Háromszék, 2003. április (15. évfolyam, 3824-3846. szám)

2003-04-19 / 3840. szám

KISCIMBORA CSANÁDI IMRE Húsvétos Most virradtunk víg órára, hintés húsvét hajnalára, h­ús­vét haj­n­alt köszön­ten­i, lányt az ágyból kiönteni. Lányok, lányok, ugorjaink, nehogy szégyent most váltjátok; meleg paplant lerúgnotok, köszöntőt kell fogadnotok. Isten ments, hogy dézsaszámra kútvizet zúdítsunk lángra, más szokásra kell már szokni — illatszerrel locsolkodni. Lányok, lányok, illatoztok, de csak úgy, ha tojást hoztok. Hintés tojást, néhány szép szót — dehogy várunk egyéb cécót! I 'Tpfc • «% Mózes Janka Szólások Úgy bánik vele, mint a hímes tojással Akivel vagy amivel úgy bánnak, mint a hímes tojással, azzal nagy kímélettel, óvatosan bánnak. Magyarázata egyszerű­, hiszen a közön­séges tojásra is vigyázni kell, hogy el ne törjön, még inkább érvényes ez az aján­dékba kapott, szobadísznek is felhasznál­ható hímes tojásra. Meglehet azonban, hogy ez a szólá­sunk még abban az időben keletkezett, amikor jelképnek tekintették a húsvéti to­jást: a szaporodás, az élet szimbólumát látták benne. Ennek emlékét őrzi az a népszokás, amit egyes vidékeken kókányolásnak hívnak: a gyermekek összeülik hímes tojásaikat, akit összetö­rik, az a vesztes a játékban, kicsúfolják, kinevelik társai. Ártatlan, mint a ma született bárány Ez a régi, de a mai köznyelvben is gyak­ran előforduló szólásunk nemcsak a teljes ártatlanság jellemzésére szolgál, gyakran gúnyos értelemben is használják, mikor va­laki egyáltalán nem ártatlan. Valószínűleg két, régen gyakrabban használt hasonlat­nak a keveredéséből keletkezett: ártatlan (vagy szelíd, engedelmes, türelmes), mint a bárány, és ártatlan, mint a ma született gyermek. Az újszövetség írói Krisztust, a legár­tatlanabbnak és legszelídebbnek tartott ember „Isten bárányának” nevezik. A zsi­dók húsvéti bárányáldozata és Krisztus ál­dozat halála közötti analógia vezet az áldo­zati bárány szólás használatához (jelenté­se: olyan ember, aki magát valamely ügy­ben ártatlan áldozatnak akarja feltüntetni). (O. Nagy Gábor: Mi fán terem ?) 2003. ÁPRILIS 19. ÁGH ISTVÁN Áprilisi húsvét volt, nem márciusi. Nem fújt hideg szél. Nemcsak a barkák virágoz­tak­, bodzák rügyeztek, csalánok, vadhagy­mák, bürkök zöldelltek a kopár fák alatt, mi­kor a szelídkék ibolya a hideg szélben olyan könnyen megtalálható. Már virágba borult az egész világ. Elő­ször a mandulások, aztán barackok, cseresz­nyék, meggyesek, alma- és körtefák lilá­­san, fehéren, rózsaszínűen álmodoztak a ked­ves napsütésben. Csak a diófák virága volt zöld, mert a hernyóhoz hasonlított Sárga kislibák, csirkék pityegtek a zsen­­dü­lő gyepen. A kiscsikó először ment any­jával a mezőre a kocsi mellett ragaszkodva, aztán hirtelen ugrással elszakadt a sötétzöld búzaföldre, végigugrált, szökött, trappolt, vágtatott a búzában annyira, hogy ne fe­lejtse el anyját, és visszataláljon újra hozzá. Ebben a verőfényben, ebben a tar­kaságban, mikor még csak a háztetők voltak pirosak, festették nekünk a pi­ros tojást. De nem ám az anyák a gye­reküknek, hanem a rokonok, a komák a rokon gyerekeknek. Szóltak a harangok. Harangzú­gásban gyalogoltak, kocsiztak a pi­ros kockás vásznakba kötött vessző­kosárral, a húsvéti ajándékkal. Két napig hallgattak a harangok, fakereplők szóltak a tornyokban. Föl­másztunk hozzájuk a magasba, for­gattuk hajlóikat éppen úgy, ahogy a kutakból húzták a vizet, s a szerkezet elkezdett éktelenül recsegni. Olyan hangokat tekertünk ki, mint ahogy a gólyák kelepelnek. A kéményről vá­laszoltak rá a gólyák. És magasabb­ról néztünk, mint a gólyák. Ők a föld­szintes házak kéményéről, mi a to­ronyból. Akkor tudtuk meg, az em­berek milyen picik lehetnek, így kezdődött el az ünnep. Szom­bat este kibontották a piros tojáso­kat a kockás vászonból, megkaptuk a magunkét. Főtt sonkát ettünk, de a piros tojásokat nem törtük föl. Vár­tunk húsvétreggelig. Csapatostul ki­mentünk a rétre vagy a templomdom­pszo­­bi fűre, és versenyeztünk, ki tudja a nehéz kétforintost belevágni. Én adtam a tojást, le­tettem, barátom terpeszbe állt, hüvelyk- és mutatóujja közé fogta a pénzt, célzott, és nem talált. — Enyém a forintos! — mondtam. — Még egyszer­ így ment ez sokáig. S amikor eltalálta, övé lett a tojás és benne a pénz. Barátom két harapással lenyelte a tojást, a kétforintost zsebre rakta, így történt fordítva is. Nyertünk és vesztettünk. Nagyon sok to­jást ettünk. A ló tele volt színes héjjal. Fölébredtem, és újra elaludtam, álmodtam húsvét másnapjáról. Lopakodva keltünk, hogy föl ne éb­resszünk senkit. De tudtuk, a lányok már pis­lognak a fehér, rózsaszín, kék dunyhók alól, várják a fiúk, legények eltűnését. S ahogy az ablakon visszanéztünk, már öltöztek is fal felé fordulva. Hej, mert akkora locsolás, öntözés kezdő­dött, amihez csak a tavalyi, tavalyelőtti volt hasonló! Nem ám kölnivíz, nem ám szagosszappan-lé, hanem kútvíz pohárból meg vödörből. Nem haragudtak meg érte, ha csuromvizesek lettek. Persze sikítoztak, ri­­koltoztak, megszidtak bennünket. Ha az egyik házból a másikba hallatszott a lárma, elbúj­tak a lányok, hogy tettessék, mennyire fél­nek tőlünk. De megkerestük őket. Hova is bújhattak volna? A padlásra, a kamrába, a pajtába? Vizesvödrünkkel mindenütt meg­találtuk őket. Szomszédunk, az Erzsi belebújt a szénába. Áprilisban már alig maradt télről. De ha sok lett volna, akkor is kint felejtette volna a lá­bát. Szégyen volt szárazon maradni. A szá­jával jajgatott, szidott minket, és mosolygott a szemével. Szeme a vízzuhatag mögött még fényesebb lett. Mi meg kurjongattunk mindenfélét, mint­ha versben mondtuk volna, de a versre már nem emlékszem. Elnyomta a versünket a ne­vetésünk. Most akkora volt az is, akár a ki­loccsantott víz a vödörből. S mi sem maradtunk szárazak. Vizes lett az egész falu ifjúsága. Vizesek a konyhák, a szobák, a folyosók, a kamrák, a padlások, az istállók, a pajták meg az álomszuszék lányok fehér, rózsaszín, kék dunyhái. Frissen és tisztán ébredtem a délelőttre. Vizes gúnyám ott függött az udvari cseresz­­nyefaágon. Míg ünneplőmbe öltözködtem, fölrepült az égbe. Kiszaladtam ünneplősen, mezítláb, csak nézni tudtam, ahogyan száll. S láttam, az egész falu vizes nadrágja, szoknyája, inge röpköd az égben, beléjük bújt a szél, szárny lett a nadrágszárakból, ingujjakból. A mada­rak közéjük szálltak, és csőrükben vissza­hozták őket a cseresznyefára, a szőlőlugas­­ra, a léckerítésre, mindegyiket a gazdájához. Gyerekek húsvétjáról álmodtam Varza Boglárka i­. Húsvéti jelképek (a tojás, a bárány és a nyúl) A húsvéti ünnepkörhöz kötő­dő szimbólumok, mint a tojás és a bárány, a feltámadás, újjászületés jelentését hordozzák, ám kialaku­lásuk ősi, kereszténység előtti idők­re vezethető vissza, mint ahogyan a húsvét is az ősi tavaszünnepek keresztény örököse. A tojás az éle­tet adó csíra, mely az egész világ­mindenség jelképe is. A húsvéti tojás hímzése, mely a felület geo­metrikus felosztásán és néhány díszítőelem variálásán alapszik — régészeti leletek is bizonyítják —, évezredes hagyományokat követ. A hímes tojás vonalhálója lénye­gében olyan, mint a glóbuszé, az „egyenlítő” osztja féltekékre, a „fő­körök” negyedelik. A bárány a termékenyítő erő, a születés és újjászületés, mindenfé­le újrakezdés szimbóluma, áldozati állat. A fehér bárány az ártatlan jóság jelképe (míg a rossz ember a „fekete bárány”), a zsidók húsvéti áldozati állata, melynek vére meg­mentette őket az Úr tíz egyiptomi csapásától. A kereszténység Krisz­tus szimbólumaként tartja számon, hiszen maga is vérével váltotta meg a bűnös embereket. Egyik leg­szebb régi típusú balladánkban, a Márton Szép Ilonában találkozha­tunk az „égi bárány” alakjával, melynek „Jobb oldalán vala / Ál­dott napnak fénye / A fejibe vala / Nyólvan misegyertya / A homlo­kán vala / Cifra fényes csillag.” Megannyi tévhit él a nyúl hús­véti szerepével kapcsolatban: „a húsvéti nyuszi tojj­a a hímes tojást” — tartják, és a magyarázatból már­is kiderül: „a húsvéti nyúl nem is nyúl, hanem egy Ausztráliában élő ősállat”, vagy pedig „egy félreér­tésről lehet szó, a németek körében eredendően húsvéti jelkép, a gyöngytyúk nevét (Haselhuhn, Hasel) hozták kapcsolatba, majd keverték össze a nyúléval (Hase)” — és folytathatnánk a sort. A nyúl alakja gyakran kapcso­lódik a megújuláshoz, újjászületés­hez, mindahhoz, aminek köze van a termékenységhez, bőséghez, mér­­téktelenséghez. Mindezt a nyúl szaporasága magyarázza. Egyes kultúrákban magát a holdat is nyúl­nak tekintik (a hold foltjaiba gyak­ran nyulat képzeltek). A keresztény szimbolikában a védtelen nyúl an­nak a kereszténynek a szimbóluma, aki az ördög elől Krisztushoz me­nekül, belé helyezi megváltásának reményét. A húsvéti nyúl alakjá­ban pedig a tavasz megújulása, a feltámadás-újjászületés párhuza­mos eszmeköre érvényesül. (Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium) 5 Locsolóversek Népi gyermekmondókák Van e háznak rózsabokra, nyúljék érte sok napokra, hogy virítson, mint rózsaszál; megöntözném: ennyiből áll e kis kertész fáradsága, piros tojás a váltsága. Akom­bákom, berkenye, szagos imivét reggele. Leöntjük a virágot, visszük már a kalácsot. Ajtó mögött állok, piros tojást várok. Ha nem adnak párjával, elszökök a lányával. Szépen kérem az apját, de még jobban az anyját, adja ki a lányát, hadd locsoljam a haját, mint a pünkösdi rózsát. Húsvét másodnapját örömmel köszöntjük. Ha tojást nem adnak, mindnyájat leöntjük. Hol kitérek, hol betérek, mindenütt egy tojást kérek. Ha nem adnak, visszatérek, nagymamától kettőt kérek. Az oldalt szerkesztette: Farkas Kinga , Horváth Orsolya

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék