Hajdú-Bihari Napló, 1973. október (30. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-16 / 242. szám

L­M­N­A­P­L­Ó-Idva­lizmus Kósa Ferenc új filmjében, a Nincs idő­ben babellizmusról beszél­nek ugyan, ám Babella Dezső fő­­fegyőr lélektanának, magatartásá­nak elemzése helyett sokkalta iz­galmasabbnak tetszik Udvardi bör­tönigazgató viselkedésének tanul­mányozása. Azé az Udvardié, aki hűségre és szeretetre, odadásra és szolgálatra hívja fel „ beosztottja­it”, aki békés együttélésre, megér­tésre számít a kiszolgáltatottságra épülő, az elnyomást természetesnek tartó börtönrendszerben. Hiszi, hogy a börtön intézménye karácsonyfa­ünnepséggel, hűségjutalmakkal, énekarral és ásatásokkal több mint elviselhető, már-már kelle­mes. Vitákban igyekszik meggyőz­ni a rabokat, hogy rossz utakon jár­tak eddig, hogy ha a társadalomba ép lélekkel akarnak visszakerülni, akkor ehhez az alapokat már benn a börtönben meg kell szerezniük. A börtönigazgató jószándéka, emberi törődése nyilvánvalónak látszik. Nyilvánvalónak, hogy az elítéltek egy részét a börtönben is lehet vagy lehetne emberségre szoktatni, jó értelemben nevelni. Ám csak az elítéltek egy részét! Mert Udvardi lojalitása, liberalizmusa kiterjedhet a közbűntényes foglyokra, kiterjed­het a szó köznapi értelmében vett bűnözőkre, ám nevetségesnek mu­tatkozik a politikai elítéltekkel szemben. S ez már nem csupán Udvardi „magánügye”. Mutatja ez az udvar­­dizmus érvényességének korláto­zottságát, mutatja, hogy egy bizo­nyos, elnyomásra alapozott rend­szeren belül a jóindulat, az enge­dékenység is visszájára fordulhat. Nevetségessé válhat, mi több: vér­­lázítóvá. Embertelenné az emberi­esség szándéka. Mert nem a nyílt erőszak lesz igazán vérfagyasztóvá, nem a ba­­bellizmus, hanem az az erőszakot elkerülni nem tudó udvardizmus, magatartás, amely az emberiesség, az erőszakmentesség gúnyájába öl­tözik. Babella főfegyőr viselkedése egyenes, nyílt viselkedés. Egyene­sen, nyíltan kegyetlen, durva. Még ha módszereiben itt-ott igyekszik is más lenni. „Szégyellheti magát, Gá­dor , épp velem kiabál? Én soha nem tudnám magát megsérteni.. . ilyen mélyen” — sértődősködik Babella, hogy Gádor, a politikai elítélt te­hetetlensége csak még nagyobb le­gyen. És ez a tehetetlenség jellem­zi a politikai foglyok magatartását az udvardizmussal szemben is. Az eszükre akarnak hatni esztelen vi­szonyok között, amikor pedig sérel­mük volna, a hálájukra, a hűségük­re apellálnak. Arra figyelmeztetik őket. „Tudják, hogy mennyibe kerül az államnak a börtönök fenntartá­sa? Tudják, hogy mennyit áldoz magukra az állam?” — kérdezi va­lahogy így Fóthy miniszter a ra­boktól, s ezekre a kérdésekre ugyanúgy a torz mosoly lehet a vá­lasz, mint Udvardi jóindulatára. Mit is példázhat Udvardi és Ba­bella kettőse? Példázhatja minde­nekelőtt azt, hogy milyen könnyen fölcserélhető egy zárt, kiszolgálta­tott helyzetben az erőszak és az en­gedékenység: mennyire csak magá­nak a rendszernek a megváltoztatá­sával érhető el; hogy a jóindulat, jószándék elérje célját; s hogy a rendszer megváltozása, megváltoz­tatása nélkül a jóakarat, a kegyes­ség lényegében kegyetlenebb, mint az erőszak. Mert az utóbbi csak a testet alázza meg, a másik főleg a lelket. S az erőszakra lehet válasz: a tűrés, a szenvedések elviselése, de mi válasz lehet a kegyes képmu­tatásra, az álszent korlátoltságra. Álszent korlátoltság? Igen. Udvar­­dinak, ha valóban annyira tisztában van az eszmék, nézetek, filozófiák hatásával, a rendszerek, társadal­mak működési elveivel, akkor azzal is tisztában kell lennie, hogy egy börtönön belül a jóindulat meny­nyire korlátozott érvényű lehet csak. Tisztában kell azzal is lennie, hogy az erőszakmentes cselekede­tek érvényességi köre nagyon szűk, s hogy előbb-utóbb úgyis az erő­szak, a teljes erőszak jön. Mint ahogy a Nincs időben Udvardi bör­tönigazgatót valóban le is váltják, s helyére lép Babella. Kósa Ferenc Csoóri Sándorral közösen írt filmje ennek az udvar­­dizmusnak és babellizmusnak a teljes feltérképezésével egyben hű­en tükrözi az 1920-as évek Magyar­­országának légkörét is. Mutatja azokat az utakat, amelyek között választania lehetett a börtön veze­tőinek és a raboknak egyaránt. A Nincs idő középpontjában látszólag három kommunista elítélt sorsa áll, ám nem véletlenül esik oly kevés szó róluk. Mert az alkotók kerülik a szokványos beállításokat, a hason­ló történetek hősi romantikáját. Ahelyett, hogy a három politikai el­ítélt magatartását elemeznék, ábrá­zolnák, fontosabbnak tartották, hogy e magatartás hatását elemez­zék. A börtöntársakra, rabokra gya­korolt hatását. S a cím is innen fejt­hető meg: Nincs idő — mondja a három kommunista cellájába bezárt életfogytiglanos, Kallós, s mondja ugyanezt Babella is. Az előbbi úgy értelmezi, hogy az igazság elhallga­tására nincs idő, azaz az igazságot folyton vállalni kell, az utóbbi vi­szont éppen azt hangsúlyozza, hogy nincs idő a tétlenségre, mindenfajta lázító eszmét ki kell irtani. Kósa Ferencék számára nyilvánvaló, hogy e kettő közül a kallósi maga­tartás a követendő. Ezért is lesz tulajdonképpen a film főhőse az életfogytiglanos. Ő is, akárcsak Páskándi Géza drámájának, a Ven­dégségnek a hőse, Socino arra sze­­meltetett ki, hogy elárulja a társa­it, s lesz ehelyett az a szerepe, hogy megértse, s hogy esetleg továbbvi­gye, továbbadja társai üzeneteit az emberségről, szabadságról, igazság­ról. A három kommunistához való hasonulása folyamatosan történik. Folyamatosan és az ábrázolást te­kintve hitelesen. Ez a magába ros­­kadó, önmaga gondolataival elfog­lalt, s mások gondolataira nem túl­ságosan nyitott ember felfogja a kommunisták magatartásának he­lyességét, megérti, hogy nem tehet­nek másképp, mint ahogy tesznek, s megérti ugyanakkor, mennyire hisznek önmagukban, s abban, hogy az ő erkölcsi normáikat mások is betartják és betartatják. Betartat­ják a börtön vezetői is, és ártatla­nul nem ölnek meg senkit. S Kal­lós öntudatának ébredése lényegé­ben ezzel kezdődik, hogy neki ma­gának is van feladata: rávezetni a politikai elítélteket a realitás útjá­ra. Meggyőzni őket, hogy mások nem válogatnak a módszereikben. A film hitelét rontja némiképp, hogy az alkotók nem tudták teljes egé­szében elkerülni Kallós figurájának „romantizálását”. Az életfogytigla­­nost vétlennek minősítik, felmentik az alól a vád alól, amely alapján a börtönbe került. Talán izgalmasabb lett volna, ha valóban egy nem ko­holt vádak alapján elítélt életfogy­tiglanos fejlődését ábrázolja a film. Kevésbé kidolgozottnak látszik Verébnek, a közbűntényesnek a fej­lődése; kevésbé árnyalt figurának ez az ember, aki végül megszégyení­ti a börtön vezetőit, akarva, akarat­lanul a kommunisták oldalára áll­va ezzel. Veréb kínzatásakor az al­kotók figyelmen kívül hagyják, hogy kommunistáról vagy közbűn­­tényesről van-e szó, az általános humánum nevében tiltakoznak, s ez némileg félreviszi a film vonatát. Mindennek ellenére azonban a Nincs idő az utóbbi évek legjobb magyar filmje, kiemelkedő alkotá­sa a mai magyar filmművészetnek. Olyan szuggesztív film, mint ami­lyen még kevés született. Hangula­tában megdöbbentő, megbénító, le­taglózó hatású. Nagy szerepe van ebben Sára Sándor kamerájának, amely úgy tudja körüljárni a bör­tön világát, hogy egyszerre bemutat és állást foglal, egyszerre ábrázol és leleplez. A magyar filmművészet egyik legszebb képsora, amikor a kórházban levő Kallós vízióit mu­tatja, amikor a fényes, színes abla­kok mögötti szobákban a gyermeke­ket, a várandós anyákat, s általuk a szeretetet, a meghittséget ellen­pontozza a kórház és a börtön szű­kös, rideg, szeretet nélküli világá­val. És kitűnőek a színészek is! Ritkán lehet találkozni ennyi nagyszerű alakítással, mint itt. A börtönigazgató szerepében Lo­­hiitsky Lóránd, Babelláéban Szi­lágyi Tibor, Kallóséban Konyorcsik János, a három kommunista Sző­ke István, Bencze László és Juhász Jácint mindvégig meggyőző, akár­csak a Verebet alakító Madaras József. Eszköztelen, belső szenve­délyekből táplálkozó játékuknak nagy szerepe van abban, hogy a Nincs idő megrázó erejű, döbbene­tes atmoszférájú alkotás lett. Hogy a néző nem tudja teljesíteni azt, amit a Haumann Péter alakította miniszter kér a raboktól: „Előbb gondolkodjatok, aztán tapsoljatok!” A néző megdöbbenten ül, s tapsra egyáltalán nincs kedve. Márkus Béla VITA A MŰVÉSZTELEPRŐL Válasz egy levélre Személyeskedő, indokolatlan sértődöttségi állapotból sértegetni kívánó, a képzőművészeti élet egyes terü­leteire jellemző szúrkálódó hangvételt más területre is átcsempészni akaró írásra látszólag fölösleges vá­laszolni. Hiszen elegendő az általam írt cikket, s a művésztelep lakóinak reagálását egymás mellé tenni, s elolvasni, hogy ez utóbbiban a szubjektivitás indu­latait, a belemagyarázó szándékot és a személyes in­dokok túlhajszolását bárki megállapíthassa. Miért válaszolok mégis? Az ügy miatt. Az újságírónak, aki művészeti életünkről el akarja mondani gondolatait, sajnos, az utóbbi időben azt is számításba kell venni, hogy a személyes, egyéni ér­dekviszonyok sűrű szövevényével találja magát szem­ben. Művészeti életünk rossz akusztikájához hozzá­tartozik, hogy gyakran az érvelést személyeskedő in­dulatok váltják fel, az értelem helyett a túlfűtött ér­zelmek dominálnak. Elsősorban a képzőművészeti életben. Nem is oly régen a telepi művészek nyíltan is szembefordultak mindenféle kritikával, annak értéket jelölő funkcióját kétségbe vonták, s a leíró informatív „kritikát” követelték helyette. Most is ez történt. Az újságíró cikkében eleve ki­jelentette, hogy „nem a három esztendő kétségtelen eredményeit” szeretné számba venni, hanem azokat a kérdőjeleket rajzolja fel, amelyek mind a mai na­pig megmaradtak, s feloldásuk még ma is nehéz. Hogy mennyire nehéz, épp a művészek írása bizonyít­ja. Ezek a kérdőjelek nem a telepen élők és alkotók egyéni művészi teljesítményét érintették — ezt talán majd egyszer elvégzi az arra hivatott szakkritika —, hanem a város és a művésztelep kapcsolatának álta­lánosabb kérdéseire vonatkoztak. Sajnálom, hogy a művészek válaszukban ezt nem érzékelték. Válaszuk legtöbb pontja azt bizonyítja, hogy a mű­vésztelep alkotóinak viszályuk, vitájuk nem is velem, hanem a művelődéspolitika debreceni irányítóival van. Legfeljebb arról van szó, hogy felhalmozódott dühüket a cikk ürügyén ráta öntik ki, hátha köny­­nyebb egy személyt sértegetni, mint egy testületet. Hogy munkaigényük kihasználatlan, hogy kezdemé­nyezésük, a Műhely, nem kapot elég támogatást, hogy a Budapesten és más városban rendezett kiállítá­saikra nem figyeltek fel a hivatalos szervek, hogy az alkotóház működésében milyen problémák vannak, hogy szerintük nincs a városban szellemi műhely, amely véleményükre számítana, hogy milyenek a te­lepen az útviszonyok és a közbiztonsági helyzet, ezek a kérdések a város irányító szerveitől várnak — és bizonyára kapnak — megfelelő választ. Hogy a tele­pen objektív gondok is vannak, magam is elismertem. De ismétlem cikkem másik állítását: a város már eddig is ereje és lehetőségei határáig segítette a mű­vészeket, néha más művészeti ágak támogatásának rovására. A kritikára vonatkozó résznek sem lehetek címzett­je, hiszen évek óta nem írok képzőművészeti kritikát, bár a művésztelep tagjait éppen én mutattam be so­rozatban a Napló olvasóinak. Egyébként a művészek sem a helyi, sem a fővárosi kritikát nem fogadják el, ha bírálni is próbál, mint ahogy ez többször bebizo­nyosodott. Pedig azok a kritikák nem olyan hang­nemben íródtak, mint a művészek levele. Velem főként olyasmiben vitatkoznak, amit cik­kembe belemagyaráznak. Hiszen a követők számát magam sem tartottam minőséget jelölő tényezőnek, eredményeiket magam is elismertem, hivatkozva he­lyi és országos sikereikre. Igaz, ők koholt vádnak tartják, hogy vannak belső vitáik. Úgy látszik, elfe­ledkeznek olyan tényekről, amelyeket a városban csaknem mindenki tud, hogy néha még nem is beszél­nek egymással. Sajnos, vitáik nem a művészet kérdé­sei körül zajlanak, hanem személyes, egyéni, maga­tartásbeli problémák határozzák meg azokat. S ezek a személyeskedő viták csökkentik a telepen élők hite­lét, rangját a város közvéleményének szemében is. A művészek szerint cikkem „talpraesett önkénnyel válogatja információit vagy egyáltalán nem is rendel­kezik velük, melyek alapján az objektivitás látszatát keltheti”. Köszönöm, hogy legalább a talpraesettséget elismerik, bár én ezt nem viszonozhatom. Egyébként ajánlom: olvassák el a két írást még egyszer, s utólag mérlegeljék, melyik közelített objektívebb szemlélet­tel a témához.­­ A művészek szerint zárt szobából írtam a cikket. Így van. Igaz, tizenöt esztendeje lehetőleg minden ki­állítást megnézek ebben a városban, s máshol is, ha lehet. Itt-ott meg is jelentem vitákon, s máshol, egy­két kérdésben véleményt is mondottam. Még akkor is részese voltam az elmúlt tizenöt év debreceni művé­szeti életének, ha nem díszeleg is nevem a vendég­könyvek első oldalán, ha álláspontom nem is a sab­lonos típusmosoly vagy a feltétel nélküli hozsanná­­zás. Végül egy általánosabb megjegyzés. Nem léptem fel soha a tévedhetetlenség igényével. Bizonyára van­nak a cikkemnek megállapításai, amelyek vitathatók, örültem volna, ha a művészek vitacikket­ írnak, s nem személyeskedő röpiratot, mert ebben érveikről, igazukról meggyőzni nem tudtak. Mindenesetre meg­döbbentő, hogy egy — az enyémhez hasonló hangvé­telű, nem sértő, senkit bántani nem szándékozó — írás is ilyen érzékenységet, sértődöttséget vált ki. Ho­gyan merjen akkor bárki bármikor a művésztelepiek esetleges hibáiról, fejlődésük statikus állapotáról pa­pírra vetni egy-két sort is? Micsoda szellemről ta­núskodik ez a válasz? Miféle szemlélet munkál emö­­gött a sértődős, érzékeny magatartás mögött? Egyébként abban, hogy a művésztelep létrehozása inkább egy régi ötlet ábrándja, s nem reális igény alapján történt, lehet valami igazuk a művészeknek. Legalábbis levelükkel ezt bizonyították. Bényei József MEGJELENT A JELENKOR OKTÓBERI SZÁMA A Pécsett szerkesztett irodalmi és művészeti folyóirat új számának élén Csorba Győző hét költeményét olvashatjuk. Ezt követi Tüskés Ti­bor tanulmánya Csorba Győzőnek „Március” című jelentős verséről. Az októberi Jelenkorban folytató­dik Bertha Bulcsu interjúsorozata. Ezúttal Gáli István prózaíró műhe­lyébe látogatott a riporteríró. A szépprózai rovatban Gáli Ist­ván elbeszélése, Mándy Iván „Zsámboky mozija” című ciklusá­nak két novellája és Varga Imre Elzibéta című elbeszélése kapott helyet. Figyelmet érdemel Garai Gábor: A lebegő Atlasz című drámájának részlete. Az ismert költő első drá­máját a pécsi Nemzeti Színház mu­tatta be. A képzőművészeti rovat közli Aradi Nórának a magyar aktiviz­­musról szóló tanulmányát, amely a pécsi kiállítás megnyitóján hang­zott el. Ehhez kapcsolódik Béládi Miklós írása a magyar avantgarde­­mozgalom első szakaszáról. Az új számot záró kritikai rovat­ban kiemelkedik Tóth Dezső tanul­mánya a kritika pártosságáról, va­lamint Bécsy Tamásnak Szabolcsi Miklós tanulmánykötetét és Futaky Hajnának Rákos Sándor versesköte­tét elemző írása. A szám képillusztrációi a magyar aktivizmus pécsi kiállításának je­lentős műveit mutatják be. Megnyitó előtt A Csokonai-kiállításról Aki ismeri a Kossuth Lajos Tu­dományegyetem heti rendjét, annak bizonyára feltűnt volna, ha vasár­nap, amikor kihalt az egész épület s zárva vannak az intézetek, kivilá­gítva látja a könyvtár kiállítócsar­nokát. Meglepődtem én is, mert késő este még serény sürgölődés, feltornyozott könyv- és képkupa­cok, szanaszét heverő szerszámok és dekoráló eszközök sokasága foga­dott a kiállítóteremben. Kilián Ist­­ván, a Déri Múzeum irodalomtörté­nésze hamar kielégítette kíváncsi­ságomat : — Csokonai Vitéz Mihály szüle­tésének 200. évfordulója tiszteleté­re rendez kiállítást a Debrecen vá­rosi Tanács művelődésügyi osztá­lya, az egyetemi könyvtár és a Dé­ri Múzeum. Úgy tudom, ez lesz az évforduló rendezvénysorozatában az első kiállítás, amely október 17- én nyílik meg és a debreceni bemu­tatkozás után — november utolsó hetében — Csurgóra költözik. — Mióta dolgoznak a kiállítás összeállításán? — Már csaknem két hónapja gyűjtjük a képeket, a könyveket, a rajzokat és a költőhöz kapcsolódó tárgyakat, mert ezen kívül két ki­sebb kiállítást is készítettünk, amely Hajdú-Biharban és a szom­szédos megyékben fog vándorolni. Kb. félezer kép és száz-százötven könyv közül válogattam a kiállítan­dó anyagot, jó szolgálatot tett a Déri Múzeum húszezres negatív­gyűjteménye is. Fekete Gáborné technikai bravúrjának köszönhet­jük a jó színvonalú fotómásolato­kat, kinagyított reprodukciókat, többek között az 1813-ban kiadott Anakreoni dalok bélyeg nagyságú illusztrációjáról és a legrégebbi debreceni Csokonai kiadás (az 1800- ban napvilágot látott A ’Szépség’ ereje a Bajnoki Szivem­) címlapjá­ról készült nagyításokat. Kilián István és munkatársai va­sárnap reggel költöztek a kiállító­terembe, de estére már készen álla­nak a főfal menti tablók, amelyek közül négy a költő életét kíséri vé­gig, Debrecenből Sárospatakon át a Dunántúlig, a másik négy pedig Csokonai költészetéből, életművé­ből kíséreli meg bemutatni mind­azt, ami képileg megfogható. Az egyik paraván — „Költők a költő­ről” cím alatt — Csokonairól valló poétai állásfoglalásokat gyűjti egy­be. A kiállítás címképét arról a leg­régebben keletkezett Csokonai-mell­­képről nagyították, amelyet debre­ceni rézmetsző diákok készítettek tíz-tizenöt évvel a költő halála után. Ugyancsak központi helyre kerül­tek azok a neonnal megvilágított korabeli diákviseleteket bemutató színes rajzok, amelyeket Csokona József naplójának ábrái nyomán készített Kilián Istvánná. — A kiállítással szeretnénk föl­idézni a kor hangulatát is, ezt szol­gálják a Csokonai-kiadások cím­lapjainak archaizáló díszítőrajzaira készült reprodukciók és a költő használati tárgyai. Kiállítunk egy szíves széket és egy körte alakú író szekrényt is, mindegyik a Déri Mú­zeum gyűjteményéből való, és a ha­gyomány a Csokonaiénak tartja őket. — A Csokonai kiadások és kéz­iratok mellett — mondta végül Ki­lián István — érdekességnek szá­mít Lilla gyűrűje, valamint Szilá­gyi Károly a Csokonai-körnek aján­dékozott szekrénye. Az 1963-ban, a Helikon Könyvkiadó gondozásában megjelent Lilla című kötet illuszt­rációit — Gy. Szabó Béla metsze­teit — is bemutatja a kiállítás, ame­lyet holnap, szerdán délelőtt 11 óra­kor nyit meg dr. Julow Viktor egye­tem­i docens, J N. J. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ — 1973. OKTÓBER 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék