Megyei Tükör, 1970. június (3. évfolyam, 129-132. szám)

1970-06-13 / 130. szám

FÁ IS IS­Y ZOLTÁN MEGHALT, |*iX .ien változatlan minden, nem tör­ténik semmi különös, csak kiürülnek nagy szellemi őrhelyeink rendre, évek óta hosszú fehér sorban távoznak az értelem végvári öregjei, zarándokhe­lyeinken hamu alatt a parázs. Csak ül­dögélek itt a döbbenettel, ujjaim közt a stószi remete egyik utolsó fotográ­fiája, melyet barátom hozott zaránd­ok­­útjáról, feddve engem is, amiért elmu­lasztottam vele tartani. Egy írói és em­beri pálya példája és tanítása vigasz­tal, melynek sommája számomra ennyi: „ülj helyt, s tedd a dolgodat !" Fábry Zoltán, irodalmunk és az eu­rópai szellemi élet reprezentáns képvi­selője, a régi Korunk szerkesztője egy szlovenskói, csehszlovákai­ falucskában, Stászon „tette a dolgát" életen át, zöld fenyvesek közt, nagy, fehérlombú, ter­mékeny magányban, 7 000 kötetet számláló könyvtárában vívta a szellem szabadság­harcát, s állt felváltatlanul ugyanazon a vártán egyazon ellenség - a katona, szoldateszka, a háború - ellen. Mikor az írói rangot osztogatták, könnyed mozdulattal hárította el a cí­meket : ,,a műfaj neve : antifasizmus" . . . S mikor a börtönt Kassán s Illa­­ván. . . S bár e műfaj történelmi kor­hoz kötött, mégsem lezárt, mert „Nürn­berg nem tett pontot", mindaddig, míg géppuskás kísértetei visszajárnak s testet öltenek. A vádlott megszólal cí­mű hatalmas erejű, a vox humana mél­tóságával, Husz János igazságkövetelő imájából felszálló röpirata is e műfaj terméke, s a magyar nemzetiségű tö­megek fasizmus elleni szolidaritásának példájával utasítja vissza a kollektív felelősségrevonást Horthyék és Szála­­siék bűneiért. Utolsó könyvében, a Stószi délelőttök előszavában vallja : „Magyarságunkat a világ nullámhosz­­szára állítottuk be, és többé nem­ le­hettünk egyedül, de elkötelezett egy­formák : emberiség tudói, emberség vállalói és hirdetői , a vox humora megszállottai és realistái. A minimum­­ a kisebbségi helyzet a maximumra kényszerü­tt és képesített. A monda­nivaló a nálunknál nagyobb közössé­get szolgálhatta." Apostoli tisztaságú férfiú ment el. Próféciás nemzedék ballag, s nehéz hangjuk fülünktől elszokoltan. Olvas­suk, hallgassuk a fegyver s vitéz ellen éneklőket, mert emberségük s harcaik hava ránk testálódott, s a puszta döb­benet - megtartásnak­­, még nagyon kevés. Farkas Árpád Százhatvan esztendővel ezelőtt Gaál Terézia asz­­szony, néhai Barabás János hitestársa, valami családi perpatvarok miatt Márkosfalván az ölébe kap egy hathónapos emberpalántát, s meg sem áll vele Dal­nokig, a Gaál Mihály uram galambbirgos kapujáig, s innen hat esztendő múlva, egy augusztus végi napon úgy elküldi ezt a legénykét az akkor messze földön híres enyedi „colegiumba", megszokni az idegen lé­tet, meg hogy valamit csak összeszed a guberniumi álláshoz szükségeltetett tudományokból, hogy az meg sem áll, amíg kora európai művészetének javával meg nem ismerkedik, s azt hazai talajra át nem plántálja. Mondják, Barabás Miklós „kora fényképésze" volt. „Az academiából ki­jöttem után készített munkáim s a­­zokbali jövedelmemnek jegyzőkönyvében“ fel is sorol, hatvanhárom esztendő alatt, mintegy kétezerötszáz cí­met, s ha ehhez az eredeti kép­jegyzékhez hozzácsatol­juk az utólag azonosított, közel hétszáz alkotását, fo­galmat alkothatunk páratlanul gazdag képzőművésze­ti munkásságáról. Olaj- és vízfestmény, miniatűr és kőrajz. Többnyire portré. A múlt század érdemesebb és érdekesebb embereit még ma is az ő enyhén esz­ményítő szemével látjuk ; vizuális emlékezetünket majdnem uralja. A reformkor, a negyvennyolcas idők és az ezután következő három évtized jelentős alak­jait, jellegzetes egyéniségeit VIZUÁLISAN vele és általa ismerjük. Petőfi, Arany, Jókai , Kossuth, Szé­chényi, Batthyány és annyian mások, rendszerint egy­­egy Barabás portré hatására elevenednek meg emlé­kezetünkben. Közel háromezerre kerekíthetnék az arcképek előtt a sorszámot. A korabeli erdélyi fal­vak é­s városok : Bécs, Bukarest, Róma, Nápoly, Lon­don . .. csak néhány név és csak utal arra a környe­zetre, ahol a reformkor legjelentősebb magyar művé­szévé képezte magát. Kortársai ,többek között, szinte hihetetlen arcmemó­riáját csodálták. Már gyermekkorában abban gyako­rolja magát, hogy „az olyan arcok, aki érdekelt vagy érdekesebb, kitűnőbb ember volt, annak minden arc­vonását könyv nélkül megtanuljam“. Az egykor em­lékezetébe vésett arcot négy évtized múlva is megfesti. Persze, alkotásainak nagy része a közvetlen megfigye­lés, portréinak többsége konkrét modell alapján szü­letett. S ezek ,valljuk be, annyira és olyan széles réteg emlékezetébe ivódtak, hogy még ma is az eszményi P/nt­ét jelentik, bennük tízezrek szépségeszménye rea­lizálódik. Pedig az utána következők más utakon ha­ladtak. Kitűnő megfigyelő .Annyira az, hogy még ma sem érdektelen és m­a is tanulságos az ő szemével szétnéz­ni házunk táján és az akkori Európában. A következő részleteket önéletrajzából ollóztuk Az alcímeket m­i adtuk, vagy a már említett Jegyzőkönyvből vettük át. BARABÁS MIKLÓS : A három testvér megyei TOBORZ­Ó Vasárnap este 8 órakor Ferenczy Csongor újra színpad­ra lép, Gogol, Az őrült naplója című monodrámájában. Nem is volna ebben a hírben több, mint minden más szín­házi beharangozásban, pusztán a helyzetjelentés tartozik bele a műsorhirdetésbe, hogy eddig az előadás közönsé­ge esténként, esetenként nem nagyon haladta meg a kétszázat. Sok szó esik mostanában a színház és a pénz viszo­nyáról, s a Tükör cikkírója nemrég alarmírozott, hogy ve­szélyben vannak a kísérletek, ha a közönség továbbra sem támogatja fokozottan a színházat. A közönség támogatá­sán azt kell érteni, hogy a közönség színházba jár, s így minden erkölcsi megsegítésen túl - ilyen tételekben is kell számolnunk a művészeteknél - anyagilag is hoz­zájárul egy kulturális intézmény fenntartásához. Miért éppen ennek az előadásnak a kapcsán jutott e­­szembe mindez ? Azért, mert Ferentzy Csongor produk­ciója kész, kiforrott alakítás és alkotás, s arra gondolok, hogy ha egy ilyen országosan elismert, értékelt előadás sem tudja „behozni a közönséget", akkor nem is a szín­házban, hanem a közönségben van a hiba. Felkéretik te­hát a tisztelt közönség, hogy ne sóhajtson ez vagy az a darab sikertelenségén, hanem jelenlétével, lelkesedésé­vel támogassa a színházat . . . Mert - számolnunk kell ez­zel - minden műélvezeten, szórakozás-vagyon innen és túl kötelességeink is vannak művelődési intézményeinkkel szemben. (CS. L.) .4 vendég/ cm­/ mohos körön állt, onnan tapogatta csalijára­ a patak­meder három-négy méternyi szaka­szát. A házigazda egy kicsi zuhogó fehéren forrongó vizébe mártogatta a zsinórt, mintha a mélységéről ki­ránt v­olna mind pontosabb adatokat sz­erezni. Egy vízmosásból virágzó mortisfa kesernyés illata lebbent, martilapuk tültikének való zsengén örvendeztek a fénynek, fekete szemű égerfák sö­tétzöld öltönyben lépegettek a par­tim, csak egyik másik állt be itt-ott bokáig a vízbe. Hintés barkát vesz­tett mogyorók hajladoztak volna, de a völgyi szél alja rezzentette a­­od­ak helyét. A nemrég indult légy- s­pear já­ratok útját csak a csillogó, vadonatúj pókhálók jelezték. Susogás, zümmö­gés, donogás volt azért, de nem júniusi. A zuhogóból ki-kiröppent egy egy pisztráng, pöttyeivel­­megbámulta a rétet, s a vesszőkosárban szomorít szökdeléssel bizonygatta, mily izmos. A kövön álló fiatalember is rántott egyet-egyet, mint az ördög, oly fekete pisztrángok csimpaszkodtak a hor­gon. Csend volt. Aztán nem harapott a pisztráng. A vendég egy kicsit örvénybe eresztette csaliját , keringjen. Pihe­nőt engedélyezett magának, a szem­közti oldal szikláit, s ijedten kapasz­kodó bokrait nézegette nyugovás­­ként. Gyalogolhatott volna még három órát az éjjel a faluig. Szerencsére az ösvény nekifutott a háznak. Világ volt. Nyolc pisztrángot fogott délután, azt megették. A házigazda valami madarat tálalt fülre. Nem vadász, nem tudta mit eszik, de nem kérdez­te. Keveset kérdezett, megelégedett a-­zal, amit házigazdája nagy szüne­teket tartva, mondogatott. Ilyenféle megjegyzések voltak : — Persze, elmélkedhetünk azon, hogy a lélek halhatatlan-e, de az em­/vertre/ Hajlandós.. lett volna benne, de attól félt.dronl valamit, hiszen vendéglátói sem firtatta, Imm­an jön, s /törd­­t, t. Fogott-e? ermyg kérdezett, az- Ion az egyik pricep mutatott. — (Q:t aluhat. Ha nem tiér/ három pok­róc, még van. A pisztrángokat sii nélkül átvette, puliszkát főzött, el tikt. Töltött egy borospohár pálinkát is. — Isten ! t — Isten! t , Tüzeltek, Hallgattál Szólt néha a házigazda, de úgy, rkntha pontosan tudtál, mina egyismlp mindent. Ii­‘mig kérdezhette volna meg : ki fia. it JnáleH’cri a perenda- l­á­zban ? r * A festőállványt és sHilettát reggel fedezte fel a .sarofclift amikor a ven­­­déglátója fát hasogatott a ház előtt , akkor az albumokat — csupa szür­realista reprodukció. Tehát festő! De hol vannak a fásnak ? Elégeti ? \ csendbeni^ogim pisztijun néni mozgott.­­"»•/'/Idit^Jp zsi­nórt, rászánta­ni apát i egiik­us kér­dezett : — l­est ? — Nem festek. Egy idein csak a viz szólít, s a völ­gyek szuszogása, a fol­árszöszmötö­­lés volt minden elevenség. — Nem is festett ! * — Nem, fi­a Talán a felesége festett, aztán el­hagyta, itthagyta az állványt s az albumokat neki, hogy emlékeztes­sek : a hűlt úrember naponta borot­válkozik. Rándult, feszült a zsinór. De csak még egy pisztráng. Figyelni kell ! Véletlen lehetett. Nem húz, nem harap többé. Valahol iparvasút moz­donya sikolt. Az is lehet, olyan feleséget kíván­na, aki kijár festegetni az erdő alá. Szőke hölgy, barnára sült, és a pa­takpart bájos nefelejcseit pöttyögteti a vászonra. Persze, akvarellel szebb volna. Talán azért vette a festőáll­­ványt, hogyha megjelenik egy napon az a lány... — Akiért kedveli a szürrealistákat ? Sokáig nem érkezett válasz. A há­zigazda is kiröppentett egy halat, megindult a húzás. Dolgoztak. — Az élet automatizmusok és ál­mok sora vagy, ha úgy tetszik... Nem fejezte be a mondatot. Nem, azután sem, miután az oldalán csün­gő haltartó vesszőkosárba dobta az éppen kiemelt pisztrángot. — Hahó ! Hahó ! Házi­gazdája nem arra nézett, a­­honnan a kiáltás érkezet. Ellenkező irányba. A szemközti tetőn egy szik­láról valaki fehér kendővel intege­tett. — Haaahó fió ! — válaszolt a férfi, majd horgát a mogyoróbot végébe akasztotta, és indult. — Isten áldja ! Ha nem akar a víz mellett menni, jobbra egy rövidítésen fel 2 óra alatt a faluba ér. Köszönni sem tudott, megköszönni sem a vendéglátást, mert házigazdá­ja már néhány perc múlva oldaltás­­kásan kapaszkodott az ösvényen a szikla felé, ahonnan valaki integetett. Délután egy ösvényen szamarai fa­lusi emberrel találkozott. Alaposan ráéhezett a szóra, megállt. Nagy terű húzta a szamarat. Egyik tarisznyából könyv sarka látszott. — Mit visz a szamara, jó ember ? — Könyvet, töltényt, patefonle­­v­ezt. — Kinek ? — A doktor úrnak. Tetszik tudni, olyan erősen szeret paterinálni, mint vadászni, s tegnap megjött a posta. — S fest is a doktoruk ? A szamaras ember megrázta a fejét : nem. *«£££$*ο ο? volt FOSRÓ LÁSZLÓ PISZTRÁNGOS. her egy i­fö If/A« IPs.-ofcifc arról, llél­a^ Primico^ék, arian -'k. egyhetes ’■ ll b0rot válko­fájáról, j\ Szqó£*H tijicigál le a P°­­— Minek viselet, h-nigott ezúttal ^ «pőr ? “ be' hd. kcipökbg ‘ J* iny lábánál álló n,ihelW kintZffnís sáros lesz, Mosdótó b­ * li:ái 1 ,D„ Ittu.lui t Nyara­, ~ Baeilwvn, háta mögött, 1,1, Ugattak. Isten lányt Idám­ éinik, de a vil­■ ml»,TM - rZuttnlóall.. ? A­rle­­ ÁLLOMÁSOK Barabás Miklós önéletírásából Nagyenyed 1827. év tavaszán Katona Zsigmond fők­ormány­széki tanácsos Nagyenyeden keresztül utazván, meghalt a kollégium fogadójában. Magához hivatta vacsorára a professzorokat s kérdezősködött: van-e az ifjúságban hajlam a szép iránt, mutatkozik-e tehetség a zenére, rajzra ? Érdeklődött eziránt, mint széles látókörű, tu­dományos műveltségű ember, ki több évet töltött a külföldi akadémiákon. Mikor a tanárok elmondták, hogy van itt egy öklömn­yi nagyságú kis diák, aki meg­nézi az embert és emlékezetből lerajzolja, azt mond­ta, hogy szeretné látni a kis diákot. Hegedűs Sámuel tanárom azonnal kihivatott a collegiumból és bemuta­tott. A consiliaris úr nagyon szívélyesen fogadott és di­csérte s­ajlamomat, buzdított, hogy ne engedjem ma­gamat eltántorodni erről a pályáról, ha azt mond­ják is, hogy nálunk nem becsülik meg a művészt... Magas ember volt, alig bírtam a szemébe nézni, de azért jól megnéztem az arcát és igyekeztem minden vonását megjegyezni magamnak. Másnap lerajzol­tam... Mindenki rögtön felismerte és jónak találta. Mikor a consiliaris úr elmondta, hogy ezt ilyen kis diák rajzolta — kézzel mutatva magasságomat — aki még csak egyszer látta s akkor is csak gyertyánál, mindenki csodálkozott rajta ... Szebenbe mentem Május 8-ikán 1831-ben így, hogy Szebenbe értem, ezen az első napon tar­tott bálon, már megelégedést kaptam és pár nap a­­latt megtudta az egész Szeben, hogy ott vagyok, pár hét alatt már egészen otthonosan éltem ebben a vá­rosban. Ha lerajzoltam valakit, látta nála húsz-har­minc másik ember, akik mind megismerték így a ne­vemet. Többet kellett beszélnem németül, mint ma­gyarul, s minél többet fentem rajta a nyelvemet, an­nál­ jobban csúszott a német szó, aminek nagyon örül­tem, mert arra gondoltam, hogyha Bécsbe megyek az akadémiára, ott több hasznát veszem ennek a nyelv­nek. A Bruckenhtal által alapított jeles képtár és könyv­tár felügyelője, Haas úr, kinek és leányainak arcképe ma is megvan rajzaim közt, olyan szíves volt irántam, hogyha reggel a képtárba akartam menni rajzolni, ne­kem adta át a kulcsokat, s ő csak jóval később jött oda. A szülőfaluban Márkosfalván meglátogattam Barabás Izsákot, édese­­apám testvérbátyját. Amikor meglátott, szóról-szóra így fogadott : „Az én fiamból sem lesz semmi, azt hittem belőled lesz valami­* (ennél fogva, mert nem­ mentem a guberniumhoz, belőlem sem lesz semmi...)­ A bécsi Akadémián Mindjárt, első nap, mind szomszédaim megtudták, hogy magyar vagyok, a negyedik vagy ötödik szomszé­domra figyelmeztettek, aki nem volt más, mint Kiss Bálint, aki már ötödéves tanuló volt ott. Napról nap­ra otthonosabban érezvén magamat az akadémián, láttam, hogy senki sincs határozott helyhez*­­kötve. Mint a nyáj a legelőn, ha egyik helyt legeztetve 14 füvet, tovább megy, úgy itt is aki lerajzolta az e­­gyik tárgyat, más tárgy előtt keresett helyet, mert hiszen a sok gipsz alakot, különösen nehéz életnagy­ságú alakokat nem lehetett mindenkinek a kénye­ked­ve szerint ide-oda vinni. Már a második hónap­­ban a másik terembe mentem­, hol egész alakok vol­tak. Itt először is egy Mercurt rajzoltam le. Mikor készen voltam vele, azt kérdik a társaim, hogy sok a­­lakot rajzoltam-e már ? Mikor azt mondtam, hogy ez az első meztelen alak, amit rajzoltam, hallottam, hogy kis távolban azzal tiszteltek meg pusmogva ! „Er lügt, -t (Hazudik). Mikor már több gipsz alakot lerajzoltam, újra egy másik terembe mentem­ át, az élő modellhez. Eleinte ezekről is csak rajzokat készítettem, de mikor a napok hosszabbodtak, és az élő modell reggel 8 órától 8 óráig állott, akkor olajban festettéül róla. Ko­rán keltem, hogy H órára ott legyek, kiraktam otthon a palettát és útközben reggeliztem is. Szebenből 1831-ben Nov. 8-án el­mentem Bukarestbe .. .* Megismerkedtem egy pár bukaresti bojárral is (a­­kiket Erdélyben bojároknak hívtak). A nyár folyamán egy bukaresti gyógyszerész Raimondi, a neje és ke leánya járt nálam. Raimondi olasz volt, a feleség -a brassói szász leány, ezeket az öreg Neuhauser rajzta­nár vezette hozzám és ismertetett meg velük. Ezek nagyon rábeszéltek, de kivált a bojárok, hogy jöjjek Bukarestbe, mert ott szépen kereshetek A bojárok kü­lönösen nagyon biztattak, hogy ismerőseiknek ajánla­tni fognak, kezdtem is érlelni az eszmét, hogy a téli­­­re Bukarestbe megyek, mert nyáron azok is mind a fürdőkbe futnak szét... Raimondiné felajánlotta ne­kem a kosztot, reggelit, ebédet, vacsorát, amiért rajz­­vteckét adtam ifjabbik leányának, Ceciliának. Az egész család igen művelt volt, a kisasszonyok is a román és­­ modern görög nyelven kívül (mely a szultán által ha kijött, görög fejedelmek révén az aristocraţia sza­­­m­aa­(' volt), jól tudtak franciául, olaszul, sőt ma­­is elég jól beszéltek ,mely utóbbit a magyar cselédektől és dajkáktól tanulták el). ...Mert mint vacsora után átsétálok Raimondiék­­hoz, azt kérdezik, van-e inasom ? Mert ők ajánlanak egy nagyon ügyes fiút, aki ma érkezett Kimpulung­­ból. Én azonnal fel is fogadtam és jól jártam vele,­­mert három éves kora óta ,amikor a szülei cholerá­­ban elhaltak, egy bécsi születésű orvos felesége olyan tökéletes szobalányt faragott belőle, hogy csupa szem és fül volt, és szinte a gondolataimat is kitalálta... Juant a Bukerian család ajánlotta Kimpulungból. Ma­gam is megismerkedtem a családdal Raimondiéknál. Az egyik Buker­an, fiú katona volt, bátor legény, egy esetét felemlíttem­. Egy fogában kis lyuk volt, vett te­hát egy bádog kanalat, s azt a végén keskenyre kala­pálta, aztán egy darabka horgonyt tett bele s hivatta a borbélyt. Kihúzatta vele a fogát, annak üregét jól kitisztította, a megolvasztott horgonnyal tele öntötte és ezt szép simára faragva, vagyis a szó szoros ér­telmében plombirozta. Ekkor a kihúzott fogat a régi helyorv: benyomta, olyan erősen, hogy m­eg se moc­cant. Magam is láttam ezt a fogat s azt mondta, hogy azóta soh­a nem fájt... ... Bukarestben volt egy vagyonos bojár, Kornesci nevezetű. Ez elkezdett egy ott lévő francia festőtől, Mondon­villétől rajzolni tanulni. Egy pár hónap múl­va látta, hogy Ittasan halad, azt kérdezte, hogy mennyi idő alatt gondolja Mondonville, hogy képes lesz egy jó arcképet megrajzolni. Mondonville azt felelte, hogy 5 vagy 11 év alatt. Ekkor elkezdte számolgatni, hogy hány aranyat tesz ki heten kint három lecke (egy aranyával egy lecke), és azt kérdezte hogyha ő azt egyszerre kifi­zeti, megmond-e neki mindent két hónap alatt ? Mon­donville azt felelte, hogy ő telebeszélheti a fejét, de aztán tartsa is meg azt mind a hegyibe. Később vala­ki figyelmeztette a bojárt, mert abbahagyta a dolgot. összeállította : Sylvester Lajos (Folytatjuk) . aranymeszés A művészet nem más, mint nyelv, legyen írott, festett vagy megmintázott, soha sem az a nyelv, melyet bárki első szóra megértene. Törvények alapján, de mestersége­sen megszerkesztett nyelv, mely megértéséhez külön „szó­kincsre" van szükség. Úgy, ahogy egyesek nem tudják ér­zékelni a színek közti különbséget, ugyanúgy vannak, akik számára a forma, tömeg, felület nem hat különösebben. Ez csupán gyakorlat kérdése. Mert például egy kelme­festő „tanult" szeme a feketének több mint 40 árnyalatát különbözteti meg. Ebből az elemi gyakorlati helyzetből adódik az a tény, hogy egyeseknek az a szép, ami a szemnek kellemes, és ez számukra már művészet is. Nem minden művészi is, ami szép, és nem­­minden szép, ami művészi. Évezredek művészete bizonyítja, hogy nagyon gyakran a műalkotás nélkülözi a szépet - elméletileg a műalkotás egészében tudja nélkülözni a szépet. Az alginiai mesterek sebesült harcosa (Tükör 129. szám) elsősorban a fájdalom érzetét kelti, csak aztán a szépét. A Milói Vé­nusz ,egy óceániai bálvány vagy egy Lascaux-i barlartg­­rajz nem tartozhat ugyanahhoz a „szép" kategóriához. A görögök megalkották a „szép" klasszikus kategóriá­ját. Látásmódjuk naturalista. Objektíven próbálták vizsgál­ni az érzékeny valóságot. Ez látszólag objektív életfilozó­fia, a görög művészet azonban, akár a vallás is, nem más, mint a természet - és elsősorban az ember­­ idealizá­lása, az emberé, ki nem más, mint a fejlődés non plus ultrája. Mindenek fölé az embert helyezi, az istenek nem mások, mint tökéletes emberek. Csupán a görögöknek si­került egy természet-ember-vallás hármas egyensúlyt meg­teremteni, melyet élet-boldogság tölt ki. Mindenben a szé­pet keresik, és azt még a száraz, élettelen, olykor ke­gyetlen természetben is megtalálják. „Első kincs, amit az ember esd : egészség, második meg a szép és büszke termet, míg a harmadik : tiszta vagyon. És negyedik : vidám, drága baráti kör" (Lakomákon énekelt dal) A klasszikus görög művészet a maga természet-imá­datával soha nem volt a természet szolgai tükrözője. Min­den alkalmat megragad, hogy azt saját ízlése, óhaja sze­rint, saját célja érdekében átszerkessze. Klasszikus példa erre Myron Diszkoszdobója A szobor és élő modell ösz­­szehasonlításából kiderült, hogy Myron az expresszivitás a szobor mozgásharmóniája, kihangsúlyozása érdekében lehetetlen tartást kreált. Kimutatták, hogy a filmszalagon rögzített diszkoszvetés egyetlen pillanatával sem egyezik a szobor. A mozdulatlan szoborban a megelőző és a kö­vetkező pillanat mozgásfolyamatát egyidejűleg érzékelteti. Egy adott ponton a modell megszűnik létezni, eszköz lesz a művész kezében, épp úgy, mint a véső vagy az ecset. A művész kiigazítja az élő modellt, hogy életet kölcsö­nözzön a márványfigurának. A görögök még filozófiájuk születésekor a művészetek­ben is a geometria alaptörvényeit keresik. A görög mű­vészet harmónia, és ez a tökéletesség általánosításából született. A vonalak, formák harmóniája, mely számokban is kifejezhető. A harmónia az arányok ésszerű megállapí­tásában rejlik, logikailag ezek az arányok állandóak. E­­zekre a tételekre épül a görögök geometria alaptörvé­nye - az „aranymetszés", melyet már az egyiptomiak használtak, de konkrétan törvényekbe a görögök fog­lalták. (Úgy osztunk egy egyenes szakaszt, hogy a rövidebb és hosszabb rész aránya egyenlő a hosszabb rész és az egész szakasz arányával, vagyis 5 : 8:13 és 13:21 stb.) Az aranymetszés az egyiptomi piramisoktól a gótikus katedrálisokig majd minden művészeti alkotásban megta­lálható. A természet és a geometria törvényeinek egyeztetése, összehangolása a görögöknél elsődlegesen a kerámia-tár­gyaknál jelentkezik. A geometrikus vázafestészet késő mükénéi hatásra, de a népvándorlástól érintetlen Attiká­ban jön létre. E kezdeti időszakban tisztán, tudatos pon­tossággal megszerkesztett mértani dekoráció bontakozik ki. Legszebb emlékei a Dipülön-temetőben talált síredé­nyek. Embermagasságú vázák, melyek az áldozatok befo­gadását szolgálták (lásd a Tükör, 112. számában). Ez a művészet látszólag a modern absztrakcióval azonos el­veken alapszik, az önálló formaképzés és tervezés első megnyilatkozásának tekinthető. A vázaipar új állomása Korinthosz, ahol a vázafestők már nem sokat törődnek a geometrikus ornamentikával, ahelyett nagy érdeklődéssel fordulnak az élő­világ felé. A geometrikus ember- és ál­latfigurák helyét merészen hullámzó rajz foglalja el. A gö­rög kerámia-iskola soha nem mond le a geometria ele­meiről és törvényeiről. Az archaikus vázafestészet alapjai­nak dekorativitása a geometrikus elemekre emlékeztet, a váza formáján az aranymetszés érződik. A vázafestészet fénykorát i. e. a VI. század közepén éri el Athénban. A bor és olaj kivitelével fokozódik az athéni műhelyek termelése, de ez nem megy a minőség rová­sára, ellenkezőleg, a művészi kivitel eddig nem ismert ritmusban emelkedik magas színvonalra. E kor művészeté­nek legszebb emlékei a vázaképek. A monumentális szob­rászat, építészet még csak járni tanul. A monumentális é­pítészet kialakulásával a festészet is megteremti a maga monumentális formáit. Rendszerint égetett agyag- vagy falapokra festett dekoratív képek ezek. A monumentális festészet alkotásai, sajnos, legnagyobb részt megsemmisül­tek. A vázafestészet ad hű képet a festészet gyors fejlő­déséről, annál is inkább, mert a monumentális festészet­től csak méreteiben tér el, mesterei pedig ugyanazok a festők. A fennmaradt táblaképek a vázaképekkel megegye­ző stílusban készültek. Az edényt formáló fazekas és díszí­tő festő munkája különválik. A festészet a fekete alakos díszítőtechnikát alkalmazza. A vázákat sötét színű máz­zal díszítették, úgy hogy a kiégetett edények sárgás-vö­röses alapszínén az ornamentumok és a figurák fényes fekete árnyrajzban jelentek meg. A fekete alakot kiegé­szítő színekkel (fehér, vörös) tették változatossá, a körvona­lon belüli rajzot bekarcolták. A vázaképek tematikájában a mitológiai elbeszélőkép vált uralkodóvá. A kor kiemel­kedő képviselője, Exekiasz, a történés intimitását, az ala­kokban és a kompozícióban kifejezésre jutó eleganciával, előkelő tartással párosította. Vonalai hajlékonyan hullám­zónak, önmagukban is kifejezőek. (Tükör, 115. szám.) A perzsa háború évtizedei lényegesen megváltoztatták a görögség kulturális arculatát. A változás lényege a mű­vészet eszmevilágának a szabadságharc hősi szellemé­vel való átitatása volt. A művé­szet új formákat­ teremt. Polignotosz és Mikén vázafestők szakítanak a fríz-kom­­pozícióval, helyébe a szabadon elrendezett csoportképe­ket állították. Gyakran mutatnak be olyan alakokat, akiket a táj dombjai részben eltakartak. A vázafestészet új tech­nikai eljárást alkalmaz az úgynevezett vörösalakos-techni­­kát, mely valósághűbb, plasztikusabb hatást ad a váza­képeknek. A feketealakosnál jóval nehezebb módszer ez, mert előbb minden alakot meg kellett rajzolni, majd óva­tosan körülfestve kihagyni a mázból. A belső rajzot bekar­colás helyett hajszálecsettel festett vonalakkal készítették. Előtérbe kerül a rajz finomsága, először találkozunk rö­vidülésben rajzolt alakokkal (Tükör, 119. szám). A monu­mentális festészet alkotásai elpusztultak de előkerültek olyan vázaképek, melyek elütnek az edényfestészet szo­kott formavilágától. Ezekből tudunk következtetni a monu­mentális festészet tematikájára/ formavilágára. A jellemek és a sors érzékeltetésére - a monumentális festészet nyo­mán - a vázafestők a mozgás kifejező ereje mellett az arckifejezést is felhasználták. A „pheidiaszi stílust" leszá­mítva, a görög képzőművészet vezető műfaja a festészet — nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy a görögök festették szobraikat. A festészet a legérzékenyebb és a legmozgékonyabb művészeti ág, minden új kezdemé­nyezője­ b­. a IV.—III. században a festészet műfajilag fel­bomlik, ami formailag, technikájában fejlődést jelent. A hellenizmus korában a művészetek feladatai megnő­nek. Kialakul a hivatalos művészet. Magánjellegű, elkü­lönül a vallásos és polgári jellegű művészetektől, az u­­ralkodó fényűzését és az állam reprezentációját szolgálja. A vázakép teljesen háttérbe szorult, technikája nehézkes, az igényeket nem tudja kielégíteni. Ezzel szemben a mo­numentális festészet bebizonyította létjogultságát. A gra­fikai vonal helyét a színek tónusa, a fények játéka veszi át. A kor jelentősebb alkotásai, a monumentális festé­szet anyagát többnyire csak római másolatokból ismerjük. A hellenizmus korában a görög művészet újra rohamra indult a valóság meghódításáért, de ez az ostrom már mélyebb ,részletesebb ismeretek jegyében zajlik le. A könnyed festőiséggel elővarázsolt hús-vér alakok, regényes sziklák a háttérben megnyíló végtelen látóhatár a „klasz­­szikus" görög festészet bukását jelenti, de megteremtette a „mai" értelemben vett festészet alapjait. Kisgyörgy Tamás örök Hellász Ha festészetről vagy szobrászatról van szó, nagyon sokan hajlamosak an­nak szélsőséges alkotásai alapján ítéletet mondani egy kor művészetéről. Szá­zadunk művészete, mely gyors fejlődése során homlokegyenest ellentétes irány­zatokat szült, tényleg hajlamos a fantasztikus alkotásokra, de ez nem jel­lemző tulajdonsága. Egyesek, ha művészek alkotásait nem tudják megkülön­böztetni, kijelentik : a művész, az kivételes eset. Ez így igaz, de attól a pil­lanattól kezdve, amikor konkrétan jelentkezett az első művész és alkotása. Az olümpiai Zeusz templom romjai Athénben út. évfolyam 130.szám

Next