Hajdú-Bihari Napló, 2002. március (59. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-27 / 72. szám

2002. március 27., szerda RÖVIDEN A Színházi világnap. A Nemzetközi Szín­házi Intézet határozata alapján 1962 óta tartják a színházi világnapot, emlékezve a párizsi Nemzetek Színházának 1957. már­cius 27-i évadnyitójára. Ezen a napon a színészeket köszöntik, s 1978 óta min­den országban nemzeti üzenetet is meg­fogalmaznak az esemény alkalmából. 0 Nyelvvizsga. A Felvételi Információs Szolgálat április 6-án országos nyelvvizs­ga nyílt napot rendez. Az érdeklődők a 06/1/4-730-769-es számon jelentkez­hetnek. Naplemente. Macskássy Izolda alkotá­sa a Malomparkban, a Havrics Galériában látható KÉPERNYŐ Majdnem bohóc Boda István Utólag, tehát már a mű ismeretében meg lehet érteni a Magyar 1-et, hogy ódzkodott az új Linda-sorozat műsorra tűzésétől. Zagyva egy ötrészes ez a bűnügyi histó­ria, mintha minden szándék arra irányul­na, hogy önmaga ellen fordítsa a nézőit. Hogy miért ingerelte őket a régi siker, megmagyarázhatatlan. Ugye volt egyszer, annak idején egy törékeny nyomozónő, aki épp azáltal nyűgözte le a rajongóit, hogy a fordítottja volt a sémának. A nagy behe­­mót ellenfeleket olyan elegánsan tanította móresre, hogy az embernek megmelegedett a szíve. Fürgén, keményen, villámsebesen lepte meg ellenfeleit, s azok még fel sem tudtak ocsúdni, már­is kattant rajtuk a bilincs. S mi ezt a képtelenséget elfogad­tuk, helyénvalónak és természetesnek is tartottuk. S nem csak fizikai értelemben. Morális tanulságai okán is tapsoltunk ne­ki, elvégre az általános képlet nyert bizo­nyítást általa: a jó győz a rossz felett. S ugyanakkor ezeknek a történeteknek meg­volt a többé-kevésbé jól kigondolt vonala, kerekre zárva, humorral fűszerezve. Sőt ahogyan mostanában mondják: életszerű is volt, ott szerepelhetett bármelyik rendőr­őrs bűnügyi krónikájában. Ezzel szemben az új Linda a merő kép­telenség a maga provinciális esztétikájával. Mondjuk meg őszintén: nincs annál szánal­masabb, mint mikor valaki a maga epigo­­nizmusát a látszat eredetiségével akarja - szeretné­­ hitelesíteni. Egy kis fölénnyel, egy kis pökhendiséggel, holott a dilettan­­tizmus úgy kiabál belőle, mint a magára hagyott gyerekből a félelem. Olyan öltözék­ben feszíteni, ami nagy is ránk, és nem is illik az egyéniségünkhöz­­ nevetséges. Van abban valami szánalmas, mikor a honi szakértelem amerikai változattal rukkol elő, azzal tetszelegvén, hogy aztán most én hű de fene nagy fenomén vagyok. Ez a téveszme csinált Görbe Nórából már-már karikatúrát, Szerednyei Bélából és Bodro­gi Gyulából majdnem bohócot. Szegénye­ket olyan szánnivaló helyzetekbe kénysze­rítették, ami itt-ott már megalázó. Az iga­zi „telitalálat” azonban Blaskó Péter. Ő nem csak méltósággal, de iróniával is vi­seli azt a sérelmet, ami rajta esett. A hó­bort érdekében még hajlandó arra a jele­netre is, amelyikben egy borbély tevékeny­kedik a feje körül. Holott az ezredes úr már rég elhullajtotta egykori sörényét. Szóval ez a Linda már nem az a Linda. Valaki kitalálta neki ezt a tépett karaktert, amitől se nem rendőr, se nem Görbe Nó­ra. Jön-megy misztikus révületében, van egy lakókocsija, s miközben ő szunyái, sze­gény vőlegénye csak silózza a zöld étket, mert hogy vegetáriánus lett a menyecské­nek való... (Linda, m 1, kedd 20.05) I *J • I ■ N­­ ■ M­I * NAPLÓKULTÚRA A képzeletre hatnak az olvasmányok Személyiségformáló, élményeket adó, emberi magatartásformákat tükröző könyvek Debrecen (HBN) - A bőség zavarával küzdünk, ha gyer­mekeinknek könyvet aka­runk vásárolni. Melyeket ta­nítják nekik pedagógusaik? Melyek az értékes művek? - kérdeztük az idén májusban először megrendezendő gyer­mekkönyvhét alkalmából. Nagyon fontos a gyermek olva­sóvá nevelése, mert olvasmá­nyaik kitörési lehetőséget jelen­tenek nekik, fantáziájuk megélé­sét. Tudatosabbá vált az irodalmi élményformálás, gazdagodott, szí­nesedett a tankönyvek tematiká­ja, 10-15 tankönyvcsaládból vá­laszthatnak a pedagógusok. Az ol­vasmányok igazodnak az új fejlő­dés- és gyermeklélektani kutatá­sokhoz. A szemelvényekben foly­tonosság van a klasszikus élmé­nyek és a gyerekek életkori sa­játosságainak megfelelő igények, tapasztalatok között - mondta Gaszner Ferencné, a Kölcsey ta­nítóképző főiskola anyanyelvi és irodalmi tanszékének docense. - A műfeldolgozásban a szöveg­­elemzés került előtérbe, lehetővé téve, hogy a mű világával, az él­ménnyel, a személyiségüket befo­lyásoló magatartással foglalkoz­zanak a gyerekek. A klassziku­sok mellett megjelentek igen mo­dern irodalmunk abszurd, gro­teszk történetei is. Az anti lány­regény Harisnyás Pippi történe­tében nincs semmi a régi rózsa­szín lányregényekből. A gyer­mekként átélhető világról K­ Lá­zár Ervin Mikkamakka történe­teiben, Békés Pál Félőlény című regényében. Tordon Ákos Para­dicsommal tömik a fejem, és Egy öreg mozdony karácsonya című meséi emberi magatartásformá­kat tükröznek, a világ egységét tudatosítják, mint az Andersen­­mesék. Eric Kästner Május 35. című művének egy kisiskolás áll a kö­zéppontjában. A magyar kis her­ceg, Gyurkovics Tibor Rikiki cí­mű könyve a szülőkkel együtt is olvasható. A kicsiknek fontos, hogy a természetet is irodalmi élményként éljék meg, mint Schmidt Egon, Fekete István, Döbrentey Kornél műveiben, ál­lattörténeteiben. A gyermeklírát képviselik Páskándi Géza verses meséi, Veres Miklós versei, Tan­­dori Dezső medvetörténetei. Har­ry Potter a képzeletre és érze­lemre hat, rajonganak érte a gyerekek. Megjelent a piacon a gyermekhorror is, mely ártal­mas, ha a borzalom megjelení­tése a célja. Csak úgy viselhető el, ha ellentéte, a jó is szerepel a műben, ami menedéket ad. Anakronisztikussá váltak a klasszikus indiántörténetek, de ha lennének követői Kari May­­nak vagy Coopernek, felkelte­nék a felsősök érdeklődését Szembesülnünk kell azzal, hog Jókai eszményítése már távol világnak tűnik. De ha történetei a jó és a rossz harcaként fogja fel, örök érvényűek Benede Elek, Móra Ferenc meséivé együtt. Jókai elutasítása azt­­ jelenti, elfelejtkezett róluk a pe­dagógus szakma, pedig a magya lélek miatt megkerülhetetlenel A gyermeki látásmódot helyezik középpontba a könyvek Kiosztották a magyar Grammy-díjakat Budapest (HBN)­­ A hajó­gyári szigeti Events Hallban tartották meg a napokban a tizedik Arany Zsiráf díjkiosz­tó ünnepséget, amelyen a ha­zai és külföldi könnyűzene legjobbjait jutalmazták 15 kategóriában. A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (Mahasz) által 1992- ben alapított, a lemezeladási lis­ták előkelő helyeit elérő zeneka­roknak, énekeseknek szóló díjak odaítéléséről egy újságírókból, zenészekből, producerekből és más szakemberekből álló 200 fős jelölőbizottság döntött. Az ese­ményt kísérő, másfél órás műsor­ban fellépett az év hazai felfede­zettjének választott Zanzibar, a szakma előtt most bemutatkozó Blow Up együttes, és a már sztár­csapatnak számító TNT. A külföld felé kacsingató Jamie Winchester és Hrutka Ró­bert egy akusztikus dallal lepte meg a közönséget, de színpadra lépett St. Martin és az év modern rockalbumát létrehozó, debrece­ ARANY ZSIRÁF 2001 A díjazott magyar előadók és Tankcsapda is, az életműdí­jat átvevő Katona Klári pedig két dalt énekelt el a „Magyar Gram­­my-gálán”. A táblázatunkban fel­sorolt magyar győztesek mellett öt külföldi előadót is jutalmazott a zsűri. Eric Claptont az év rock albumáért, Kylie Minogue-ot az év pop albumáért, a Jamiroquait pedig az esztendő legjobb dance lemezéért. A legjobb modern rock album a Linkin Parké lett idén, míg a rap és hip-hop kate­gória győztesének Missy Elliott­­ot választották. Az év rock albuma Lovasi András: Bandi a hegyről Az év pop albuma Crystal: Két utazó Az év dance albuma Sterbinszky: Gates Of Mind Az év modern rock albuma Tankcsapda: Agyarország Az év rap albuma Sub Bass Monster: Tovább is van Az év szórakoztató albuma Füstifecskék Az év jazz-world albuma Ghymes: Üzenet Az év felfedezettje Zanzibar: Nem vagyok tökéletes Az év dala Bery és Váczi Eszter: Egyedül Az év klipje Draft: Dombok felett Váczi Eszter Fotó: Internet NAPOS OLDAL Laciba Tar Sándor A lakók nyáron az öreg ház körfolyosóján cigarettáz­nak, levegőznek, majd vissza­bújnak vackaikba, csak Laci ba marad, a középkorú, munka­­nélküli műszerész bicikliket ja­vít a gangon, gazdag kölykök drága járműveit, akik a szá­mukra ellenséges proli környe­zetben félénken várakoznak, míg a mester dolgozik. A „mű­hely" Laci bá ajtaja elő­tt van, a mellette lévő ablak résében néha egy kandi lányfej jelenik meg, amolyan vad szépség, haja fekete, mint a szén, a napfényben szinte lángol, szik­rázik, és akit Laci bá egy hor­­kantással mindig visszaparan­csol a lakás homályába. Gye­rekképű, piszeorrú, alig serdült fiú hozza a montenbárkját, bá­csi, mondja, csináljon vele va­lamit, nehezen megy. A férfi ránéz, a fiú őrá, tizenöt lehet, gondolja Laci bá, annyi idős lehet, mint apám, gondolja a fiú. Azt mondták, van egy lá­nya, az vajon hol lehet? Laci ba közben egy elmés szerke­zettel megemeli a biciklit, tudsz keményen hajtani, kér­dezi a fiút. Tudok hát! Na, ak­kor, hogy is hívnak? Csaba! Na, Csaba, ülj fel! Hová? A bi­ciklire, ember! Csaba lenéz az udvarra, a korlát alacsony, így is majd­nem átesik rajta, hát még ha felül! Nyílik az ablak, a lány feje világít ki a résen, Csaba szájtátva csodálja. Félsz, hallja a kérdést, Laci bá türelmetlen, haladjunk! Hess, mozdul oldal­ra, ez a lánynak szól, neked meg nyomás! Csaba felül, hajt, gyorsan, gyorsabban, még gyorsabban, Laci bá bólogatva nézi, majd int, állj meg! Mi baja, kérdezi a fiú, mikor li­hegve leszáll a gépről. Semmi, mondja Laci bá, kipucolom, átzsírozom és kész. Mindenkit le szeretnék győzni, mondja a fiú bizalmasan. Akarod vagy csak szeretnéd, kérdezi Laci bá. Akarom, feleli a fiú, Laci bá felnéz rá a kis sámliról, ak­kor le is fogod, mondja komo­lyan. A fiú feszeng, egyik lábá­ról a másikra áll, orrot fúj, le­guggol Laci bá mellé, majd feláll, megint leguggol, mi van, kérdezi Laci bá, pisilni kell? Nem, mondja zavarban a fiú, azt szeretném kérdezni, hogy az a lány... Miféle lány, kérde­zi Laci bá, nincs itt semmiféle lány! Az előbb láttam... Káprá­­zott a szemed, mondja a férfi. Csaba gondolkozik, tetszik tudni, engem nem vesznek észre, mondja szomorú kép­pel, nem foglalkoznak velem. Szeretnéd, kérdezi Laci bá meghatódva, hát persze, vágja rá a fiú. Akkor szállj le a bi­cikliről, mondja a férfi nevet­ve, így elrohansz mellettük. Hiába minden, az ablak nem nyílik, a bicikli pedig már kész, csillog-villog. Mivel tarto­zik, kérdezi a fiú, semmivel, mondja a férfi, jó szóval! Nem lett gyorsabb, csak könnyebben jár. Neem, mondja a fiú, de a mester hajthatatlan, semmi munka volt. Pucolás. Ez neked is szól. A fiú vacakol, húzza az időt. Laci bá kedvtelve nézi, sóhajt, ha lenne egy ilyen fiam, csinálnék neki olyan gépet, hogy az űrhajót is lehagyná! Komolyan, kérdezi a fiú mo­hón, Laci bá kuncog, dehogy! Úgy értsed, hogy szeretném. A fiú háttal a korlátnak dől. Engem is szeretne? Mért sze­retnélek? Most se kért pénzt, mondja a fiú, aztán felkapja a gépet, és átdobja a korláton. Laci ba elhűlten nézi, a fiú vi­dám. Na, hozhatom megint magához, mondja. Ha meg el­veszem a lányát, akkor a fia leszek, teszi hozzá, és az ab­lak felé les, a maga biciklijével meg lehagyok mindenkit! Mi­lyen lányomat? Nincs nekem lányom! Ó, de kár, kesereg a fiú, lenéz a biciklire, annak vége, hallja Laci bá hangját, vállat von. Apám majd vesz másikat. Jöhetek máskor is? La­ci bá ránéz, később azt mond­ja: ezt majd tőle kérdezd meg, fiam. Eredj. Bent van. Korábbi írások: www.haon.hu / 8 A tehetségekért Debrecen (HBN) - Az évente megrendezendő nemzetközi mesterkurzus negyedik alkalommal nyit­ja meg kapuit a nyáron az érdeklődő hazai és külföldi művészek, hallgatók és mű­vészetkedvelők számára. A hárfa, a zongora, a ba­rokk furulya, a rajz- és fes­tőművészeti kurzus mellett idén először a legtermésze­tesebb „hangszer”, az embe­ri hang, az ének is képvisel­teti magát az összejövetelen, amelynek a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépis­kola ad otthont. A kurzus művészeti vezetősége igyek­szik anyagilag is támogat­ni a tehetséges fiatalok rész­vételét a nyári továbbkép­zésen, így született meg a - vásárlással egybekötött - képzőművészeti kiállításso­rozat ötlete. A grafikai és festőművészeti tárlat mel­lett egy különleges kirándu­lás, hortobágyi szekerezés színesíti majd a július 22-től 29-ig tartó programokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék