bácsi Lajossal A start előtti utolsó megbeszélés. Id. Kövessy István óva­tosságra inti a versenyzőket Kétszáz húsvéti Az autósszakosztály edzésén Délután öt óra. A Volán Tröszt Debreceni 6. számú Vállalatának telepén nagy a sürgés-forgás. Fel­csíkozva, emblémázva a gépkocsik motorháza, szakemberek vizsgál­ják felül az autók műszaki állapo­tát, a versenyzők és navigátoraik pedig figyelemmel hallgatják az el­igazítást. Egy óra múlva lebben a startzászló, s indulnak a Volán Sportklub autós rally szakosztályá­nak kocsijai, hogy az idei verseny­szezon kezdete előtt edzést tartsa­nak. Kell az „erőnlét”: néhány nap múlva indul a debreceni „ötösfo­gat” is a Mecsek Rally kupájáért, az idei esztendő első nagy sport­autós erőpróbáján. — Hogy értsük ezt az „ötösfoga­tot”? — kérdezem Győri Jánost, a szakosztály vezetőjét. — 1971-ben, az idei versenyévben öt versenyautót futtat Debrecenből a szakosztály. A kiírt versenyeken a szóban forgó öt kocsi képviseli majd Hajdú-Bihart. — Kezdetleges még nálunk az autóssport. A versenyzőnek saját kocsijával kell indulnia, problémát jelent a finanszírozás is, s mond­juk meg őszintén; itt a versenyző­nek saját anyagi értékét s bizton­ságát is kell kockáztatnia ... — Ez részben igaz, azonban szak­osztályunk már most is előnyös helyzetben van: kaptunk egy 1500- as Polski FIAT versenykocsit, s azt a négy magántulajdonban levő autót, amelyik az idén Volán-szí­nekben versenyez, már a versenye­ken és az azt megelőző edzéseken tudjuk anyagilag is támogatni. Vagyis ezeknek a versenyzőknek fizetjük a nevezési díjaikat, benzin­költségüket stb. Ami pedig az anya­gi, illetve a testiépség-biztonságot jelenti: csak olyan versenyzőket indítunk képviseletünkben, akik­nek vezetői tudásáról, megbízható­ságáról a korábban is elért ered­ményeik alapján jó minősítésünk van. Közben a gépkocsik motorjai „türelmetlenül” túráznak, mintha éreznék, rövid idő múlva erőlte­tett tempót diktálnak majd nekik. A kocsikat Benedek Gyula szerelő vizsgálja. — Mi a fontos ilyenkor a szerelő munkájában? — Elsősorban az, hogy megbíz­ható kocsikat engedjen a rajthoz, Hogy a versenyző eredményesen célba jusson, 80 százalékban a ko­csi jó műszaki felkészítésétől függ. Azt hiszem, ezzel mindent meg­mondtam. — Hogyan ellenőrzi a kocsikat? — A fék és a futómű ellenőrzése nem nehéz, az szinte mechanikusan megy. Azonban a versenyen az is lényeges, hogy a motor tökéletesen működjön. Ehhez viszont már mű­szerek, gyakorlat, szem, fül, lélek szükséges. Éreznie kell az ember­nek a motor működését minden ér­zékszervével. Egy versenyen indu­ló autó motorjának kifogástalanul kell indulnia, karburálnia, égetnie, kipufognia, vennie a túrát stb. S mindezt biztosítani — ez az én feladatom. **• Míg a szerelő a Polski FIAT-ot vizsgálja, addig a kocsi vezető ver­senyzőjével, Kónya Sándorral be­szélgetünk. — Hajdú-Bihar első „hivatásos” versenykocsiját ritkán láthatni Debrecenben is, másutt is. — A versenykocsi a starttól a célig nagy próbának van kitéve — magyarázza Kónya Sándor. — Te­hát kímélnünk kell, a kocsi motor­jában levő erőt a versenyre kell tartogatni. Ezért nem is szaladgá­lunk vele a városban, csak az ed­zésekre, a versenyekre ülök be ma­gam is. Azt az ötven-hatvanezer kilométert, amelyet egy motor ma­ximális igénybevételnél maximális erőleadással tud produkálni, azt mi a versenyekre tartogatjuk. Igyek­szünk, hogy megkíméljük ezt a ko­csit, hiszen ki tudja, mikor kapunk ismét autót versenyzésre. Míg beszélgetünk, a telep udva­rán már folynak az ügyességi kü­­lönpróbák, melyek fő célja, hogy az edzés rendezői meggyőződjenek ar­ról, hogy a volán mögött ülő veze­tők urai-e kocsijaiknak, nem in­­diszponáltak-e a vezetésben, s nem utolsósorban megnézni, mennyire stabilak, megbízhatók a verseny­kocsik. Hat óra, startol az első kocsi. Az1 kétpercenként követik a követke­zők. Hat óra tízkor valamennyi ko­csi elhagyja a telepet, Hajdúsám­son—Téglás—Nyírmihálydi—Bal­­kány—Debrecen az útirány, s itt kell megemlíteni: a rally nem gyorsasági, hanem kötött átlagú megbízhatósági autóverseny. Arról van szó ugyanis, hogy a verseny­zőknek egy megadott átlagsebes­séggel haladva megadott idő alatt kell megtenniük egy-egy szakaszt. Ez a vezetőknek, a mellettük ülő navigátoroknak és a gépkocsiknak a megbízhatósági versenye. A szá­guldozásnak, a gyors vezetésnek te­hát semmi köze a rallyhez. *** Az időellenőrző állomásra, Tég­lásra Balogh Tiborral, a Volán fő­mérnökével megyünk. Hogy is ala­kult meg a Volán rally szakosztá­lya? — Régóta szó van arról, hogy vi­déken is népszerűsíteni kellene az egyik legkorszerűbb sportformát, az autóssportot. A KPM-nél, a Volán Trösztnél jó pártfogókra találtunk, akik ismervén a már korábbi, úgy­nevezett öntevékeny megmozdulá­sainkat, Debrecenben szorgalmaz­ták a szakosztály megalakulását. Sok segítséget kaptunk Kiss Dezső miniszterhelyettestől s Tóth István­tól, a Volán Tröszt vezérigazgató­helyettesétől. S már tavaly, a meg­alakulás első esztendejében szép eredményeket tudtunk felmutatni, eredményesen szerepeltünk csak­nem minden versenykiíráson, s ez­zel talán sikerült is bizonyítanunk, hogy pártfogóink helyesen válasz­tottak, amikor Hajdú-Bihart jelöl­ték ki az autóssport egyik vidéki központjának. S az említett szak­emberek nemcsak arról gondoskod­nak, hogy anyagilag jól ellátott le­gyen a debreceni szakosztály, ha­nem a versenyzők elméleti, tech­nikai fejlődését is igyekeznek előbbre juttatni. **e Este nyolc óra. Egymás után fut­nak be a versenykocsik a debreceni Volán B-telepére, a célba. Kónya Sándor—Sári Zoltán, Dobi Imre— Bihari István, ifj. Kövessy István és felesége, valamint Gombácsi La­jos—Nagy Ferenc versenyzőkettő­sök és dr. Dobi Dénes (navigátor nélkül) boldogan, megkönnyebbül­ve csatolják le fejükről a bukósi­sakot. Hasznos, jó erőpróba volt az edzés. Valamennyi versenyző hiba­pont nélkül járta be a szakaszt. Bizakodással indulhatnak tehát a Mecsek Kupa megszerzéséért. Román Dénes és Iklódy János riportja Az ország egyik legfiatalabb vál­­lata a Termoszig Hőszigetelő és Építő Vállalat jó példája egy tava­lyi kormányrendelet helyes alkal­mazásának, amely kimondja, hogy az olyan jellegű közös vállalkozá­sokat 'kell támogatni, amelyek ki­használják a mezőgazdaságban időlegesen meglevő szabad munka­erő-kapacitást, és ugyanakkor ter­mékeik a mezőgazdaság fejlesztését is szolgálják. A sarkadi Lenin Tsz;, a kecske­méti Kossuth Tsz és a Füzesabonyi ÁFÉSZ közös vállalkozása mező­­gazdasági melléktermékekből — rizshéjból, szalmából, törekből, nádhulladékból — gyárt hőszigete­lő anyagokat, amelyeket mezőgaz­dasági üzemek is kitűnően felhasz­nálhatnak, többek között a lapos tetejű épületek és betonszerkezetek szigetelésére. Kovács József mérnök, a válla­lat igazgatója elmondotta, hogy az mentesítő szerelvény Kétszáz mentesítő vonatot indít a MÁV húsvétkor — jelentette be Lindner József, a MÁV vezérigaz­gató-helyettese szerdán délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. A men­tesítő vonatok többsége a fővonala­kon közlekedik. Április 9-én, 10-én és 12-én a miskolci vonalon 41, a debrecenin 32, a hegyeshalmin 20, a békéscsabain 17, a pécsin 14 ki­segítő vonatot vehetnek igénybe az utasok. Igazságügyi vezetők országos értekezlete Dr. Korom Mihály igazságügy­miniszter szerdán az ÉDOSZ-szék­­házban országos értekezletet tar­tott a bírósági elnökök, a miniszté­rium és a büntetésvégrehajtás ve­zető munkatársai részére. Az értekezlet részvevői megvi­tatták az MSZMP X. kongresszusa határozatainak végrehajtásából az igazságügyi szervekre háruló fel­adatokat. (MTI) Nemzetközi konferencia a szabad idő ésszerű (elhasználásáról A megnövekedett szabad idő kul­turáltabb és ésszerűbb felhasználá­sának kérdését tűzi napirendre az a nemzetközi konferencia, amelyet Budapesten — a TIT rendezésében — tartanak meg április 15. és 17. között. A tanácskozás céljáról, na­pirendjéről, a plenáris és a szekció­ülések témáiról tájékoztatták szer­dán délelőtt a sajtó képviselőit a TIT-ben. Mint elmondótták, a re­gionális jellegű európai konferen­cián ismert külföldi és hazai szak­emberek cserélik ki véleményüket a szabad idő felhasználásának mű­velődéspolitikai, pedagógiai és pszichológiai kérdéseiről. (MTI) Építőipari Minőségvizsgáló Intézet jó bizonyítványt állított ki a szige­telő panelükről. A minőségi szak­­vélemény megállapítja, hogy a Termoszig-paneleknek a jelenleg használt bitumoperlites anyagok­nál jobb tulajdonságaik vannak, hőtechnikai és szilárdsági szem­pontból egyaránt. A vállalat most a panelek méreteinek növelésével még olcsóbbá kívánja tenni a szi­getelőanyagot, és újabb termékek forgalomba hozását is tervezi, ame­lyek ugyancsak mezőgazdasági melléktermékekből készülnek. Egyik ilyen cikkünk a szabadal­­maztatási eljárást váró Carbo­­fix-N elnevezésű anyag, amely a cement megkötését gyorsítja. A téli építkezéshez nélkülözhetetlen ada­lékanyag, eltérően az eddig hasz­nálatos és nehezen beszerezhető cementkötés gyorsítóktól; a vasat nem bántja, így vasbetonszerkeze­teknél is alkalmazni lehet. Kémiái csodá Mindig nagyon tiszteltem a vegy­tant , mint a matematika mellett a másik csalhatatlan tudományt; hi­szen ez is számokon, képleteken épül fel, törvényei tehát változtathatatla­­nok. Ha a vizet ma két rész hidro­génből és egy rész oxigénből tudom előállítani, ez a szabály holnapra, holnaputánra is érvényes. A fémek olvadáspontja is ismeretes, ugyan­azon elemekből álló fémötvözet min­denkor csak ugyanazon a hőfokon mehet át szilárd halmazállapotá­ból cseppfolyósba. És mégis . . . Va­lami történt, valami most elpattant bennem. Tegnap reggel betértem egy presz­­szóba egy duplára. A kávé nem volt rossz, de azért ittam már jobbat is. Délután ugyanabban az eszpresszó­ban, ugyanattól a kávéfőzőnőtől kaptam megint egy duplát. De mi­lyen más volt ez a kávé! Benne volt a trópusok forró napsütése, hangula­ta, a csodálatosan frissítő koffein minden színe, íze, varázsa. Egyszó­val feketekávé volt a legjavából. Hát hogy lehet az? Talán dél­után már más minőségű szemes kávét használtak fel? Nem, abban az eszp­resszóban mindig a reggelihez ha­sonló ízű kávét szoktam kapni. Va­lami más történhetett tehát. Csakis a vegytan egyik, eddig csalhatat­lannak hitt törvényének a szeszélye okozhatta a kellemes meglepetést. Mert mi másként lehetett volna, hogy a százfokos gőzben, röpke né­hány perc alatt a magas olvadás­pontúnak ismert réz-alumínium öt­vözet ezúttal kivételesen feloldó­dott, és a maga sajátos aromáját hoz­záadta a kávéhoz? Arról a kétforintosról beszélek, amit a blokk alatt odacsúsztattam a kávéfőzőnő kezébe. Heves Ferenc Szigetelő panelek szövetkezeti összefogással

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék