Megyei Tükör, 1971. április (4. évfolyam, 290-315. szám)

1971-04-08 / 296. szám

—KÜLPOLITIKA ­Az SZKP XXIV. kongresszusának munkálatai MOSZKVA — A Kreml kongresszusi termében P. M. Maserovnak, az SZKP KB Politbürója póttagjának, a Beloru- Eziai KP KB első titkárának elnökletével szerdán folytatta munkáját az SZKP XXIV. kongresszusa. P. Sz. Nyeporozsnij, a Szovjetunió e­­nergetikai és villamosításügyi minisztere, a Szovjetunió 1971—1975-ös nemzetgazda­ságfejlesztési ötéves tervének irányel­veiről szóló jelentés vitája során vázolta az országnak a múlt ötéves tervben el­ért energetikai fejlődését. Jelenleg a Szovjetunió erőműveinek beszerelt tel­jesítőképessége 166 millió kilowatt. Ta­valy az erőművek 740 milliárd kilowatt­óra villamos energiát termeltek, Lendü­­letesen épülnek a Sazján—Susenszkoje-i, Uszty—Ilimszk-i, nureki, toktogulszki és más vízierőművek, valamint számos nagy kapacitású hőerőmű és atomerőmű. A fel­szólaló a továbbiakban taglalta a Szovjet­unió európai része több mint 100 millió kilowattos energetikai rendszerének ki­alakítását, a falvak villamosításának ki­­terjesztését, Mint közölte, a következő 10—12 évben új energetikai kapacitások épülnek összesen 200 millió kilowatt tel­jesítőképességgel, amiből 67 millió kilo­watt a jelenlegi ötéves tervben készül el. Üjabb nagyfeszültségű légvezetékek épül­nek, hozzálátnak a Szovjetunió európai része. Szibéria, Közép-Azsia és Transz­­kaukáziai energetikai rendszereink össze­kapcsolásához, a Szovjetunió egységes energetikai rendszerének kialakításához. A Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa nevében felszólalt V. I. Proho­rov, az SZKT titkára. Hangsúlyozta, hogy a dolgozók széles körűen megvitatták az iránytervezetet, számos értékes javas­latot terjesztettek elő, majd taglalta a szakszervezeti munkát, a szocialista ver­seny szervezésének javítását, az újítók szerepét jelentős anyagi eszközök megta­karításában, a szakszervezetek tevékeny­ségét a munkakörülmények javítása és a társadalombiztosítás terén. K. M. Geraszimov, az OSZSZSZK Mi­nisztertanácsának alelnöke, az OSZSZSZK Állami Tervbizottságának elnöke sokat­mondó számokkal példázta azokat az át­alakulásokat, amelyek a szövetségben a 8 ötéves terv során végbe mentek. Az ipari termelés 1,5-szörösen, a nemzeti jövedelem több százalékkal növekedett. Üzembe helyeztek 950 új vállalatot. A munkatermelékenység növelésével bizto­sították a termelési növekedés 80 száza­lékát. Ezután a felszólaló a szövetség me­zőgazdasági eredményeiről beszélt. Ami a jövőt illeti, kifejtette, hogy a jelenlegi ötéves terv alatt az OSZSZSZK ipari ter­melése 44—47 százalékkal növekszik. Gyorsan fejlődnek majd a keleti vidékek és a szovjet Távol-Kelet. A könnyűipar eredményeiről és idősze­rű kérdéseiről N. N. Taraszov, a Szovjet­unió könnyűipari minisztere beszélt a kongresszuson. Rámutatott a készruha­­gyártásban, a kötöttáruk, a divatcikkek szektorában elért jelentős termelési nö­vekedésekre, és hangsúlyozta, hogy az ilyen áruk nem elégítik ki teljesen az igényeket, a könnyűipari termékek mi­nősége nem mindig felel meg a vevők igényeinek. A felszólaló ezután ismertet­te az iparág gyors fejlődési kilátásait a jelenlegi ötéves tervben. G. 1 Csirjajev, az SZKP jakutiai tar­tományi bizottságának első titkára e szi­bériai köztársaság gazdag ásványkincsei­ről beszélt, s rámutatott, hogy az ipari termelés az elmúlt ötéves terv során 18,8-szorosan növekedett. Ezután a fel­szólaló az északi vidékek vállalatainak máximális gépesítéséről és automatizálá­sáról, valamint arról beszélt, hogy a vállalatokat el kell látni a mostoha ég­hajlati viszonyoknak megfelelő kölönie­­ges berendezésekkel. M. A. Prokofjev, a Szovjetunió okta­tásügyi minisztere a többi között rámu­tatott, hogy a jelenlegi ötéves terv folya­mán általánosítják a középfokú oktatást. A Vili. osztály végzettjeinek 92 százaléka tovább tanul. N. K. Bajbakov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának alelnöke, az Állami Terv­bizottság elnöke, vázolta az új téves terv átfogó, tudományos előkészítő munkáját, rámutatott, hogy több tervváltozat készült el, kidomborította a terv struktúrális vál­tozásait, hangsúlyozta a közfogyasztási cikkeket termelő ágazatok gyorsított üte­mű fejlődését, az egész gazdaság műszaki korszerűsítését. Mint mondotta, a két u­­tóbbi a legfontosabb előirányzat. A fel­szólaló részletesen foglalkozott a munka­termelékenység és a termelési hatékony­ság növelésének lehetőségeivel. A Kazah SZSZK dolgozói teljesítették a Vili. ötéves tervet, több mint másfél­­szeresen növelték a termelést — hangsú­lyozta B. Aszimov, a köztársasági kormány elnöke.' Megemlítette, hogy a hatalmas kazahsztáni sztyeppen nagy ipari kombi­nátok és komplexumok épültek és épül­nek, majd rámutatott : a köztársaság a Szovjetunió egyik legfontosabb gabona­­termesztő és állattenyésztő övezete lett. Felszólalt még P. Borogyin, a moszkvai Lihacsov tehergépkocsigyár igazgatója és V. Monahova, Moszkva tartományi szov­­hozigazgató. Szerdán az alábbiak köszöntötték a kongresszust: H. del Canto, a Chilei Szo­cialista Párt KB Politikai Bizottságának tagja, Tomio Niszizava, a Japán KP KB Elnöksége' Állandó Biirójának tagja, A- milcar Cabral, Guinea és a Zöldfoki-szi­­getek Afrikai Függetlenségi Pártjának főtitkára, Marc Drumaux, a Belgiumi KP elnöke, N. Saui a Libanoni KP KB fő­titkára, Franz Muhri, az Ausztriai KP elnöke, Aziz Mohammed, az Iraki KP KB első titkára, J. Colle, a Bolíviai KP KB első titkára, M. Vilner, az Izraeli KP KB főtitkára, E. Papajoannu, a Ciprusi Dolgozók Haladó Pártjának (AKEL) főtit­kára és Kosztasz Koliannisz, a Görögor­szági KP KB első titkára, A kongresszus jóváhagyta az irányelv­­tervezet javító és kiegészítő bizottságá­nak összetételét. Az SZKP XXIV. kongresszusa folytat­ja munkáját. A DÉL-VIETNAMI ha­zafias erők sorozatos tá­madásokat hajtottak vég­re a saigoni csapatok 5. számú tüzérségi állása ellen < megtámadták a Tan Canh-i saigoni pa­rancsnokságot, s súlyos károkat okoztak az el­lenségnek. A FELLÁZADT' tisz­tek követelésének en­gedve, Jose Maria Ve­lasco Ibarra, Ecuador el­nöke menesztette Jorge Acosta Velasco hadügy­minisztert, s ezzel egy­­idejűleq a Garda More­no börtönből kienged­ték a múlt héten letar­tóztatott b ' tisztet, köz­tük Ltiis Jacome Shavezf az Akadémia volt rek­torát, akinek lemonda­­tása váltotta ki a válsá­got. VARSÓBAN aláírták á Lengyel NK és a Né-Egy mondatban metország SZK közötti árucsere 1971. évi jegy­zőkönyvét. AZ ELMÚLT 24 órában Jordániában csak vidé­ken voltak incidensek a kormánycsapatok és a oaleszlinai ellenállók között, a fővárosban nyu­godt a helyzet. SALVADOR ALLEN­­DE elnök nem fogadta el a kormánya radiká­lis párti minisztereinek lemondását ■— közli a France Presse/ mivel a szóban forgó miniszte­rek teljes bizalmát élve­zik, s ni,.cs szándékában átszervezni a kormányt a közeljövőben. NIXON elnök kedden jóváhagyott egy tör­vénytervezetet'. amely az alaszkai benszülött la­kosságának a szövetségi kormánnyal s/emb'en tá­masztott több követelé­sét rendezi. Â számok Játéka, Az USA saigoni litkoshír-szerzö központiának van egy kisméretű, ja­pán gyártmányú „nevető készüléke", amely zseblámpa-elemmel működik és 18 másodpercen át egyszerű gomb­nyomásra harsány kacagást hallat. A kis készülék beszerzésével a Pen­tagon lélekbúvárai valószínűleg ar­ra törekedtek, hogy derűs légkört teremtsenek az amerikai katonák kö­rében és felvidítsák azokat, akik a hazafias erők egyre ádázabb ellen­állása következtében mind többször kerülnek életveszélyes helyzetbe. Egy idő óta azonban, a saigoni köz­pont tisztjei akkor indítják meg a nevetögépet, amikor összpontosít­ják az amerikai expedíciós hadtest „harctérj győzelmeiről“ szóló híre­ket. Noha a számadatok általában tük­rözik a valóságot, a kis japán készü­lék keltette „vidámság" ez alkalom­mal nyilván azt fejezi ki, hogy már az amerikai tisztek sem hisznek a saigoni „Us Command"-hoz a harcte­rekről beérkező jelentéseknek. A múlt héten például a nevetés ragá­lyos betegségként terjedt, amikor be­jelentettek, hogy Dél-V ietnamban 1961 óta 708 644(1) „ellenséges“ ka­tonát öltek meg■ A Time című ame­rikai íolyóirat szerint az igazság az, hogy az amerikai titkosszolgálat az HÍRMAGYARÁZAT évek során soha sem közölt többet egész Indokína viszonylatában tés nem csupán Dél-Vietnamban) 650 000 „ellenséges katonánál" . Márpedig a jelenlegi adatok szerint a megölt ellenséges katonák száma oly nagy, hogy tulajdonképpen már nem volna, ki harcoljon az idegen betolakodók kiűzéséért. Ha viszont ezek a szám­adatok igazak, akkor félelmetes el­lenséges erők bevetéséről tanúskod­nak. A Kambodzsával kapcsolatosan meghamisított adatok ugyanígy visz­­szaütöttek a saigoni USA-parancs­­nokságra. A tavalyi áprilisi invázió óta az amerikai parancsnokság 22 500 khmer hazaíi eiestérői számolt be I4a minden megölt ellenséges katona után két sebesültet veszünk — írja az említett íolyóirat —, a hazafiak összes vesztesége 67 500 ember lenne. Márpedig az amerikai titkosszolgá­lat adatat szerint a kambodzsai invá­zió megkezdésekor mindössze 40 000 khmer harcos létezett, s a mai e­­gész állományt 60 000 emberre becsü­lik 1 David Gréenway, a Time haditu­dósítója, akit ielhálorított az ameri­kaiak indokínai „győzelmeit" bizo­nyítani hivatott számadatok ellent­mondásossága, utánanézett, hogyan változnak xr hadsereg különböző szin­tű köreiben az elienséq veszteségei­ről szóló kimutatások. Jelen volt, a­­mikor egy amerikai járőr az ellen­ség csapdájába esett, s megállapítot­ta, hogy az összetűzésben az ameri­kai katonák három ellenséges kato­nát öltek meg. A zászlóalj parancs­noka, miután meghallgatta a járőr beszámolóját, 20 áldozatot jelentett ieletteseinek. De amikor Da Nang-bn érkeztem — írja Greenway — az ál­dozatok száma már 32-re kerekedett. A „számok játéka" azonban nem áll itt meg. A laoszi invázió során két saigoni zászlóalj kcitonáj csaknem mind odavesztek, de a US Command­­nak senki sem tett jelentést az eset­ről. A, múlt héten Laoszbap az ame­rikaiak 200 helikoptert vesztettek, de Saigonban csak 38-ról tudnak. A számok szándékos meghamisítá­sa nyomán keletkező helyzetek ne­vetséges voltán túl felmerül a kér­dés, hogy ezek a számok áldatlanul betolyásolják a politikai döntéseket is. Amint a Time írja, ezek a számol; már túlságosan sokszor játszottak megtévesztő szerepet a vietnami há­ború történetében- Ilyen értelemben sokat mondó McNamara volt honvé­delmi miniszter egyik 1962. évi nyi­latkozata, amelyben ieilengösen kö­zölte '■ „minden rendelkezésünkre álló mennyiségi kimutatás szerint hamarosan megnyerjük a háborút" . Csakhogy azóta kilenc esztendő telt el, s az Egyesült Államok még min­dig nem nyerte meg a háborút. ★ J. J. S. s. szabadságon Kétségtelen, hogy Jean Jacques Servan-Schreiber, a francia politikai élet egyik legérdekesebb iigurája. Újságíró volt, csak a közelmúltban hagyta ott az újságírást és lépett politikai pályára. Pontosabban egy esztendővel ezelőtt történt : a L’Ex­­press című közismert hetilap alapító­ja búcsút mondott az igazgatói szék­nek és elíogadta a radikális párt fő­titkári tisztségét. Servan-Schreiber az új tisztségben azt szerette volna elérni, hogy a párt „vaiahbi félúton legyen" a kormány és a’/ ellenzék között. Elképzelését legelőször a radikálisok tavaly decemberi orszá­gos kongresszusán próbálta keresz­tül vinni. Jean Jacques Sen an- Schreiher, vagy röviden J.J.S-S. volt a radikális párt itt ismertetett Kiált­ványának fő sugalma/.ója és meg szö­vegezője. A Kiáltván^ szerelte volna az állandóan belső ellentétekkel, sőt személyi rival itásokkal küszködő pártnak visszaadni a régi tekintélyét. J.J.S.S.-t megválasztották nancy-l képviselőnek, ami csak öregbítette hírnevét. S az Amerikai kihívás cí­mű könyv írója megpróbált még egv parlamenti mandátumot szerezni — amire a francia törvények szerint van mód, ha az előbbit egyik elvba­rátjának adja át — de sikertelenül. A bordeaux-i választókerületben u­­gyanis magával a miniszterelnökkel, Chaban-Deimas-val került szembe. J.J.S.S- a bordeaux-i választási kam­pánynak mindenképpen igyekezett országos jelentőséget kölcsönözni, de mindhiába, mert a közvélemény sze­mében nem volt egyéb gladíátorharc­­nál, amelyet a radikális vezér elvesz­tett. Servan-Schreiber politikai kar­rierje kezdett hanyallani. Legutóbb a márciusi községi választásokon a radikálisok, s velük együtt termé­szetesen J.J.S.S. is kudarcot szenve­dett. Sen an-Schreiber azonban nemré­giben olyan lépésre határozta el ma­gát, amelynek folytán ismét a nem­zetközi sajtó érdeklődésének hom­lokterébe került. A radikális párt igazgatói bizottságának legutóbbi összejövetelén bejelentette, hogy az őszi pártkongresszusig szabadságot kér. A bejelentést soktéleképpen kommentálják sajtókörökben, annál is inkább, mert a párt meglehetősen zavaros időket él. Két tendencia áll szemben egymással: az egyik szerint a radikálisoknak közeledniük kell a szocialista párthoz és a republikánus intézmények konvenciójához, a má­sik szerint a főtitkár által megjelölt „reiormvonalal" kell követniük. Schreiber — aki a Le Figaro sza­vaival élve a drámai fordulatok ked­velőié — szeretne hasznot húzni a bejelentése körüli kavarodásból- Egyben igyekszik azt a látszatot kel­teni, hogy szükség esetén minden ál­dozatra kész. Egyes hírmagyarázók szerint Ser­van-Schreiber ' „vakációja" meg­könnyíti Maurice Faure pártelnök e­­röleszitcseit a szocialistákkal való kapcsolatok újraíelvételé re. Elvileg tehát a radikálisok, a szocialisták és a republikánus intézmények konven­ciója közeledését most könnyebben meg lehetne valósítani. Tény és va­ló — írja a L’Aurore —, hogy a ra­dikálisok utolérhetetlenek a gordiusj csomó elvágásában. A vezetőségi összejövetelen annyira elfoglalta ö­­két a szocialistákkal való' dialógus újraíeh étele, hogy a már-már kirob­banni készülő drámai fordulat nem követ kezeit be . . Más hírmagyarázók nem tartják kizártnak, hogy Servan-Schreiber „szabadsága" előjátéka lesz a párt­elnöki jelöltségnek. Megint mások feltételezik, hogy a radikálisok újabb elméleti dokumentuma kerül meg­szerkesztésre. Servan-Schreiber u­­gyanis a Kiáltvány megszerkesztése idején is szabadságot kért a L’Ex­­press-töl Abban mindenki egyetért, hogy J.J.S.S. nem ok nélkül ment „sza­badságra" .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék