Hajdú-Bihari Napló, 1997. december (54. évfolyam, 280-303. szám)

1997-12-15 / 292. szám

1997. DECEMBER 15., HÉTFŐ MEGYÉNKBŐL ­ • Leégett szombaton Deb­recenben, a Kürtös utcán -------------­egy lakóépület tetőtere. A lakástűz egy idős férfi halálát okozta, egy személy pedig súlyosan megsérült. A kár mintegy 500 ezer forint. • Kiraboltak és bántalmaztak szomba­ton éjszaka egy férfit Hosszúpályiban, a presszó előtt. A tetteseket a rendőrség előállította. • Feltörtek a hét végén egy Volvót Deb­recenben, a Poroszlay úton, és ellopták belőle a 160 ezer forint értékű CD-leját­­szós rádiós magnót. • Betörtek vasárnap Debrecenben, a Tessedik utcán egy lakóházba, ahon­nan 600 ezer forint értékben műsza­ki cikkeket, italt és ruhaneműket vit­tek el. HEPMÉfil­f ■ Időközi választás Debrecen (HBN) - A Helyi Választási Bi­zottság (HVB) a debreceni 6. számú ön­­kormányzati választókerületben - Orbán Ferenc lemondására tekintettel - 1/1997. (XII. 2.) HVB-számú határozatával 1998. február 15-én, vasárnapra időközi válasz­tást tűzött ki. Az érintett választópolgárok az időkö­zi választásról szóló értesítőket és az ajánlószelvényeket december 19-ig kap­ják meg. A választásra jogosultak név­jegyzékét december 17. és 24. között le­het megtekinteni a polgármesteri hivatal Monti ezredes utca 3. szám alatti helyi­ségében. A jelölteket bejelenteni 1998. ja­nuár 23-án, pénteken, 16 óráig lehet. A választási bizottság megállapította, hogy az időközi választás kitűzésének idő­pontjában a választókerületben 5878 sze­mély rendelkezett választójoggal, így a jelöltté váláshoz legalább 177 személy ér­vényes ajánlása szükséges. A választási bizottság valamennyi ajánlást tételesen ellenőrizni fogja. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 11 Jogvita az Omega adásának megszüntetése miatt D. Karádi Katalin Debrecen (HBN) - Omega tv el­nevezéssel heteken keresztül láthattak a kábelhálózatba kap­csolva egy műsort, ami nem is volt műsor, hiszen csak válta­kozó szöveget lehetett látni a te­levíziók képernyőjén: híreket, programokat, hirdetéseket. Az­tán ahogy feltűnt, úgy el is tűnt az Omega, a helyén csak feke­téiik a képernyő. Miért vették ki a programcso­magból? - kérdeztük Vértesi Fe­­renctől, a Hajdú Kábelkom mar­ketingigazgatójától. „Értéktelennek tartják" - Ennek több oka is volt - vá­laszolta az igazgató. - Telefonon, illetve levélben számos lakossá­gi észrevétel érkezett hozzánk, jelezve, hogy értéktelennek tart­ják a műsort és helyette inkább valamilyen szórakoztató progra­mot szeretnének. A reklamálók úgy vélték, hogy ezzel ne csök­kentsük a programcsomag érté­két és ne gyarapítsuk feleslege­sen a csatornák számát, mivel ott legtöbbször csak képújságot lát­hatnak, ráadásul ezek a tartalma ritkán változott. A cégünk min­dig az előfizetői igényeket tekin­ti­­elsődlegesnek, amikor a tv­­programokat kiválasztja, illetve megtartja valamelyik program­­csomagjában. Az Omega tv egyébként kísérleti jelleggel ke­rült be a programcsomagba, s el­lene szólt az is, hogy többszöri kérésünk ellenére sem mutatták be a műsorkészítési engedélyü­ket, illetve nem teljesítették ma­radéktalanul a Kábelkommal szemben egyéb kötelezettségei­ket sem. Amint Vértesi Ferenc elmond­ta, az Omega tv helyett január 1- jétől a BBC angol nyelvű csator­náját teszik be a programba, amelyet eddig is sokan kértek, il­letve hiányoltak. Mint mondta, a jelenlegi programok összeállí­tása országos felmérések alapján készült, amelyen belül igyekez­nek külön is figyelembe venni a debreceni előfizetői igényeket. Egyes programokat viszont azért nem tudnak betenni, mert a túl­ságosan magas műsorkészítési díj miatt a jelenleginél lényege­sen magasabb áremelésre kény­szerülne a kft., melyet a tv-né­­zőknek csak igen szűk rétege tudna megfizetni. Kísérleti adás volt A csatornára a Hajdúsági Te­levízió Stúdió Kft. adta be a mű­sorszolgáltatási kérelmet. Pellei Zsolt ügyvezető igazgató nem ért egyet a Kábelkom álláspont­jával. Mint mondta, közszolgá­lati adóként kívántak működni, s erre vonatkozó kérelmet nyúj­tottak be az Országos Rádiós és Televíziós Testülethez. Az ORTT még nem jelzett vissza, viszont a médiatörvénynek megfelelően megkötötték az úgynevezett előzetes megállapo­dást a műsorelosztóval, így kí­sérleti adás szolgáltatására vol­tak jogosultak. Az ügyvezető igazgató szerint jogtalanul kér­te tőlük a Kábelkom a műsor­szolgáltatási díjat. Újra a mé­diatörvényre hivatkozott, mely szerint ezt a műsorelosztó kizá­rólag az előfizetőktől szedheti be. Ők azonban két helyről is igényt tartottak rá, ami azért is példátlan - mondta az ügyveze­tő -, mert a Hajdúsági Televí­zió Stúdió nem díjfizetésre köte­les kereskedelmi adóként kívánt működni. Pellei Zsolt azt is elmondta, hogy a Képújságon kívül híreket, közszolgálati információkat is szolgáltattak. A vita odáig fajult - folytatta -, hogy a Kábelkom közölte: azt a helyiséget, ahol a fejállomás van, bérbe adják, így tarthatatlan lett az állapot. Az ügyvezető szerint az ORTT kö­telezheti a Kábelkomot, hogy te­gye vissza az Omega tévét a programcsomagba. A műsorki­osztást egyébként a Kábelkom taggyűlésé hagyta jóvá - jegyez­te meg végezetül -, és ebbe en­nek a döntésnek az alapján ke­rült be a Hajdúsági Televízió Stúdió. Az energiával a múzeumokban is spórolni kell Koroknai Edit Debrecen (HBN)­­ Rövidebb nyitvatartási idővel, szünnapok­kal, illetve napok „elvonásával" spórolnak több fővárosi múze­umban is, amelyekben ezekkel a megoldásokkal próbálják a fű­tés- és a villanyszámlákat csök­kenteni. Hajdú-Bihar megye köz­­gyűjteményeiben azonban már évek óta megszokott, hogy a téli hónapokban két órával rövidebb ideig, vagy csak bejelentés alap­ján fogadják a látogatókat. A tapasztalatok szerint a téli délutánokon négy óra után egyéb­ként sem mozdulnak ki otthonuk­ból szívesen az emberek, decem­berben pedig a legtöbben az ün­nepekre való felkészüléssel töltik a szabadidejüket, és nem múze­umba járással. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeu­mok Igazgatóságának gazdasági igazgatóhelyettese szerint így nem is lenne értelme annak, hogy estig égessék a termekben a lám­pákat. Balogh Ferencnétől meg­tudtuk, november 1-jétől márci­us 31-ig ezért a megyében már évek óta téli nyitva tartás alapján működnek az intézmények. „Ám ez csak a Déri Múzeumot érinti - hívta fel a figyelmet -, ahol a nyá­ri 10-től 18 óráig tartó látogatási idő helyett most (hétfő kivételé­vel) minden nap 10 és 16 óra kö­zött várják az érdeklődőket. Ezen­kívül a Hortobágyi Pásztormúze­um szolgáltatási ideje változik meg, az ugyanis télen csak beje­lentés alapján látogatható. A me­gye többi ilyen kulturális intézmé­nyében viszont nem rövidítettük le a nyitva tartást, mivel az mini­mális megtakarítást eredményez­ne. A legtöbb vidéki, illetve deb­receni (kisebb) múzeum ugyanis eleve csupán 14-16 óráig vagy be­jelentés alapján fogadja az érdek­lődőket, ezt tehát már alig lehet­ne csökkenteni, napok elvonására pedig szerencsére eddig még nem volt szükség. Mivel a téli nyitva tartás már évek óta megszokott, a költségvetést eredendően ennek megfelelően tervezzük, a spórolás mértékét tehát nem lehet ponto­san kiszámítani. Azt viszont tud­juk, hogy a költségvetés 45-48 szá­zalékát a bérek teszik ki, a többit pedig az üzemeltetés - minde­nekelőtt a fűtés - díja, valamint a szakmai kiadások adják, s épp ez utóbbira (műtárgyvásárlásra, -vé­delemre, kiadványokra) jut a leg­kevesebb." Balogh Ferencné elmondta to­vábbá, hogy a látogatók száma nemcsak a tél miatt csökken, ha­nem az emberek anyagi helyzeté­nek általános romlása is okozza. „A szocialista turizmus megszű­nése miatt pedig jóval kevesebben járnak a környék múzeumaiba - ismertette -, a belépők árának ja­nuári emelését egyelőre mégsem tervezzük." HIRDETÉS' I az esetre, «­I LÍCKEDVEZŐBB '?EHC0UiK J ■ T- r.r^: \J . • A Westel 0660-as mobiltelefonnal mondanivalóját nem kell rövidre fognia. Optimálisan kialakított díjcsomagjaink mindig lehetővé teszik, hogy bárhonnan, bármikor a legkedvezőbb percdíjakkal telefonálhasson. Nálunk Ön már nettó 12 Ft-ért is beszélhet, internet felhasználóként pedig havidíj­mentesen akár nettó 3 Ft-ért elérheti a világhálót.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék