Megyei Tükör, 1971. április (4. évfolyam, 290-315. szám)

1971-04-08 / 296. szám

= KÜLPOLITIKA Nagy jelentőségű felfedezés a rákkutatásban A washingtoni Seattle Egye­tem két kutatója, Kari és Ing­­regerd Hellstrom orvosok a rákból kigyógyult egerek szer­vezetében olyan antitesteket fedeztek fel, amelyek lehető­vé , teszik a nyiroksejtek szá­mára a rákos sejtek semlege­sítését. A felfedezés nagy jelentősé­gűnek tűnik a megelőző keze­lés továbbfejlesztése szem­pontjából, s ezért a két ku­tató egértenyészeteket létesí­tett, hogy nagy mennyiségű ilyen antitestet vonhasson ki. Akkumulátoros villanyautók Nyugat-Németországban 1980- ig kb. 1 millió akkumulátoros villany-autót gyártanak. Az új gépkocsik előnye, hogy zaj­mentesen haladnak és nem szennyezik a levegőt, sebessé­gük elérheti a 80 kilométert óránként. Az akkumulátorok egyszerű feltöltésével a jármű csak 108 kilométert tehet meg, éppen ezért kezdetben csak autóbuszokat és tehergépko­csikat gyártanak. I Dél-vietnami „sajtószabadság“ Dél-Vietnamban betiltották a L'Express francia hetilap, utol­só két számának, valamint a Le Monde és a Le Figaro fran­cia napilapok legutóbbi szá­mainak árusítását, mivel ada­tokat közöltek a laoszi hadmű­veletekről — közölte a saigoni rendszer egyik szóvivője. Hasonló okokból betiltották a Time és a Life amerikai fo­lyóiratok árusítását is, s u­­gyanakkor kedden elkoboztak két saigoni újságot. Az egyik lap azért nem kerülhetett az olvasókhoz, mert azt irta, hogy „a dél-vietnami rendszer gyö­­kértelen fához hasonlítható, a­­melyet az elkeseredett nép vé­­gülis ledönt" . Kiadókészültség a tengerszennyeződés megakadályozásáért Anglia déli részén a tengeri hatóságok riadókészültséget rendeltek el, mert egy 20 kilo­méter hosszú és 2 kilométer széles olajfoltot vettek észre. Az olajfolt a turisztikai sze­zonra felkészült tengerparti nyaralók felé áramlik. A Kent és Sussex grófságok municípi­­umi tanácsa és helyi turiszti­kai szervezetei felhívást intéz­tek' a hatóságokhoz, hogy te­gyenek sürgős intézkedést a szennyeződés megakadályozá­sáért. Terrortámadás a stockholmi jugoszláv nagykövetségen Amint a Tanjug jelenti, a stockholmi jugoszláv nagykö­vetséget két felfegyverzett e­­gyén támadta meg. A terroris­ták behatoltak az épületbe és 30 lövést adtak le a nagykö­vetre, valamint a nagykövet­ség tagjaira. A nagykövetet súlyos állapotban azonnal kór­házba szállították és sürgős műtétet hajtottak végre rajta. A svéd rendőrségnek sike­rült letartóztatnia a támadó­kat. Üjabb öt kis kráter működik az Etnán Az újból működő Etna déli oldalán körülbelül 300 méterre a központi krátertől újabb öt kis kráter keletkezett. Az 50 méter széles izzó lávasáv már lassabban folyik, de az új krá­terekben tovább tartanak a robbanások; Bányaszerencsétlenség A Cinheidre-j (Wales) szén­bánya hat bányásza gázmérge­zésben életét vesztette, másik huszonötöt pedig súlyos álla­potban kórházba szállították. A művészet vonzásában CX1II) — ÚTIRAJZ — Tovább bolyongunk. Idézzük még a múltat ? Megállhatunk nehány percre a Musée Cluny-ben, hogy megnézzük a XV. századi íran­da szőnyegek tegkomolyabbi­­kát, a Madonna unicornissal sorozatot. S meggyőződjünk ar­ról, hogy már ekkor nem csak díszítő művészet voit a sző­nyeg, hanem kifejezés is. Az emberi alkotóerő megnyilat­kozásának egyik lehetősége. S mint igen kedves emléket, őr­zöm annak a néger teremötnek az alakját, aki valósággal meg­játssza a házigazda szerepét, kedvesen fogadja a mindunta­lan érkező vendégeket, szinte mindenkihez van egy-két sza­va Marasztal. Ha valami til­tottat cselekszünk, olyan ta­pintattal figyelmeztet, hogy az ember csak csodálkozik: hol tehetett szert erre a rendkí­vüli modorra ? Melegségével még meghittebbé teszi ennek a gyönyörű gótikus kastélymú­zeumnak hangulatát. Az eső ottszorit még egy darabig, majd csendesedésévet tovább­zavar . . . Nem keit sokat men­ni, hogy másik nevezetesség­hez, a le Demeur galériához érkezzünk. Itt is szőnyegeket lehet látni, de nem régieket, hanem a mai művészet termé­keit. Lurcat-szőnyegeket, a kö­zelmúlt nagy goblenszövő mes­terének egyik alkotását csak raktárból veszik elő, kérésünk­re, mert a mai modern goble­nek sokkal egyszerűbbek. A kor szelleme, az eszköztelen­­ségek keresése bennük is meg­nyilvánul. Van amelyik tiszta teher, és mégis megkap ko­molyságával. Sőt, mintha töb­bet mondana, jelentene, mint az a másik, amelyik valóság­gal tobzódik a színekben, tor­mákban. Párizs város modern mú­zeumában, amint éppen Grom­­maire vaskos hatású képeit nézzük, beat zene üti meg a fülünket. Mi ez ? tgy akarják megteremteni a képnézés han­gulatát ? ... S aztán rövidesen kiderül, hogy másról van szó. Divatbemutatóra készülnek. Nagy pódiumot állítottak tel az 1968-as velencei nagydíjas Fontana meghasogatott és át­­döíködött vásznú képei között, s azon vonulnak tel a zene rit­musára a divathölgyek meg íérfiak. Vajon elrúgta magától a ha­gyományokat a mai művészet ? Talajtalanná vált ? Elszakadt az embertől ? Erre keressük a választ a Modern művészetek múzeumában. A századforduló tájával kez­dődik az anyag. Bonnard és Vuillard az első terem uralko­dó alakjai. Kontúrok, foltok, majd csak a színek szinte­­szinte önmagukért. Maga a szinélmény is lehet kép ihlető­­je. Tatán ezzel a felismeréssel gazdagodott Bonnard által a művészet ... De ez még csak KÖR- 7 vfolyam szám Az Arc de Triomphe július 14-én, a francia nép nemzeti ünnepén gazdagodás, bizonyos dolgok áltogalmazódása, és nem elsza­kadás. 905—906-ig még mindenki a valóságból indult ki. Picasso reális portrékat, Braque kis in­tim tájképeket iest. Matisse szintén. Vannak, akik úgy mo­dernek, hogy egészen halálu­kig, az 50-e.s 60-as évekig meg­maradnak nagyobbára reális szemléletű figurálisaknak. Az­az, az ember és a valóság tár­gyai maradnak művészetük ihlelöi, azokat ábrázolják. (De­rain, Duty. ) Mások elszakad­nak, és közben vissza-visszatér­­nek. (Picasso), Ha határt keltene vonni az igazi értelemben modernnek, XX. századinak mondott és a régi művészet között, talán va­lahol 1910-15 táján keltene len­nie annak az ezerszer is áttört, megcsipkézett vonalnak . . . Pi­casso figurái 1909—10 táján kezdenek telbomiani, Braque első analitikus kubista munká­ja 1912-böl való. Kandinszky első nonfigurativ-absztrakt ké­pei is akkor keletkeznek. De valahogy úgy történik mindez, hogy a gyökerek ott vannak előbb is. Tehát nem ruhát vál­tanak egyik napról a másikra ezek az emberek, hanem ráéb­rednek valamire... És egy­mástól íüggellenül is szinte mind-mind akkor. Véletlen volt ez ? Megtébo­­lyodás ? Hangzatosak a kérdések, de banálisak is. A kor levegőjé­nek. szellemének kellett érez­tetnie a hatását. Az absztrakt művészet ma­gyar teoretikusa, Kassák Lajos így vélekedik erről: ,,Nem az új irodalom (és művészet is) akart anarchikus tenni. Hanem a valóság lett anarchikus. Az irodalom csak a valóság anar­chiáját tükrözte, . . . megszűnt a világ harmonikus szemlélé­sének lehetősége ; mert a világ megszűnt harmonikus lenni. Az élmény dezorganizáltsága a valóság dezorganizáltságából eredt, és dezorganizau való­ságélményt hagyományosan or­ganizált nyelven és tormákban hitelesen kifejezni nem lehet, ülj kifejezésmódot kellett te­remteni hozzá ...“ (folytatjuk) Gazda József i l A sepsiszonl|jyörj;yi építő-szerelő vállalat (Csiki utca 55 szám) ALKALMAZ — szakképzett kőműveseket — ácsokat — fűtő- és mosddberendezés szerelőket — szakképzetlen munkásokat földmunkára. Ingyenes szállást, 40 kilométer körzeten belül vasúti, illetve autóbusz-bérletet, étkezést pedig fi­zetés ellenében a vállalat biztosít. Bővebb felvilágosítást a vállalat munkaszervezési osztálya nyújt. , A KÉZDIVÁSÁRHELYI FÁ1PÁRI KOMBINÁT — fakitermeiesi osztályvezetőt — fő jogtanácsost — beszerzési osztályfőnököt — a kitermeléshez fő normatortechnikust — közgazdászokat — fő közgazdászokat Alkalmazási és é.. fizetési feltételek az 1914/1968-as és a 217/1970-es Minisztertanácsi Határozat előírásai alapján. Részletes felvilágosítással szolgál a vállalat sze­mélyzeti osztálya (telefon 380). A foejarasi U.P.R.U.C. azonnal alkalmaz szakmunkásokat a kővetkező szakmákban : ♦ esztergályos ♦ marós ♦ lakatos ♦ kazánmunkás ♦ hegesztő ♦ vegyi operátor, műanyag szakképesítéssel ♦ öntő ♦ modellező ♦ szakképzetlen munkásokat szakképesítésre Bérezés a 914/1968-as MTH előírásai szerint. Részletes tájékoztatást az üzem személyzeti osztálya ad, az 1710-es (408-as belső) tele­fonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék