Hajdú-Bihari Napló, 1983. február (40. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-10 / 34. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJJLTE£J ■ APID RendőrségI szolgáltatás Személyiigazolvány-csere helyben 1982-ben a Debreceni vá­rosi és járási Rendőrkapi­tányság ügyintézői a járás 11 településén, tanácsi dol­gozók közreműködésével a helyszínen hajtották végre a személyi igazolványok ese­dékes érvényesítését és cse­réjét. Debrecen 15 nagyüze­mében szintén félfogadás so­rán rendezték az érvényte­len személyi igazolványok ügyét. Az elmúlt év során szer­zett jó tapasztalatok alap­ján a közszolgáltatásnak ezt a formáját a rendőrkapi­tányság bővíteni akarja. Tervei szerint a következő településeken hajtják végre — a tanácsi ügyintézőkkel együttműködve — a szemé­lyi igazolványoknak a már jelzett érvényesítését vagy cseréjét: Egyek—Telekhá­za—Ohat—Félhalom, Tisza­­csege—Üjszentmargita, Pol­gár—Folyás—Tiszagyu­­laháza,—Újtikos, Görbeháza, Hajdúhadház, Téglás, Nyír­­adony—Aradványpuszta— Tamásipuszta, Vámospércs, Üjléta, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Nyírábrány—Fü­­löp, Bagamér—Álmosd, Léta­­vértes—Kokad, Hosszúpályi— Monostorpályi. Debrecen­ben : MEDICOR, Ruhagyár, BHG, Műanyaggyár, Do­hánygyár, Húsipari Vállalat, Debreceni Tervező Vállalat, Bőrgyár, Járműjavító, MGM, Házgyár, AFIT 13. sz. Autójavító Vállalat, 3ARNEVÁL, Debreceni Kö­töttárugyár, Konzervgyár. Ha az itt felsorolt üzeme­ken kívül is jelentkeznének még újabb igények, úgy a rendőrség azokat is teljesíti. A kihelyezett félfogadá­son azok vehetnek részt, akik a Debreceni városi és járási Rendőrkapitányság működési területének állan­dó lakosai. A feladatok megbeszélésé­re 1983. február 23-án 10 órakor kerül sor Debrecen­ben, a Ságvári Endre utca 2. szám II. emelet 13. szá­mú helyiségben. A rendőr­ség kéri, hogy a felsorolt községek, üzemek kijelölt képviselői a meghatározott időpontban megjelenni szí­veskedjenek. Írásban erről külön értesítést nem külde­nek. A debreceni üzemek kö­zül, a felsoroltakon kívül, újabb üzemek képviselői­nek megjelenésére is számí­tanak. Ezen a megbeszélésen kapnak tájékoztatást a je­lenlevők arról, hogy a sze­mélyi igazolványok átvétele, elkészítése, kiadása hol és milyen időpontokban törté­nik. irta^ Sükösd Mihály • Operatőr; Jankura Páter Rendezte- SZÖRÉNY REZSŐ Szereptok Heiyey László, Vajda í ásztó, Bodnár Erika, Temessy Hédi, Almást Éva MAFILM - Objektív Stúdió A HÉT FILMJEI Színe.,- magyar filmalkotás a Szörény Rezső által rende­zett Talpra, Győző! A film főbb szerepeit Heiyey László, Vajda László, Bodnár Erika, Temessy Hédi és Almási Éva játsszák. Párhuzamos fantáziaképek sorozata Szörény Rezső új filmjének története. A középpontban két férfi áll: Győ­ző, aki az iskolában és az egyetemen is retinens magatar­tásával tűnt ki a többiek közül; és Gábor, az egykori re­ményteli énekes, ma lecsúszott egzisztenciáid. haknizó dal­nok. A két férfi különös játékba kezd, a képzelet világában múltjuk, jelenük, családjuk, emlékeik összekeverednek, fel­cserélődnek. Ott van körülöttük Gábor családja is — három nő. A felesége, anyósa és elvált felesége szintén a fantázia­játék szereplője lesz. Színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm a Fekete sza­káll szelleme. Rendezője Robert Stevenson. A legfőbb vonz­ereje: nem kíván más lenni, mint ami. Kalandos elemek­kel megtűzdelt, mosolyt fakasztó mese. Példázat a jó és rossz párharcáról, amelyben némi „szellemsegédlettel” az utóbbi győzedelmeskedik. Színes, szovjet film az Üldözés a sztyeppén, amelyet Ab­dulla Karszakbajev rendezett. A film a kazahsztáni végte­len sztyeppék és a kietlen hegyek urairól, a Tigrisnek becé­zett ellenforradalmár fegyveres csoportjául szól. Színes, csehszlovák film a Martin Holly rendezésében ké­szült Éjszakai lovasok. Az első világháború után egy kis ha­tár menti faluban játszódik a film. A háborúból hazatérő katonák dohányt csempésznek át a határon Lengyelország­ba, s onnan iovakat hoznak haza. A nyereségből az egész falu Amerikába szeretne kivándorolni... *■ A Művész moziban játsszák az Ivan Mikolajcsuk rendezte Evilági Babilon című filmet — amelyik^ az 1920-as évek egyik eldugott ukrajnai falujában játszódik. HÍREK HÍRSZERKESZTŐ: CS. NAGY IBOLYA — TELEFON: 12*144 VARHATÓ IDŐJÁRÁS: Túlnyomóan borult, gyakorta csapadékos idő lesz. Időnként havas eső, ónos eső, de észa­kon, északnyugaton többnyire havazás, délen, délkeleten főként eső várható. A keleti szél időnként megélénkül, az északi és déli megyékben né­ha megerősödik. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet csütörtökön északnyugaton 0 fok körül, délkeleten S fok közelében várható. GIMNÁZIUM A KÜLFÖL­DI MAGYAR DIÁKOKNAK. A kőszegi Jurisics Gimnázi­umban — a Magyarok Világ­­szövetsége kezdeményezésére — külföldi magyarok gyer­mekei kezdik meg szeptem­bertől tanulmányaikat. Az el­ső tanévre a magyarul már valamelyest tudó gyerekeket veszik fel, de nem külön osz­tályban tanulnak majd, ha­nem a kőszegi gimnazisták­kal együtt. KONZULTÁCIÓS KÖZ­PONT MISKOLCON. A Bán­ki Donát Gépipari Műszaki Főiskola a levelező üzemmér­nök hallgatók részéire kon­zultációs központot létesített Miskolcon. A főiskola szerve­ző üzemmérnök szakán to­vábbtanulni szándékozók itt szerezhetik be a jelentkezési lapokat. (Miskolc, Kun Béla út 10.) ESZPERANTÓ. A Tanító­képző Főiskola kollégiumá­ban (Blaháné utca 13.) feb­ruár 14-én, hétfőn délután 5, illetve háromnegyed 7 órakor kezdődnek az eszperantó kez­dő és haladó tanfolyamainak második félévi előadásai. Jön a Vidám Színpad 1983. FEBRUAR 10., CSÜTÖRTÖK ELVIRA NAPJA A Nap kél 6.» — nyugszik 16.59 órakor (Debreceni adatok: 6.48 és 16.48) ÉVFORDULÓNAPTÁR Százharminc évvel ezelőtt, 1853. február 10-én kezdődött meg a fővárosban a budai alagút épí­tése. Létesítésnek eszméjét már Széchenyi István felvetette. Meg­építése szúrósan összefüggött a Lánchidéval, hiszen ez csupán az alagúttal együtt teremthetett tel­jes értékű kapcsolatot Pest és Buda között. Az építést megelő­ző Időkben is foglalkoztatta már az alagút gondolata a vá­rost, Volt olyan terv, amely sze­rint annak két oldalát üzletek szegélyezték volna, fényesen ki­világított kirakatokkal. A terve­ket végül Clark Adám, a Lánc­híd építésvezetője, a kitűnő mélyépítési szakember készí­tette el. Hét és fél hónap alatt fúrták át a hegyet, csaknem 10 méter szélességben, ugyanilyen magasságban, 350 méternyi tá­von. 1854 áprilisában már át­jártak alatta, s 1856-ban hivata­losan is megnyitották. Használa­táért 1918-ig — a hidrámhoz ha­sonlóan — dijat kellett fizetni, Az 1944—45-ben háborús pusz­títás áldozatául esetrnyugati be­járat homlokzatát és az alagút belső felületét 1949-ben Benk­­hard Ágoston építész tervei szerint felújították. A travertin­­mészkő burkolat azonban nehe­zen volt tisztítható, ezért 1973— 75 között új szellőzőberende­zést s egyben ízléses belső mo­zaikburkolatot kapott az alagút. magyar vászonhím­zések. A BIOGAL népmű­vészeti szakköre magyar vá­szonhímzésekből összeállított kiállítását február 10-én, ma délután 5 órakor nyitja meg a művelődési házban dr. Cseh István, valamint dr. Vajda Mária, a balmazújvárosi mú­zeum igazgatója. A kiállítás február 20-ig látható. Száz megélt esztendő Febniár 5-én debreceni otthonában köszöntötték a száz­éves Sárközi Sándornét. A még mindig jó egészségnek ör­vendő idős nénit a Ságvári Endre iskola diákjai, a lakóbi­zottsági tagok, az 1. számú orvosi körzet képviselői üdvözöl­ték, könyvvel, virággal, édességgel kedveskedtek az iinne­­peltnek. Baleseti krónika A filmek vetítési idejéről naponta tájékoztatjuk olvasóin­kat (t. sz. j ) MOZI • SZÍNHÁZ • TV Az elmúlt hét során Haj­­dú-Bihar megye területén 15 közúti közlekedési baleset történt. A hirtelen megválto­zott időjárás éreztette is ha­tását s megnőtt a figyelmet­len, gondatlan vezetés, az „elsőbbség meg nem adása” és az ittas vezetés száma. Január 28-án, a kora esti órákban, Csökmő területén a Kossuth utcán Szokolai László csanádapácai lakos személygépkocsijával el­ütötte Kovács Elemér csök­­mői, kerékpárját toló gyalo­­logost. Szokolai László a sú­lyosan megsérült gyalogos­nak nem nyújtott segítséget s a helyszínt elhagyta. Szo­­kolait a rendőrség rövid időn belül elfogta, vezetői enge­délyét elvette. Február 2-án 18 óra 20 perckor Debrecenben a Sza­badság útja és az Árpád tér kereszteződésnél Lengyel Zsolt Nyírkáta, Császári utca 11. szám alatti lakos a TJ 95-63 rendszámú személy­­gépkocsival a kijelölt gyalog­­átkelőhelyen áthaladó gyalo­gost ütött el. A baleset során a gyalogos súlyos sérülést szenvedett. Lengyel Zsolt ve­zetői engedélyét a helyszínen elvették. Február 4-én Debrecenben a Széchenyi utca és Nyugati utca kereszteződésében Kó­nya Andrea Debrecen, Lehel utca 14. szám alatti lakos személygépkocsijával a kije­lölt gyalogátkelőhelyen átha­ladó két gyalogost ütötte el. A baleset során mindkét gyalogos súlyos sérülést szenvedett. Kónya Andrea vezetői engedélyét a helyszí­nen bevonták. Február 8-án 9 óra 40 perckor Debrecenben a Landler Jenő utca és Tanács utca kereszteződésében Ra­­dócz Sándor. Debrecen. Fé­nyes udvar 3. szám alatti la­kos a BV 77-02 forgalmi rendszámú autóbusszal a ki­helyezett „Elsőbbségadás kö­telező” jelzőtábla ellenére sem biztosított elsőbbséget a védett úton közlekedő segéd­motor-kerékpárosnak és az­zal összeütközött. A baleset során a segédmotor-kerékpár vezetője súlyos sérülést szenvedett. L. L. íMeqeszi Két kisfiú játszadozik a drótkerítésen keresztül a jól megtermett fehér ku­tyával. Az állat láthatóan örül a szokatlan játszótár­saknak, a gyerekek pedig talán az iskolából hazave­zető út megszokottságán próbálnak enyhíteni azzal, hogy megálltak pár percre. Aztán kifogytak a trük­­kökből, a komondor is ké­szül eloldalogni. Ekkor — mintegy mentőötletként — egyikük előveszi a tízórai­ját, és szépen tördelve a ke-MOZI Evilági Babilon (szovjet). Művész 5. Éjszakai lovasok (szovjet). Apolló n. 10. Fekete szakáll szelleme (ame­rikai-angol). Apolló 4, 6, 8, Meteor 3, n. 6, n. 8, Víg n. 10, n. 12, hn. 2. Üldözés a sztyeppén (szov­jet). Apolló n. 12. Talpra, Győzöl (magyar). Apolló hn. 2. Bogáncs (magyar). Híradó f. 2, 3. Egymásra nézve (magyar, 18), Horváth Árpád 6. Ének a búzamezőkről (ma­gyar). Híradó f. 12, hn. 6. Forgalmi dugó (olasz, 16). Klinika 5. Halr (amerikai). Víg hn. 4, 6, n. 9. Júlia (amerikai). Víg kamara f. 5, f. 7. Kicsi a kocsi, de erős (ame­rikai). Meteor mese 3, n. 6. Macbeth (angol. 16). Művész f. 8. Norma Rae (amerikai). Delta f. 6. A sziklabarlang titka (szov­jet). Híradó f. 10, hn. 8. SZÍNHÁZ Csokonai Színház: Ma 19 órakor: Viktória — Szigligeti­bérlet. Művelődési Központ: Ma 19 órakor: Vén Európa Hotel — Thália-bérlet. nyérdarabokat, betolja a kerítés hézagain. A kutya boldogan kap a váratlan ajándék után, és a falato­zást láthatóan még jobban élvezi, mint az előbbi ját­szadozást. A mostani kiadós hóesés kapcsán szinte minden új­ság, a tévéhíradó azzal a kézenfekvő szólással kezd­te a tudósítását, miszerint nem eszi meg a kutya a telet. Hát azt valóban nem. Megeszi viszont a finom kolbásszal bőségesen tűz­delt vajas kenyeret. Ame­lyet gondos szülői kéz cso­magolt ... TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1.: 7.58 Műsoris­mertetés. 8.00 Idősebbek Is el­kezdhetik ... Tévétorna. 8.05— 12.40 Iskolatévé. 12.40 Képúj­ság. 14.10—16.10 iskolatévé (ism.). 16.32 Műsorismertetés, 16.35 Hírek. 16.40 Maci Laci. Amerikai rajzfilm. 17.05 Csak gyerekeknek! 17.40 Reklám. 17.45 Kikapcsoló. 17.55 Képúj­ság. 18.00 Telesport. 18.25 Peda­gógusok fóruma. 19.00 Rek­lám. 19.10 Idősebbek Is elkezd­hetik .. . Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradő. 20.00 Majd a Leontlne! Francia bűnügyi vígjáték (1968). 21.15 Panoráma. A külpolitikai szer­kesztőség világpolitikai maga­zinja. 22.15 Tv-hlradó. BUDAPEST, 2.: 18.42 Műsor­ismertetés. 18.45 Sorstársak. A pécsi körzeti stúdió rehabilitá­ciós fóruma (ism). 19.05 Unser Bildschirm — A ml képemőnk. A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora. 19.30 Tv-híradó. 20.00 A nők he­lye a társadalomban. Riport­műsor. 20.55 Tv-hlradó, 2. 21.15 Kikapcsoló (ism.). 21.25 „Ez már nem én vagyok.” Portré Ladik Katalinról. A szegedi körzeti stúdió műsora (16 éven felülteknek!). 22.10 Képújság. POZSONY, 1.: 9.45 Lengyel film (ism.). 11.15 Vetélkedő. 11.55 Világhíradd (ism.). 12.20 A tenger titkai. 16.10 A görög csoda. 16.45 Orosz nyelvtanfo­lyam. 17.25 Publicisztika. 17.50 Gyümölcsfák. 18.00 Sportrevü. Mint arról beszámoltunk, március 26-án, április 9-én és április 23-án (mindannyi­szor szombati napokon, két­­két előadással) Debrecenben szerepel a Vidám Színpad. Először a Meddig lehet el­menni? című politikai ka­barét adja elő két részben, azután Csukás István—Ber­­gendy István: Süsü, a sár­kány című maszkos mesejá­tékát mutatja be, majd pe­dig Vaszary Gábor világhírű zenés bohózatát, a Bubust játssza a társulat. Tekintet­tel a várható nagy érdeklő­désre, február 9-én, szer­dán megkezdték a jegyek árusítását az Országos Fil­harmónia megyei kirendelt­ségén és a Csokonai Színház szervező irodájában. A Vi­dám Színpad vendégjátékai a városi sportcsarnokban lesznek. 18.30—19.10 A Tv-híradó sajtó­konferenciája. 19.30 Tv-híradó. 20.00 J. Eismann: Kiszáradt országom sziklái. Tévéjáték. 21.35 Gazdasági magazin. 22.15 Világhlradó. 22.30 Találkozás szovjet művészekkel. POZSONY, 2.: 16.55 Híradó. 17.10 Fiatalok tévéklubja. 17.40 A herceg és a koldus. Tévéjá­ték befejező része. 18.45 Szü­lők iskolája. 19.05 Irodalmi ma­gazin. 19.30 Francia nyelvtanfo­lyam. 20.00 Strauss-operett. 21.30 Híradó. 22.00 A hét fivér. Olasz film. BUKAREST: 15.30 fiatalok stúdiója. 16.50 A legkisebbek­nek. 19.00 Tv-hlradó. 19.20 Gaz­dasági figyelő. 19.35 Gyermek­dalok. 19.50 1983 Nyugat-Euró­­pában. 20.05 Tudományos so­rozat. 20.30 Dalok. 21.00 Tv­­hlradó. UNGVAR: 17.00 Az alkoho­lizmusról. 17.30 Moszkva mellé­­kt tájak. 17.35 Filmvígjáték. 19.00 Tv-hlradó. 19.35 Tévé­film. 20.35 A világ eseményei. 20.40 Kárpátontúli hírek. 20.55 A városom a büszkeségem. 21.25 Paganini. Tévéfilm, 1. rész. NYÍREGYHÁZI RADIO 17.00 Hírek. Időjárás. Lap­szemle. 17.10 Hangraforgó. (A tartalomból: El még a ro­mantika? (Horvát Péter) — A kollégisták szombatra .haza­mennek (Gönczi Mária) — Együttműködés a kereskede­lemben (Haskó József) — Zöldségörökség (Bálint Attila) — Bánszki István könyvszem­léje.) 18.00 Észak-tiszántúli krónika. 18.15 Kovács Kati da­dáiból. 18.25—18.30 Hírössze­foglaló. Műsorelőzetes. (A nap szerkesztője: Gönczi Mária.) MŰSORAJÁNLAT. Kína — közelebbről címmel hallgat­hatjuk meg Kondor Katalin riportját ma délelőtt 11.25- kor a Kossuth adón az Ika­rusz gyár néhány Kínából hazatért szakemberével. A magyar munkások a Kínában üzemelő Ikaruszok szakszerű javításában segédkeztek. t TEJIVÓK FIGYELMÉBE. A hajdúsági farsang rendez­vényeinek sorában találjuk a ma délután 4 órától kezdődő, mérsékletre és egészségre in­tő eseményt: tej- és tejter­mék-bemutató lesz a Délibáb Áruházban és a 44. számú ABC-ben. RAJZTANÁROK KIÁLLÍ­TÁSA. A Vénkerti Általános Iskola aulájában ma, február 10-én délelőtt 11 órakor nyí­lik a Pedagógus Szakszerve­zet kőszegi művésztelepén dolgozott hét rajztanár (Gál Dezső, Korkos Jenő, László Levente, Pálnagy Balázs, So­­modi László, Szarka Árpád és Tenkács Tibor) kiállítása. Gépkocsi-átvételi sorszámok Trabant Hyc. Lim. (Bp.) 13 265 Trabant Hyc. Combi (Bp.) 82 Trabant Lim. (Debrecen) 8 681 Trabant Combi Spec (Bp.) 5 498 Wartburg Lim. (Bp.) 8134 Wartburg de Luxe (Bp.) 11 216 Wartburg Lim. tolót. (Bp.) 1362 Wartburg de L. tolót. (Bp.) 2110 Wartburg Tourist (Bp.) 4171 Skoda 105 (Debrecen) 5 080 Skod? 120 (Debrecen) 7172 Skoda 120 GLS (Bp.) 304 Lada 1200 (Debrecen) 12 802 Lada 1300 (Debrecen) 5 627 Lada 1500 (Debrecen) 5 785 Lada Combi (Debrecen) 2 397 Moszkvics (Bp.) 12 003 Polski Fiat 126 (Bp.) 15138 Polski Fiat 1500 (Bp.) 3 532 Dacia (Debrecen) 5 349 Zastava (Bp.) 1180 KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Konzervgyár át­vette 162. sz. kis alakú, három­szögletű átvevői bélyegző elve­szett. 1983. január 27-töl érvény­telen. (x) A Vámospércs, üjkertben Tég­­lásl Csaba részére megépített kisfeszültségű hálózatot február 9-én feszültség alá helyeztük. A létesítmény érintése életveszé­lyest (x) HAJDU-BIHARi NAPLÓ — A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Bizottságának lapja — Főszerkesztő dr. Bényel József — Főszerkesztő-helyettes: Boda István. Szerkesztőség: Debrecen, Tóthfalusl tér 10. 4024 — Telefon: 12-144, nyomdai ügyelet: 16-695 — Kiadja a Hajdú megyei Lapkiadó Vállalat, Debrecen. Tóthfalusi tér 10. Postacím: Debrecen, Postafiók 72. 4001. — Telefon: 12-144 — Felelős kiadó: dr. Szabó lmréné — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél — Előfizetési díj egy hónapra 34 forint, negyedévre 102 forint, egy évre 400 forint — index 25 027 - ISSN 0133—1051 - Alföldi Nyomda, Debrecen - Felelős vezető Benkő István Talpra Győző! Színes magyar film

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék