Hargita Népe, 1994. március (6. évfolyam, 41-64. szám)

1994-03-15 / 51. szám

Petőfi márciusa Ha március, akkor Petőfi, így van ez már jóideje, s hisszük, nekünk magyarok­nak, így lesz az idők végezetéig. Március 15. Petőfi által vált forradalmas jelképpé. Szép kötelességünk ilyennek meg­őrizni. Szellemét idézve, szobrot állítva" Mint tették az ünnep előtti napokon a költő nevét viselő Csíkszeredai iskolában. Eresei Ferenc és Nagy Ödön képzőművészek mun­kája a képen látható Petőfi szobor. ,,Nem a karcsú, lángoló forradalmár Petőfit láthat­juk itt, nem a megszokott arc tokait le ránk, hanem gondolkodó, tűnődő, egy békésebb Petőfi, aki már megjárta a hadak útját. S most, vállára vetett útiköpennyel, nyug­hatatlan vándorlegényként megállt egy perc­re, hogy számbavegye és bátorítsa székelyeit" — mondotta beszédében Kiss Ernő iskola­­igazgató. Igaz, őszinte, örökifjú Petőfi. Ott áll egy­­előre az iskola lépcsőfeljárójában, de remény van arra, hogy jövő ilyenkorra, akkorra már bronzba öntve, végleges helyére kerüljön az épület előtti parkban. Az lesz ám a valódi szoboravatás, nagy ünnepe nemcsak az iskolának, az egész városnak. BORBÉLY LÁSZLÓ NAGY P. ZOLTÁN felvétele ff® CSORBA PIROSKA A piros • fehér - zöld zászló Mikor óvodás voltam azt hittem, hogy a piros-fehér-zöld az Petőfi Sándor. Ha megláttam valahol kiabáltam : „Ott van Petőfi Sándor, anya ! meg ott is, ott lobog végig az utcán, az oszlopok és az üzletek oldalán azok a zászlók • mennyi Petőfi Sándor !“ Természetesen ma már tudom hogy Petőfi Sándor költő volt és a költő egészen más mint egy zászló. Tudom, hogy ezernyolcszázhuszonháromban született, anyja neve Hrúz Mária és hogy Segesvárnál elesett- Ahhoz képest, amit óvodás koromban tudtam, kész professzor vagyok, ily mégis amikor tavasszal fellobogózzák aZ utcákat. Olyan kedvem lenne kifelé kiabálni magamból, hogy Petőfi Sándor mégiscsak zászló, és mennyi-mennyi Petőfi Sándor feszül a szélnek, hogy lobogjon. Március 15-i rendezvények CSÍKSZEREDÁBAN déli 12 órakor koszorúzási ünnepség tesz a Mikó-vár előtti Petőfi- és Balcescu szobroknál­ Este 8 órakor Boér Ferenc szín­művész mutatja be Hol sír­­jaink domborulnak című, az esemény tiszteletére összeállí­­tott pódiumműsorát.­­ A NYERGES-TETŐN a koszorú­­zási ünnepség délután 2 óra­kor kezdődik. ■ A Csíki RM­­DSZ az esemény és a Kossuth­­centenárium alkalmából rend­kívüli újrakiadásban megje­lenteti a Vasárnapi Újságnak azt az 1894-es számát, amely helyszíni riportot­ közölt Kos­suth Lajos torinói haláláról, hazaszállításáról és budapesti temetéséről. A sajtótörténeti kuriózumot a Csíkszeredai, Székely­udvarhelyi és a Nyer­ges­tetőn szervezett emlék­­ünnepségek alkalmával lehet megvásárolni. A SZÉKELY-­­UDVARHELYEn déli 12 óra­kor kezdődik az emlékünnep­­ség a Márton Áron téren. ■­­Az RMDSZ Udvarhely szék -Szervezet© elnöksége a követ­kező felhívással fordul tag­­szervezeteihez ! '^Felkérjük az r­MDSZ minden Udvarhely Széki községi, és falusi szer­kezetét, hogy március 15-én, legnagyobb nemzeti ünnepün­kön tisztelj® meg­ nemzeti szí­nű szalaggal ellátott koszorú­val vagy virágcsokorral vala­mennyi hősi halott sírját és hősi emléktábláját — nemzeti megkülönböztetés nélkül. Lengjen nemzeti zászlónk minden középületünkön, zeng­­jen nemzeti imánk mindenütt, Városon és falun a szent sza­badság ünnepén ! Kossuth Lajos halálának centenáriu­mán, március 20-án pedig emlékezzünk szabadságharcunk hőseire.“ A felhívás aláírója Katona Ádám politikai alel­­nök­ ■ GYERGYÓSZENT­­MIKLÓSON du. 4 órakor kez­dődik a megemlékező ünnep­ség a művelődési ház előtti téren, este fél 0-kor koszo­rúzást találhat ünnepség az ugyanott a emlékműnél, este 1­­rakor kivonulás a temetőbe, ahol koszorúzás! Ünnepség és egyházi szertartás lesz. ■ SZÉKELYKERESZTÚRON a koszorúzás! Ünnepség délutátt fél 3 órakor kezdődik a Petőfi Szobornál, fél 8-től a Petőfi iskola tanáiói m­utatnak be ünnepi műsort a művelődési házban. A gyermekotthoniak délelőtt 10 órakor Héjjasfal­­ván koszorúzzák meg a Zeyk­ Domokos-emlékművet.­­ Ha­sonló rendezvényekre kerül Sor megyénk más helységei­ben is. KÖZÉLETI NAPILAP VI. évfolyam 51. (1084.) szám 1994. MÁRCIUS 15­, KEDD. 8 OLDAL ÁRA 40 LEJ SZABADELADÁSBAN 80 LEJ Gyergyósze/,^ V ^ ?› o» gy C*p ro ■ %reaa tt.­­o o . Az Ok szcMitbpipt] Q /q1 'ZZ iS\ p9s­ t O 00 n o V Petőfi-szobor Nagykárolyban Vasárnap, március 13-én leplezték le Nagykároly fő­terén mintegy ötezer érdek­­lődő jelenlétében azt a Petőfi mellszobrot, amelyet a sepsi­szentgyörgyi Petrovics István Szobrászművész alkotott a Szabadságharc évfordulójára, a szoboravatáson jelen volt Klemen András államtitkár, Rudas Ernő bukaresti nagy­követ, az egyházfelekezete­­ket Tőkés László, Tempfli Jó­zsef és Mózes Áron püspökök képviselték. A városi RMDSZ szervezésében tartott ünne­pély kultúráb­an zajlott le, nem történt rendbontás. Az viszont a korlátoltság és osto­­baság számlájára írható, hogy a Város polgármestere által erre az alkalomra megrendelt háromnyelvű helységnévtáb­lán a német (Grosskarel) és a magyar nevet bemázolták festékkel... KOMORÓCZY GYÖRGY Lapunk 3- oldalán : EMBERPRÓBÁLÓ IDŐK ■rrr összeállítás az 1840-as forradalmas Erdélyről **­ Félnek a koszorúzástól Tegnap Văcăroiu kormányfő rendkívüli sajtóértekezleten egyórás bevezetőben vonta meg másfél éves kormányzá­sának mérlegét. Göröngyös úton járt a kormány apró si­kerekkel és nagyobb kudar­cokkal. A kudarc az, hogy a lakosság életszínvonala tovább csökkent, népszerűtlenné vált a kormány és bizalmatlan iránta a külföld is. A kormányátalakításról szólva kijelentette, hogy a honvédelmi­ és belügyi tárca élére azért került civil sze­mély, hogy tovább vigye a demokratizálódási folyamatot- A honvédelem terén például el kell határolni a miniszté­riumot, mint közhivatalt és a hadsereget. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy van-e összefüggés a négy erdélyi megyében tett látogatás és a március 15-i megemlékezések között. Bur­koltan bár, de beismerte a kormányfő, hogy igen. Kíván­csi volt az itteni hangulatra és megállapította, hogy a lég­­kör jó, nincs uszítás, erőszak. Reményét fejezte ki, hogy az események nem fajulnak el és ehhez a kormány megtette a biztonsági intézkedéseket, nagyon óvatosan és körülte­kintően. Azt mondotta, hogy vannak feszültségkeltő pr­ó­­bálkozások főleg az RMDSZ részéről. A politikai harcban külföldi befolyás érvényesül- REBENDICS JÓZSEF Angol küldöttség Csíkszeredában Pénteken a bukaresti angol nagykövetség titkára, dr. L.S­ C. Bristow és Susan Laf­­fey londoni analitikus kereste fel a Csíkszeredai polgármes­teri hivatalt. A vendégek a helyi közigazgatással kapcso­latos kérdésekről, a tanács munkamódszereiről, a lakos­­ság nemzetiségi összetételé­ről, az iskolarendszerről, a prefektus és a tanács viszo­nyáról érdeklődtek többek között. A tanácskozáson dr. Csedő Csaba polgármester és helyettes© Erdei István, vala­mint Székedi Ferenc, a Csíki RMDSZ elnöke vettek részt. . Szellemi tulajdon és gazdaság Mint már beszámoltunk, a pénteken megnyílt nemzet­közi szimpóziumom neves sze­­mélyiségek tartottak rövid előadásokat, majd délután a hargitafürdői Özön szálló ta­nácstermében szeminárium keretében folytatódtak a meg­­beszélések,­­(illesse elismerés a Ha­meroc­k Rt.-t az „ózondús", ötletes, szívélyes fogadás megszervezéséért), s folytatódni ül­tak szombat délelőtt is. A vit témája továbbra is a szeker tulajdon és védelme kör folyt. Olyan apróságokból ki­indulva, hogy e térség orszá­­gaiban miért tűntek el a hazai fogkrémek például, a miért mossa a fogát a román, 4 magyar, a cseh ,to, állam­polgár Colgate fogpasztával. Vagy­­ mit kellene tenni, nog­y 4 csíki vetőmegburgonyának 4 fajta értékeihez méltó hír­neve legyen, s megvásárolják a termesztők. Szó esett a be­jegyzett belföldi t­llmányok csökkenő számáról, egyben a növekvő külföldiekéről, ennek társadalmi okairól stb. A említettek még csak érzékeltet­­ni sem tudják a rendezvény­ gazdag tematikáját- Tény hogy a szellemiséget pezsdít volt a szakemberek tartálá­kozása. Beszámoltunk arról is, hogy a Petőfi utcai Kriterion-háló­ban kiállítások nyíltak, egyik teremben feltalálások meg­születését, alkalmazását lát­............................... all­hatjuk (holográfia, Covintel stb.), a másik teremben Szála­hegy szellemiségét képvisel művészeti alkotások láthatói harmadikban a mozgókép. Sz­ó anti­tind­­á­s filmművészet nyerhetünk be ,Ilbt bepillantást, itt, minden nap Begsch Árpádról. telemi Tulajdon vil t­u­lajdon világszép árától a Begsch Ar (Folytatás a 2. oldalon) , BÁLINT ANDRÁS Egy mondatban a nagyvilág • Miután a parlament bizalmatlanságot szavazott teg­­nap Pozsonyban, lemondatták a s­­zlovák kormányt. Meciajt kormányfő előre bejelentette, hogy nem vállalják az átmér­­eti kormányzást.­­ Tegnap Warren Christopher amerikai külügyminiszter Vlagyivosztokban Kozirjev orosz kollegá­jával találkozott- . Feszült légkörben zajlott le és ered­mény nélkül ért véget az amerikai külügyminiszter peking látogatása. A két fél az emberjogi kérdésekben nem ér egyet és Kínát az sem­ zavarja, ha omlott Amerika meg­­vonja a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. # A hebro­­mi vérengzés kapcsán az izraeli kormány betiltott két szél­sőséges szervezetet. # A " két ciprusi hajó- 24-en _.­­.. ___... -------. ..-Itptt —. — • A Boszporusz-szorosban összeütközött eltűntnél nyuvaui^mnun, tp ginzgu­ vsa,v Szélbe utazott, ahol a békepartnervégrő egyezményt. ® A2­­’ ' *---- " választáson a szociák­.----...----------------.. _ ............... .... et foglalnak el a helyi parlamentben. A 10 napos tárgya­­lás u­tán a horvát ég muzulmán fél Bécsben megegyezett az eljövendő föderáció alkotmánytervezetében­

Next