Hargita Népe, 1992. június (4. évfolyam, 104-124. szám)

1992-06-02 / 104. szám

­ Megfagytunk volna ? Amitől tartottunk, bekövet­kezett : a januári népszám­lálás múlt hét végén közzé­tett adatai szerint az 1977-es összeíráshoz képest csökkent a romániai magyarság száma ; a remélt,­ illetve reálisnak tűnő becsléseken alapuló két­­két és fél millió helyett mind­össze 1,6 milliónyian marad­tunk. Mi tagadás, népesebb­nek hittük, hisszük sorainkat. Népesebbnek még akkor, is, ha számolunk a nagyarányú ki­vándorlással, a természetes­, még a hosszú éveken át eről­tetett, meterséges asszimiláció­­kkla­. Ha lassan is, de mérsék­lődik a kivándorlás, csökken a természetes asszimiláció mér­téke, s a beolvasztási próbál­kozások pedig nem hozták meg az elindítóik és szorgal­mazóik által remélt eredmé­nyeket. Akkor hát ? Mégis csak igaza volt Tőkés László­nak, aki mintegy előre látva a népszámlálás várható hiva­talos eredményeit, a hívek egyházfelekezetek általi szám­bavételét kezdeményezte. El kellene hát végezni minél előbb. Más. A tévé megint változ­tatott műsorszerkezetén. Teg­nap, és ezentúl minden hétfőn, közvetlenül a magyar adás után, Benőne katonaadását láthattuk, láthatjuk, nehogy­­ lankadjon a nézők hazafias­­s­zesesedése. Nem változtatott­­ viszont a reklámokon, vasár­nap, a dohányzás elleni világ­napon, egyre-rr­ásra sugározta a cigaretta-reklámokat. Minő­sítse ki ahogy akarja, me­rem állítani egyedülálló telje­sítmény. Kihagyna a magyar adás szerkesztőjének emléke­zete is ? A Média Alapítvány rövidfilm-pályázatán szerkesz­tőségünk is a szponzorok közt volt, mégis kihagyta a felso­rolásból. Raţiu megint beszélt a ma­gyar adásban. Nem került szó­ba, de azért megemlítem : vasárnap megválasztották a Szabad Bortónok Világszer­vezetének elnökévé. Pár szó Iliescu programjá­ról. Romani kiruccanása után tegnap a bukaresti nemzetközi vásárra látogatott Románia elnöke, ahol hazai és külföldi üzletemberekkel­ találkozott. BORBÉLY LÁSZLO Gyermeknapi örömök Pénteken délután a Csík­szeredai városi művelődési ház nagytermében több mint 1800 eladott tárgysorsjegy kö­zül húztak ki 28-at. Fortíma asszony kegyeltjei ezúttal emeletes faágyat, térítésmen­tes fogkezelést, táskarádiót, ruhaneműt, vasala­ti fonalat, 7000 lejes betétkönyvet és egyebeket nyertek. S mindezt 15 lejért, ugyanis ennyibe ke­rült egy tombola, amelyet né­hány héttel az esemény előtt értékesített a megyei Vörös­­kereszt. Jutalmazták a népes közönség legfiatalabbját, a há­zigazdát, valamint a rendez­vény hangulatát színező Csík­szeredai Roll együttest is. A megyei Vöröskereszt-bi­zottság a bevételt a gyermek­napi ajándékcsomagok fede­zésére fordította. A tegnap ugyanis nem kevesebb mint 300 csomagot osztottak ki Csík­szeredában, jobbára csecse­mőknek, így minden, hat hó­napot még be nem töltött Csíkszeredái bébi örvendhetett a pelenkának, babakrémnek, a vadonatúj bébiruhának. Ugyancsak a Nem­zetközi Gyermeknap alkalmából, a tegnap délelőtt a Petőfi Sán­dor általános iskola tanulóit, míg déután a Jégpálya negye­­di bölcsőde lakóit szórakoz­tatták közel egyórás műsor­ral a megyei Vöröskereszt-bi­zottság tizenéves önkéntesei. AMBRUS EDIT Domokos Pál Péter emlék­ünnepség Gyergyószentmiklóson Egy­­ 1935-ben pattantott szikrát őrzött meg Gyergyó népe a hamu alatt, hogy is­mét lángocskát gyújthasson félévszázadnyi keserves idők után vele, 1935-ben indította ugyanis útjára Domokos Pál Péter a gyergyói gyermek­­kórusok évi­ találkozóját, a­­melynek vándorzászlója ser­kentő erejében oly nagyon bízott­ Gyergyószárhegy, majd Gyergyóditró fogadta az ak­kor szekereken érkező kis dalosokat, akik közül idős Márton László egykori kar­nagy és Fülöp Sándor (ny. me­zőgazdasági mérnök) egykori diák emlékezni még a szín­padra léphetett. A most út­jára indított fehér vándor­zászlót a remetei kisdalosok vitték magukkal, Gyergyó­szentmiklós után ugyanis ők vállalták a következő találko­zó megszervezését. Nyolc gyermekkórus gyönyörű hang­ja varázsolta színpompás fel­vonulás után feledhetetlenné a találkozót, am­elyet Hajdó István gyergyói főesperes ál­dása nyitott meg. Páll Ibolya zenetanárnő betartotta a Do­mokos Pál Péternek néhány éve tett ígéretét és nagy aka­rással újjáélesztette a gyer­mekkórusok évi tapasztalat­­cseréjéül is szolgáló találko­zót­ A részvevő kórusok : Csutakfalva, Remete, Ditró, Szárhegy, Alfalu, Újfalu és a két gyergyószentmiklósi kórus nem egy alkalomm­al hatott. (Folytatás a 2. oldalon) BAJNA GYÖRGY Egy mondatban a nagyvilág . Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a gazdasági-művelődési élet minden területét felölelő szankciókat hagyott jóvá Szer­bia és Montenegró ellen. A nagyhatalmak és a volt Jugoszlávia szomszédjai máris alkalmazzák ezeket a megszorító intézkedé­seket, Románia most fontolgatja bevezetésüket.­­ Közvetlenül az EN­SZ-határozat bejelentése előtt Románia is elismerte Bosznia-Hercegovinát . A román kormány szóvivője cáfolta az orosz honvédelmi miniszternek azt az állítását, hogy Roma­­katonailag beavatkozott volna a transznisztriai események­nek i A közlemény szerint csupán szállító eszközöket és ponton hidakat küldtünk a térségbe . Moszkvába látogat a Dél­­afrikai Köztársaság elnöke . Száraz György, a magyar parla­ment elnöke küldöttség élén Törökországban járt, ahol a ma­gyar történelemmel kapcsolatos emlékhelyeket kereste fel. fl Az SZDSZ vasárnapi kecskeméti összejövetelén Tölgyessy Péter, a párt elnöke bírálta az Antall-kormány gazdaságpolitikáját ____________/r 6. & b FÜGGETLEN NAPILAP IV. évfolyam 164. (632.) szám 1992. JÜNIUS 2., KEDD 4 OLDAL, ARA 8 LEJ Az átmenet sajtója — a sajtó átmenete Három nap Gostineşti-en. Nem üdülés ! Ott voltunk a kormány sajtóirodája, vala­mint a Román Újságírók Szö­vetsége hivatalos meghívott­jaként a fenti címmel jelzett nemzetközi kollokviumon.* Mi, magyarok — romániai magyar újságírók — aránytalanul ke­vesen, alig hárman voltunk jelen ezen a rangos értekezle­ten. Több mint 150 újságíró, s közülük mintegy 40 külföldi, próbált választ találni arra, hogy merre tart a román saj­tó. De kérdezhetnénk azt is : hol van, mit (kit) is szolgál? Mivel és hogyan ? Habár ezek­re a kérdésekre nem sikerült (nem tudtunk) egyértelmű vá­laszt találni, mindenképp hasznos volt a kormány által kezdeményezett összejövetel — tanulhattunk mi is, mások is —, eligazított sajátos, és több mint bonyolult ügyeink­ben. A rendezvény nyeresége volt, hogy neves és kompetens külföldi szakértőkön kívül jelen volt T. Stolojan, kor­mányfő, valamint a főbb poli­tikai pártok és központi in­tézmények több képviselője. No, meg a követségek sajtó­attaséi. Napirenden szerepelt a nem­­zetiségi sajtó kérdése is, de a vita mindenekelőtt Dumitraş­­cu ,szenátor úr jóvoltából holt­vágányra terelődött. A sajtókollokviumra vissza­térünk lapunkban. HECSER ZOLTÁN Magyarországon vendégszerepelt a Hargita néptáncegyüttes Tegnap reggel érkezett haza háromnapos magyarországi turnéjáról a Csíkszeredai szak­­szervezetek művelődési háza mellett rt.működő Hargita nép­táncegyüttes. Szabolcs-Szat­­már-Bereg megyében léptek fel négy alkalommal. Két elő­adást tartottak pénteken Tiszavasváriban, egyet-egyet szombaton Tiszadobon és Ti­­szalökön. A két évtizedes fennállását tavaly ünneplő együttes már nem a régi Hargita együttes, annak dacára, hogy tagjai zöme már több­ mint tíz éve együtt táncolnak-énekelnek u­­gyanabban a csapatban Le­mondtak a megszokott ízlés szerint megalkotott koreográ­fiákról, táncaikat— művészeti vezetőj­ük szavaival élve — megtisztították a sallangtól, a fölösleges elemektől. Tehát nál­­uk is érvényesül az az elv, hogy a néptáncot, népdalt vissza kell vinni a színpadról a közönség közé. Ez utóbbi pedig sikerült, mind a négy fent emlí­tett előadáson. A legnehezebb közönség Tiszalökön volt, a délutáni előadáson : kisgye­rekek. És sikerült őket meg­fogni, lekötni. Ugyanakkor talán ők voltak a legb­álásab­­bak is, nem fukarkodtak a tapssal, a visszahívásokkal. De nem panaszkodhatnak a hargitások a többi három elő­adás közönségére sem. SÁR­ÁN­Y ISTVÁN Parajdon járt a luxemburgi parlament elnöke Az elmúlt héten, szerdán és csütörtökön, Parajd vendége volt Erna Hennicot, a luxem­burgi parlament elnöke, Ionel Pantea világhírű operaénekes és felesége társaságában. A vendégeket Parajd község polgármestere és a Sóbánya vezetősége fogadta. E két nap alatt az elnöknő meglátogatta a főbb intézmé­nyeket és a sóbányát. A köz­ség gazdasági helyzetéről és a további lehetőségekről tárgyal­tak. ^7---------------------------------­ ATTILA ÉS HUNJAI Németh Gyulának a Bu­dapesti Akadémiai Kiadó reprint sorozatában meg­jelent szép könyvét kapja sokkrejtvénypályázatunk e heti nyertese. Jövő héten ön is nyerhet, kísérje figyelemmel és kap­csolódjék be a HARGITA NÉPE versenypályázataiba! Nyári maraton Csíkszeredában Vasárnap délelőtt zajlott le , m­g­ár kilencedik alkalom­mal a hagyományos nyári futóverseny, amelyen 297 idős és fiatal résztvevő állt rajthoz. A 17 korcsoportba besoroltak legfiatalabbja a Csíkszeredai Antal Annamá­ria 6 éves kislány volt, a leg­idősebbje pedi­g a brassói Szard Benjamin, aki 80. élet­évét tapossa. Itt volt az ugyan­csak brassói Arseniu Emil is, aki az idén harmadszor sze­retne részt venni a Budapest — Bécs szupermiar­atonon. A férfiak közül abszolút győz­tes a sepsiszentgyörgyi Csutak Tamás 31 éves tornatanár, míg a lányok közül az ismert sífutó, Xántus Biborka érke­zett be elsőnek. A már is­mert szponzorok mellé társult a Keresztény segélyalapítvány is, amely­­ az iskoláskorúak Folytatás a 2. oldalon) Kép és szöveg : NAGY P. ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék