Hajdú-Bihari Napló, 1971. április (28. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

HAJDÚ-BIHARI Világ proletárjai, egyesüljetekl mm A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Bencsik István képviselőjelölt látogatása választókerületében A megye 17. számú országgyűlési választókerületében április 6-án dél­után hat órakor Sárrétudvariban tartottak választási gyűlést. A gyű­lést a művelődési házban tartották meg. s kétszázötven sárrétudvari és szerepi választópolgár vett rajta részt. Az elnökségben helyet foglalt többek között Harangi Sándor, a püspökladányi pártbizottság első tit­kára és Nemes István, a Hazafias Népfront járási bizottságának tit­kára. A gyűlést Végh Lajos, a községi tanács vb-elnöke nyitotta meg, majd felkérte Bencsik Istvánt, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának fő­titkárát, a választókerület ország­­gyűlési képviselőjelöltjét, hogy tart­sa meg előadását. Bencsik István beszédében szólt arról, hogy az el­múlt négy évben hogyan fejlődött a két község, s hangsúlyozta, hogy az elért eredményekben nagy szerepe van a társadalmi munkának. Tegnap délelőtt Bencsik István el­látogatott a Hosszúháti Állami Gaz­daságba, délután pedig a járás ter­melőszövetkezeteinek vezetőivel folytatott tanácskozást. Tegnap este: Barátság vonat indult a Szovjetunióba Tegnap este nyolc óra ötvenegy perckor gördült ki a debreceni nagyállomásról az a Barátság vonat, amelyen háromszázötven Hajdú-Bihar megyei utazik egyhetes látogatásra a Szovjetunióba. A Barátság vonaton — ame­lyet immár hagyományosan minden áprilisban szervez a Hazafias Népfront megyei bizottsága és az Állami Biztosító megyei igazgatósága — üzemi dolgo­zók, termelőszövetkezeti tagok utaznak el Moszkvába és Kijevbe. A Barátság vonat utasai üzemlátogatásokon, baráti találkozókon vesznek részt, s az űrhajósok napját is a Szovjetunióban ünnepelhetik meg. A Barátság vonattal utazókat az állomáson Sütő Sán­dor, a Hazafias Népfront megyei elnökségének tagja bú­csúztatta el, élményekben és programban gazdag egy hetet kívánva számukra. A közutak korszerűsítéséről tárgyal* a közlekedésgazdasági konferencia Szerdán április 7-én folytatta munkáját Debrecenben a kedden nyílt III. országos közlekedésgaz­dasági konferencia. A második napi ülésen részt vett Rödönyi Károly, a közlekedés- és postaügyi minisz­ter első helyettese. A konferencia elnöke dt. Czéra Béla, a Közleke­dési Múzeum főigazgatója, a KTE közlekedésgazdasági szakosztályá­nak elnöke nyitotta meg a tanács­kozást, majd felkérte az előadókat, hogy tartsák meg előadásaikat. Elsőként Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgató-helyettese ismertette a vasútfejlesztési koncepciókat, majd Veroszta János, a KPM autó­­közlekedési főosztályának munka­társa beszélt a gépjármű-közlekedés fejlesztéséről. A hajózás, a légi köz­lekedés, a posta fejlesztéséről szóló korreferátumok után dr. Barna Gyula egyetemi tanár, a Marx Ká­roly Közgazdaságtudományi Egye­tem ipari karának dékánja tartott érdekes előadást A népgazdaság strukturális változásai és a közleke­dés címmel. A közlekedés hosszú távlatú tervezésének fontosabb módszertani kérdéseit dr. Bajusz Rezső, a KPM Közlekedéspolitikai Főosztályának vezetője ismertette. Ezután nagy érdeklődéssel kísért beszámoló hangzott el Kibernetika a közlekedésben címmel, melynek előadója dr. Turányi István egyete­mi tanár, a BME közlekedésmér­nöki karának dékánja volt. Az ur­banizáció és a közlekedés össze­függéseiről Molnár János, a KPM tanácsi közlekedési főosztályának vezetője számolt be a konferenciá­nak. A második nap utolsó korreferá­tumát Bartha János, a Hajdú-Bi­har megyei Tanács vb-elnökhelyet­­tese tartotta A közlekedési kon­cepciók megvalósítása Hajdú-Bihar megye közlekedésében címmel. Is­mertette a megyében jelentkező közlekedési problémákat, hangsú­lyozva: korszerű utak nélkül a fej­lesztési koncepciókat nehéz meg­valósítani, mivel a jövőben foko­zottabban kell számítani arra, hogy az utak — főleg a fő közlekedési utak — még jobban leterhelődnek, a különböző, nagyobb arányú épít­kezések miatt. Mind jobban a köz­utakra terelődik a forgalom, és ez is sürgeti az útépítési technológiák korszerűsítését, olyan utak építését, melyek elbírják a növekvő súlyú gépkocsik okozta nyomást is. A III. országos közlekedésgazda­sági konferencia második napja az elnöklő dr. Czéra Béla zárszavával ért véget. A tanácskozás ma, csü­törtökön a korreferátumokra adott válaszokkal folytatódik, illetve zá­rul. Ittas gépjárművezetésért 3000 forint bírság Sütőipari tanulók országos versenye Debrecenben A Szakma Kiváló Tanulója cí­mért folyó országos verseny a sü­tőipari szakmában április 7—8-án Debrecenben, az Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben kerül lebonyolításra. A versenyen az ország minden tájáról összesen negyvenegy harmadéves ipari ta­nuló vesz részt. Tegnap reggel 7 órától gyakorlati versenyen mér­ték össze tudásukat a tanulók a Hajdú-Bihar megyei Sütőipari Vál­lalat debreceni tanműhelyében. Ma a szóbeli vizsgára kerül sor, ahol a fiatalok számot adnak el­méleti tudásukról, gyártásismere­teikről. A verseny legjobbjai — az első három helyezett — jutalmul szakmunkás-bizonyítványt nyer, tehát egy fél évvel hamarabb lesz szakmunkás. A Debrecen városi és járási Rendőrfőkapitányság szabálysérté­si. eljárást folytatott le Szűcs Kál­mán, a FÜSZÉRT Vállalat segéd­munkása, Penészlek, Árpád utca 23. szám alatti lakos ellen. Szűcs Kálmán Fülöp és Penészlek közsé­gek között ittasan motorozott, uta­sát bukósisak nélkül szállította, ráadásul, amikor ezért egy határ­őr járőr megállásra szólította fel, a felszólítást nem vette figyelem­be. Az ittas motorost elfogták és az I. fokú szabálysértési hatóság a közlekedést és a közrendet durván sértő cselekmény miatt 3000 forint pénzbírsággal sújtotta. A Derecskéi járási Rendőrkapi­tányság Takács Ferenc segédmun­kást, Létavértes, Kert utca 7. szám alatti lakost 2000 forint pénzbír­sággal sújtotta a szabálysértési el­járás során, mert Takács Ferenc az öfccse tulajdonát képező motor­­kerékpárral, bukósisak és vezetői engedély, valamint gépjárműveze­tői vizsga nélkül vett részt Léta­­vértesen a közúti forgalomban. Ittas gépjárművezetésért vonta felelősségre a Püspökladányi járási Rendőrkapitányság Domokos Al­bert Földes, Vörös Hadsereg útja 36. szám alatti lakost, a földesi Le­nin Tsz tagját. Domokos Albert a Darvasi Állami Gazdaság vontató­jával úgy hajtott a 47. számú fő­úton, hogy a gépjármű vezetése előtt szeszes italt fogyasztott. A I. fokú szabálysértési hatóság az ittas gépjárművezetőre 1500 forint pénz­bírságot rótt ki. Kelemen László, a hajdúhadházi Béke Tsz kőművese, Debrecen, Szi­lágyi János utca 21. szám alatti la­kos motorkerékpárjával Debrecen belterületén vezetői igazolvány nélkül motorozott, gépjármű veze­tői vizsgát még nem tett. A Deb­recen városi és járási Rendőrkapi­tányság mint I. fokú szabálysértési hatóság Kelemen Lászlóra 1000 fo­rint pénzbírságot szabott ki. krónika 1971. április 8., csütörtök Névnap: Dénes A Nap kél: 5.11 órakor — nyug­szik: 18.23 órakor. A Hold nyugszik: 4.06 órakor — kél: 16.14 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS csütörtök estig: Változóan felhős idő, szórvá­nyosan előforduló esővel, zivatar­ral. A helyenként még élénk észak­­nyugati, északi szél mérséklődik. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 16—21 fok között. (MTI) ÉVFORDULÓ-NAPTÁR Vásárhelyi Pál a reformkor legje­lentősebb vízimérnöke, a Tisza-sza­­bályozás tervezője, a Magyar Tudo­mányos Akadémia tagja 125 év­vel ezelőtt, 1846. április 8-án halt meg. Oklevelét a pesti egyetem mérnöki intézetében szerezte 1816- ban. 1833-tól Széchenyi Istvánnak mint Duna-szabályozási biztosnak az irányításával elkészítette az al­­dunai Vaskapu szabályozási tervét, majd 1834-ben megkezdte a később Széchenyiről elnevezett al-dunai út építését, valamint a Vaskapu szabá­lyozását, ezt azonban, miután a kormány megvonta támogatását, nem tudta befejezni. 1837-ben a Vízügyi és Építészeti Főigazgatóság budai központjába osztották be mérnökként Vasvári Pált, itt részt vett az ország külön­böző részein folyó vízi munkálatok ellenőrzésében és irányításában. 1843-ban készítette el legfontosabb munkáját, a Dunának és mellékfo­lyóinak az Adriai-tenger szintjére vonatkozó magasságmeghatározá­sát. Fő műve a Tisza-szabályozás terve, amelyet végül is — hosszas vita után — Vásárhelyi elgondolá­sai alapján ha-jtottak végre. ÁRAMSZÜNET LESZ április 14-én reggel 7 órától délután 2 óráig Debrecenben, a Csapó utca páros oldalán a Veres utcától az Eötvös utca sarkáig. ELTÉRÍTETTEK és Kubába kényszerítettek egy amerikai utas­­szállító kisgépet. A gép fedélzetén csupán a személyzet és három utas tartózkodott. VÁROSI ÜTTÖRÖPARLAMENT volt tegnap a debreceni Lőwy Sán­dor Űttörőházban. Á tanácskozáson a város úttörőcsapatainak hetven küldötte vett részt. A vitaindítót Nagy Ilona, a parlament titkára, a 217. számú Petőfi Sándor Üttörő­­csapat tagja tartotta, majd a részt­vevők két szekcióban beszélték meg az idei, jubileumi év kutatási mun­kájának befejezését, illetve a két önkormányzati szerv, az úttörőta­nács és a rajvezetőség tevékenysé­gét. SZIÁMI IKREK születtek kedden a kanadai Toronto közelében. A két kislány a mell és a has tájékán nőtt össze. Az orvosok az ikreket meg­vizsgálják, és utána döntenek arról, hogy megkísérlik-e szétválasztásu­kat. Működik a hancsologép Üjra feltöltötték a kábái állomás mellett levő fatelepet, ahol jelen­leg több mint tízezer köbméter gömbfenyőt tárolnak. Képünkön a hán­­csológép látható munka közben. A fák osztályozás után kerülnek innen az ipari felhasználás különböző területeire. (Fotó: Süli Andor) ESTI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATI KÉPZÉS lesz a műszaki tanári sza­kon is az 1971—72-es tanévtől kezd­ve. E képzési formára a következő intézményekbe lehet jelentkezni: gépész szakra a Nehézipari Mű­szaki Egyetem kohó- és fémipari főiskolai karára Dunaújvárosba, valamint a budapesti Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolára, illetve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolára. A DEBRECENI ÉREMGYÜJ­­TÖK április 11-én, vasárnap 10 órai kezdettel tartják meg szokásos hús­véti kis árverésüket a MÁV szak­­szervezeti kultúrtermében. Az ár­verésre felkínált tárgyak szakértői vizsgálat alapján kerülnek árverés­re. AZ EGÉSZSÉGÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést kapta nyugdíjba vonulása alkalmával Sár­közi József, a debreceni városi KÖ­JÁL dolgozója, aki több mint négy évtizedig állt az egészségügy szolgálatában. A kitüntetést és pénzjutalmat dr. Dóczy Emil, az in­tézet igazgató főorvosa adta át Sár­közi Józsefnek, megköszönve pél­damutató szorgalmát és azt a sok segítséget, amelyet az együtt töltött évek alatt az intézetnek és munka­társainak nyújtott. CSÖKKENTI A VÉRNYOMÁST, a keringési zavarokat a bors, a gyömbér és a fahéj — állapították meg német vegyészek különböző fűszerek vizsgálata során. MEGÉRKEZTEK a debreceni Luxor szalonba azok a svájci sík­kötőgépek, amelyeket a közelmúlt­ban bemutató keretében ismerhe­tett meg a vásárlóközönség. MINDEN HARMADIK EMBER adott önként, vért Bihardancsházán a közelmúltban megrendezett, vér­adó napon. A kisközség lakói kö­zül sokan — például Hegedűs Kál­mánná, Bagosi Elek, Polgári Ferenc és felesége, Kiss Vince és felesége, Herczeg Imre, Ujj Lajosné — már többszörös véradók. Bihardancshá­zán nem ritkaság az olyan család, amelyikből mind a szülők, mind a felnőtt gyermekek — férjek, fele­ségek — rendszeresen adnak ön­ként vért embertársaik megmenté­sére. Útvonal-átépítés A Debrecen városi Tanács V. B. építési és közlekedési osztályának közlése szerint a 4-es számú — bu­­dapest—debrecen—záhonyi — főút­vonalnak az apafai és a bocskaikerti vasútállomás közötti szakaszát át­építik. Az építés engedélyezését megelőző helyszíni bejárást a KPM közúti főosztálya 1971. április hó 13- án 11 órára tűzte ki. Az említett út­szakasz átépítésére vonatkozó terve­ket április 8-tól április 13-ig a vá­rosi tanácsháza I. em. 129. számú hivatali helyiségében közszemlére kifüggesztik. A lakosság mindennap reggel 8 és déli 12 óra között a köz­szemlére tett terveket megtekint­heti, és április 13-ig az esetleges ész­revételeket, javaslatokat szóban vagy írásban megteheti. Az oldalt összeállította Juhász Judit HAJDÜ-BIHARI NAPLÓ — 1971. ÁPRILIS f).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék