Haladás, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1947-01-02 / 1. szám

usz­ bb volt az állam bevétele, mint a adása 1940 decemberében. Ennek ténynek az óriási jelentőségét­­ is lehet eléggé méltatni. Ez a ny azt jelenti, hogy 1. javult az adómorál, 2. jobb az adminisztráció, 3. megfelelő a bátorság és 4. kitűnő a gondoskodás. Az első két megállapítást nem áll részletezni, a másik kettő tonban magyarázatra szorul. A migyarázat: az élet mai körülmé­yei mell­ett megfelelő bátorságra van szükség, hogy a pénzügyi kor­mány a kiadásokat ne engedje fo­ozni és kellő gondoskodásra, hogy sokat csökkenteni tudja. A pénz­gyi politika jelentős eredménye, saknem csodatétele a húszmillió­orintos decemberi állami szuffi­ Ettől a remek, teljes mértékben megnyugtató és jelentős mérték­ben biztató kincstári működéstől f­ggetlenül nem rajongunk azért 17, állandósítottnak látszó deflá­cióért, amelyet ugyancsak a pénz­ügyi kormányzat inaugurál és amelyet mint állandó tünetet va­gyunk, bátrak állandóan helytelen Tilt­ni. Szabályozó szerepét a pénz­szűkének valahogyan el lehet is: •nemi és el lehet fogadni, de a rendszeresített pénzszűke megbé­nítja az életet. A bankjegyforgalom a meg­engedhető 1200—1300 millió he­ly­ett­ csupán 980 millióig emelke­dett, de ezt az eredményt a hitel­élet komoly és nem minden vo­natkozásban szerencsés megs­o­j­tá­sával sikerült elérni. Ennek a si­kernek nem örülünk ugyanakkor, amikor örvendezve hirdetjük a ragyogó eredményt: a kincstár húszmilliós decemberi szufficitjét. Női táskát ér? k/ '.-től Páriss-II. 6/b BzelúU­ss Apponyi-téren ajándékoxxon ­­ HALADÁS. KÖZGAZDASÁG-VILÁGGAZDASÁG ESTI ÉS BÁLIRUHÁK különlegesen kezelt tisztítása KULCSÁR és HUPPERT VI., RÓZSA­ UTCA 105. SZ. TELEFON: 323—762 KÖZGAZDASÁGI FELLEGYZÉSEK A nagy triászból, Szurday Róbert és Buday-Goldberger Leó után kidőlt a harmadik is: New Yorkban meghalt Ágoston Manó, a Kispesti Textilgyár elnöke. Az első világháború után ki­fejlődött magyar textilipar egyik leg­tehetségesebb és leglelkesebb fejlesz­tője volt. Fáradhatatlan munkás, ín­venciózus gyáros és rendkívüli érzék­kel megáldott üzletember volt, aki nem tudott megválni a munkától és megszabadulni az alkotás vágyától. A közéleti gondokon és az üldöztetésen túl évek óta súlyos betegség kínozta és barátai — akik sokan voltak — hiába kérték, hogy vonuljon vissza és óvja egészségét. Nem volt rá haj­landó. New Yorkba is üzleti útra ment, tárgyalni a magyar textilipar nyersanyagellátása érdekében és új piacokat teremteni a Kistextnek, amelyet apósa alapított és amelyet ő fejlesztett világszerte ismert és elis­mert, vertikális üzemmé. Mint ember is színes és érdekes volt. A textil­szakmában nőtt fel és ott emelkedett vezéri sorba. Munkásait nagyon sze­rette és ami ennél is több, munkásai nagyon szerették. Szociális kérdései­­ben tudott nagyvonalú lenni és gon­doskodó figyelme mindenre kiter­jedt. Egyik legnagyobb közéleti ér­deme, hogy a címek és rangok vilá­gában sem lett méltóságos úr. Ez a ritka negatívum is egy­éni értékét igazolja. Halála komoly és érzékeny vesztesége a magyar textiliparnak, amely kimagasló és irányt mutató vezéralakját veszte­te el A pontrendszer meghalt, mielőtt megszületett volna. Az utalványrend­szer, amelynek ötlete szerencsésebb és jóval kevesebb megkötöttséget jelent, most van kidolgozás alatt. Megvalósí­tása ügyében a Gazdasági Főtanács al­bizottságot küldött ki. Az albizottság munkája befejezéshez közeledik és a Főtanács a sokat tárgyalt kérdésben a legközelebbi napokban végl­egesen dönt a tőzsdén, tekintet nélkül az egyre változó árfolyam­alakulásokra, az alap­irányzat szilárd. Ezt a tényt az iga­zolja, hogy áru alig jelentkezik és az úgynevezett lanyhább napokon, kötés nélkül esnek az árfolyamok, míg olyan napokon, amikor kereslet mutatkozik, egy-két kötés 8—10 százalékkal emeli a kurzusokat­ .Az igazi irányzat akkor fog teljes mértékben kialakulni, ami­kor a forint mérlegjei nyilvánosságra kerülnek. A Hús- és Zsírhivatal egyike ama közintézményeknek, amelyek felesle­gessé váltak. A Hivatal átveszi a be­szolgáltatott árut és értékesíti. Ezért a szerepkörért Tulóban neve­ érdemes egy drága és egyben indokoltan nép­szerűtlen szervezetet fenntartani. Ille­tékes körükben már foglalkoznak is a Hivatal megszü­ntettének tervével HALADÁS A Magyar Radikális Párt hetilapja Felelős szerkeszt­ői: Dr Geleji Dezső Szerkesztő: Lu­kács Gyula Felelős kiadó: Dauer László Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V„ Zrínyi.it I. félemelet 3» (Gresham palotai Telefon: ISO—770. 186—764 Terjeszti: a Glóbus Hírlap és Könyv­terjesztő Vállalat, Budapest. Vl. Nagy mező tt­ra 20 szám. Kéziratokat nem adunk vissza és azokért felelősséget nem vállalunk. Hungária Nyomda Rt Bu­dapest, V. Bajcsy Zsilinszky út 34. Feleli­­­k Pe: Brédy László. A B. U. É. K. HIRDETŐINEK PROPAGANDA (Vánk­or) HIRDETŐIRODA VI. KER., TERÉZ KÖRÚT SO. SZ. TELEFON: 120—620, 120—1291 ­ A Vasárunag­ykereskedelem problé­máiról érdekes cikket írt Hajdú Lász­ló, a Koksz vasárunagykereskedő s­zakosztályának társelnöke. A bátor ivás megállapítja, hogy „minden erő a legcsekélyebb ellenállás irányában halad" és mert a kereskedők ellenál­lása m­inim­ális volt, a félrevezetett közvélemény m­inden bajt a kereske­dők terhére írt. Még élesebb­ támadá­s­ok központja volt a nagykereskede­lem. A cikk megállapítja, hogy a vas­éri nagykereskedők nem tőkések és csak azért nagykereskedők, mert­­nem a fogyasztót, hanem a kiskereskedel­met szolgálják ki. A vasár­fői agykeres­kedelem áruja jelentékeny részét a kisipartól szerzi be és azt anyaggal és pénzzel támogatja. A gyáraru­ mai el­­osztási stílusa mellett a kiskereskede­lem képtelen a nagykereskedőnk nél­kül megélni és ezért az a teridaneia, amely a nagy- és kiskereskedelem közé éket akart verni, ebben a sza­k­mában s­em járt sikerrel. Minimáls ha­zonkulcs, azt majtin­­m elnyelő adóteher, hatványra emelkedett rezs­i, teljesen bizonytalan áruutánpótlás és mesterségesen tenyésztett gyűlölet, ime, csokorba fogalva a vasáru nagy­kereskedelem problémái. A francia frank stabilizációja érde­kében megtörténtek az első lépések, a technikai és gazdasági intézkedések. A Blum-kormány legfontosabb fel­adata annak a helyzetnek megterem­tése, hogy az állam kiadásait bevéte­leiből fedezze, mert ennek az egyen­súlyi helyzetnek­ kialakítása nélkül sta­bilizációról beszélni nem lehet. Blum példátlan népszerűsége odahaza és az angolszász világban kivételesen alkal­mas arra, hogy az egyensúlyi helyze­tet megteremtse. A Blum által szer­zett nagy amerikai kölcsön lehetővé teszi a francia­ pénzügyi helyzet meg­felelő rendezését. • A Bankárszövetségben az elnökvá­lasztás óta lappangó válság kitörőfél­ben van. A tagok jelentős csoportja elégedetten a vezetéssel és­­rendkívüli közgyűlést a­kar egybehivanni, hogy bizalmatlansági indítványát előter­jessze.­­ Juhász Géza konzervgyáros, a ne­metek nagy kiszolgálójának új igazo­lási tárgyalása január 2-án délelőtt 9 órakor kezdődik a Markó-utcai tör­vénykezési palotában. E tervgazdálkodást — a gazdasági szabadság nézőpontjából — csak mint szükséges rosszul lehet elfo­gadni. Arról a gazdasági tervezetről, amelyet a kommunista párt most ki­dolgozott és amelyet Gerő Ernő a párt politikai akadémiáján ismerte­tett, meg kell mondanunk, hogy általában szükséges jónak és engedhetetlennek tartjuk, amely a részletes megvitatásra ki­válóan alkalmas és még ennél is al­kalmasabb a­­ megvalósításra. Az egész elgondolás eleven, az életből fakadt és nem jelenti, amit a tervgazdálkodás általában je­lenteni szokott. Ez nem szoii­alizmus, amit Gerő külön is kihangsúlyozott, nem az élet megbénítása. Ellenkező­leg: fej­edést jelent és jobb életet akar jelenteni. Nem hisszük, hogy lenne bárki a haladó magyar polgári élet­ben, aki ne mondaná velünk, hogy a három­éves terv a részletes tárgyalás alap­jául elfogadtatik. .. Elöljáróban két elvi jelentő­égű megjegyzésünk­, pontosabban kifogá­sunk van. Az egyik, hogy miért kell az 1938-i állapotot mint elérendő állaot, feltüntetni és szerepeltetni. 1938 -ban Hitler már bekebelezte Ausztriát, itt fenyegetett a közvetlen szomszédság­ban és a magyar élet egyrészt bebo­rult, másrészt leromlott és fasiszta jellegét erősen és állandóan fokozta. Ezt az 1938-at, m­­int vágyálmot állí­tani a magyar tömegek,­elé, nem sze­rencsés dolog. Sokkal egyszerűbb lenne azt az életnívót, mint célkitű­zést szerepeltetni, amelyet tudomá­nyosan és népszerűen is mint egy négytagú­­munkáscsalád szükségletét szoktuk megállapítani. Ezt el lehet érni, ezt túl lehet szárnyalni, de 1938-at alapul venni és ideálként sze­repeltetni nem muszáj. A másik ezzel szoros kapcsolatban az 1938-i pengő, mint fix bázis. Ezt­­ sem lehet megérteni és elfogadni. A pengő az 1931-i bankzár­atkor halá­los sebet kapott és nem tudott többé meggyógyulni. 1938 folyamán a dollár kurzusa a pesti magánforgat­orában 7—9 pengő között ingadozott, az aranyárak is hasonló hullámzást mu­tattak, hogyan lehet tehát az 1938-i pengőt az" " átszámításnál alapul venni. Az árupiac sora mutatott egy­séges képet 1938-ban, ez a pengő tehát nem volt, ennél­­fogva nem is lehet fd­atáronos értékmérő !hogy forintban a számok, a terv­gazdálkodás számai magasabbak len­nének? Legyenek magasabbak, de ebben az esetben őszintébbek, elhihetőbbek, tetsze­tősebbek is, és a forinthoz szokott, forintban ke­reső és forintban gondolkozó és szá­moló tömegek számára jóval megért­hetőbbek is. M­i­ ai. A kommunista párt e tervezet el­készítése körül igen komoly és jelen­tős munkát végzett, ami azért is si­került olyan jól, mert igénybe vette a rendelkezésre álló potens tényezőket, amelyek az egész vonalon a legtelje­sebb együttérzést és a legnagyobb megsértést tanúsították. A magyar gyáripar Vas Zoltán ké­résére elvégezte a széleskörű és nagy­vonalú előkészítő munkálatot. Len­gyel Géza irányította és gyűjtötte a szakmák sokszor igen érdekes adat­szolgáltatását, amelyek egymástól függetlenül készültek és amelyeket Vas Zoltán már egybehangolva kapott kézhez. A gyáriparnak vannak a do­loggal kapcsolatiban nagyvonalú és áldozatkész elképzelései, amelyeket ki kell emelni az együttes anyag­ból és felülről kell alátámasztani. A lényeges kellék: minden érték fel­használása, minden képesség igénybe­vétele és a koordináció megteremtése az államhatalom és a magángazda­ság közö­tt A B. UT. É. K. jó barátainak és üzletfeleinek SINGER MÁRIA hirdetoiroda VIL. WESSELÉNYI­ UTCA SI. Telefon: 227-027 Az együttműködés egyik legfonto­sabb elffeltésee, hogy az érdekeltek pontosan és alaposan ismer­jék a terv összes részleteit és az egész tervezet­nek szoros kapcsolatban kell marad­nia a — költségvetés*»' IV. A legfontosab­b kérdések egyike a hároméves tervvel kapcsolatban az, amire Gerő Ernő nagyszabású elő­adásában egyelőre nem adott feleletet, miből és hogyan lehet a kitűnő tervet pénzügyileg alátámasztani? Információnk szerint a kommu­nista párt tervezetének megvannak az anyagi elgondolásai is. A tervezetnek ez a része január közepén jut nyilvános­ságra, amikor az egész terv fe­nyvalókban a közvélemény elé kerül Miután a késedelem oka és magya­rázata csak az leh­et, hogy a terveze­ten — főleg pénzügyi vonatkozásban — még munkálatok is javítások vagy simítások folynak, nem volna illendő, hogy a végleges tervezet elkészülte előtt a kérdés részleteivel foglalkoz­zunk. Csak azt szeretnék egyelőre, hogy a pénzügyi kidolgozás a beveze­tőben elmondottak alapján forint­ban történne és pontos számítások állnának ren­delkezésre é­ pénzügyi alátámasztás ügyében. V. A hároméves terv megvalósításá­nak egyik lényeges és jelentős kel­léke egy megértő, de a­nnál határo­zottabb munkafegyelem megteremtése , egész vonalon. Kívántatik, hogy az államhatalom a saját törvényeit és rendeleteit, maga­­ megtartsa és másokkal is megtar­tassa. Kívántatik, hogy ne jelenjenek meg olyan rendeletek, amelyeket már akkor visszavonnak, mielőtt a hiva­talos lapban napvilágot láttak volna, mint ez legutóbb a tíznapos munka­szünetről szóló rendelettel történt. Nem lehet megengedni, hogy egy gyárvállalat munkásai tömegesen vo­nuljanak fel egy népbírósági tárgya­lásra és tüntessenek egy népellenes bűncselekménnyel vádolt ember vé­delmében. Hogy ez nem tartozik a hároméves tervhez? A megvalósításá­hoz szorosan hozzátartozik. VI. Gerő Ernő kitűnő szó,solőnek és meggyőző előadónak bizonyult. Len­dületesen adta elő mondanivalóit, amelyek felrázták a magángazdaságot és mozgásba hoztak minden közüle­tet, amelynek a terv kidolgozása és megvalósítása körül szerepe lehet. Gerő azzal végezte beszédét, hogy egy szebb és jobb magyar életet kíván. Engedtessék meg nekünk, hogy élénken és lelkesen helyeseljünk és a magunk részéről egy szebb és jobb és gazdaságilag szabadabb magyar életet kívánjunk. A hároméves terv teljes sikere ér­dekében, 1917 március 1-én megkezdi műkö­dését a bretton-woods-i egyez­mény ér­­telmében alapított nemzetközi valuta­bank. Az előkészületek már nagyban folynak. Még ennek az évnek utolsó napjaiban 53 nemzet pénzértékének paritását fogja a vezetőség publi­kálni. A közzététel módjáról a vezető igazgatók között igen élénk, sőt edevet vita fejlődött ki. A kisebbség ugyanis azon a felfogáson volt, hogy a való­ságos valutakurzusokat kell közzé­tenni. Számos állam pénzének értéke többé-kevésbbé csak papíron valt meg, míg a pénzügyi transzakciói­ nagy részére nézve a feketepiacon kifejlődött árak mértékadók. Így pél­dául Franciaországban hivatalosan 119 frankot kellene a dollárért fizetni, holott tényleg ismeretesen 325 fran­cia frankba, ez időszerint még többe kerül Végülis kompromisszumban egyeztek meg azon az alapon, hogy a hivatalos kurzusokat fogják ugyan jegyezni, de március elseje előtt nent kezdik meg a devizák adását és vé­telét Általános értékmérő,az amerikai dollár lesz 1944 június 1-i értéke sze­rint. Mint a nemzetközi valutaalap vezetősége kijelentette, most történik­­ meg először, hogy az államok több­sége valutájának értékelését egy nemzetközi szervezet megítélése elé bocsátja; ezzel a valutapolitika te­rén a nemzetközi együttműködés új korszaka kezdődik. Ennek a ténynek jelentősége abban van, hogy a tag­államok kötelezték magukat olyan rendszerre, amely az átszámítási ár­folyamokat fenntartja, árfolyamvál­tozásokat csak az alap szabályai ér­telmében tesz lehetővé. Djan­b amerikai távirat szerint ez alaphoz csatlakozott államok egy ré­szének valutaárfolyamát amerikai arany-dollárcentekben kifejezve már közzé is tették. Eszerint például a csehszlovák korona értéke 2.0 centi, a dán koronáé 20.837, az egyiptomi fonté 413.3, a francia franké 0.839, a holland forinté 37.695, a norvég ko­ronáé 20.15 és az angol fonté 403,0 centi. Ezek az árfolyamok a sorconak azokkal, amelyeket az­­illető álla­mok javasoltak. Közzétételük azon­ban egyáltalában nem jelenti azt, hogy a nemzetközi Intéz­lény paran­tálni fogja ezel a póttoratlanságás. TiasnitH6 méter új magyar textil­áru kerül a piacra január végén, mint textiliparunk teljesítőképességé­nek nagyszerű eredménye. Ez az egész hatalmas, árumennyiség ercsen a magyar piacra kerül, feleslegessé téve minden megkötöttséget és" pró­bára téve a­­ vásárlóerőt. A félfasiszta rendszer találmánya volt, hogy a trafikokat egytől há­romig zárva kell tartani. Ezt a ren­­deletet most újra kiadták és betar­tását szigorúan ellenőrzik. A dolog értelmetlen és szociális indokai sin­csenek, hiszen a trafikok 70—80 szá­zalékában maguk a trafikosok árul­nak. Az egytől-háromig tudó tr­alpip a fogyasztást csökkenti Ha ez volt a cél, akkor nem szóltunk semmit. Csak nem hisszük, hogy ez lenne­.... A Pénzintézeti Központot a barkót tartják el és az intézmény alelnöke mégis éles nyilatkozatot adott a­­ bankok ellen. Ezt ,nem tartjuk ildo­mosnak, de igazságosnak sem. Arról nem is szólva, hogy az alelnö­k úrnak módjában van hivatalos hatásköré­ben mérsékelni az esetleges bank­mohóságot, neki kellene­­a legjobban tudnia, hogy hitelszervezetünk mi­lyen súlyos megélhetési gondokkal küzd. A rezsi olyan nagy, hogy 4—500 milliós bankbetét kellene hozzá, hogy egy nagybank megélni tudjon. Ezzel mindent megmond­tam­— Gordon Ferenc volt pénzügyminisz­ter nevéhez fűződik az amerikai áru­­kölcsön lebonyolítása és ez a tényke­dése nem csökkentette a volt kincs­-, tárnok jól megérdemelt népszerűtlen­ségét. Gordon úr ezidőszerint mint Magyarország svájci követe működik Bernben és így nem értesül közvetle­nül azokról a kifakadásokról, amelyek az árukölcsön egyes részeinek beérke­zése kapcsán itt Budapesten elhang­zanak. A követ úr valóban bölcsen cselekedett, amikor tevékenységének méltatáása elől sietve külföldre távo­zott. A részletes tárgyalás alapjául elfogadtatik ÍRTA: RADNÓTI JÓZSEF B. u. , K. LEOPOLD GYULA hirdető vállalat VII. KER., ERZSÉBET-KöTeT 39. ALAPÍTVA:­ 1996. TELEFON: 422—308.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék