Háromszék, 2014. május (26. évfolyam, 7182-7207. szám)

2014-05-01 / 7182. szám

KÖZÉLET áromszélT BELFÖLD ! Basescu is gratulált Orbán Viktornak Őszinte jókívánságait fejezte ki Magyarország népének Traian Basescu az Orbán Viktornak írt gratuláló levelében - közölte tegnap Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtó­iroda vezetője. A román államfő sok sikert kívánt a ma­gyar miniszterelnöknek új mandátuma célkitűzéseinek megvalósításához, és kifejezte meggyőződését, hogy a magyar és a román nép hagyományos barátságára épülő kétoldalú kapcsolatok minden területen megszilárdulnak. Távolodik az euró? Románia 2019-ben akarja bevezetni az eurót - jelentette ki a tegnapi kormányülés elején Victor Ponta, ehhez pedig „fon­tos, hogy gazdasági eredményeink tartósaknak bizonyulja­nak, és teljesítsük vállalt kötelezettségeinket, hogy Románia is elérje az Európai Unió gazdasági szabványait”. A kor­mányfő februárban még úgy nyilatkozott, hogy Románia „akár holnap is bevezethetné az eurót”, mert teljesítette a konvergenciakritériumokat, de a gazdaság versenyképessége még nem teszi lehetővé az euróövezeti csatlakozást. 2012 vé­géig a román vezetők még azt hangoztatták, hogy az ország 2015-ig vezeti be a közös fizetőeszközt, néhány hónappal ké­sőbb Traian Basescu államfő már 2017-ről beszélt. Meg nem nevezett kormányzati források szerint Románia a 2019-es céldátumra sem fog kötelezettséget vállalni: a Ponta-kabinet által előkészített idei jelentésben csak annyi szerepel, hogy az ország a konvergenciakritériumok „névleges és valós” telje­sülése pillanatában fogja bevezetni az eurót. Jövőre lesz kész a rakétapajzs Az eredeti ütemtervnek megfelelően 2015-ben válhat működőképessé az amerikai rakétaelhárító rendszer romá­niai bázisa, amely az Olt megyei Deveselun épül - jelentet­te ki tegnap Bukarestben Frank Rose, az Egyesült Államok külügyminisztériumának védelmi politikáért felelős helyet­tes államtitkára. Washington a jövő évi költségvetési terve­zetben összesen 8,5 milliárd dollárt irányzott elő a rakétael­hárító rendszerek fejlesztésére, így remélhetőleg nem lesz­nek finanszírozási gondok lengyelországi és romániai ele­meinek hadrendbe állításánál sem. Rose elmondta: 30-ról 44-re növelik a nagy hatótávolságú elfogó rakéták számát, amelyek az esetleges iráni vagy észak-koreai rakétatámadá­sok ellen védik az Egyesült Államokat, és folytatják az elfo­gó rakéták és radarok műszaki fejlesztését, de kitérően vála­szolt arra a kérdésre, hogy nem lenne-e megfelelőbb egy másik román támaszpont vagy a rakétavédelmi rendszer bő­vítése, amikor a Krím félsziget elcsatolásával megfelező­dött a távolság Oroszország és Románia között, Deveselu pedig 350 kilométernyire van a Fekete-tengertől. Kijelen­tette: a rakétapajzs nem irányul Oroszország ellen, és arról biztosította Romániát, hogy az Egyesült Államok mélyen elkötelezett NATO-szövetségeseinek biztonsága tekin­tetében, katonai jelenlétének növelésével is bizonyítja ezt. „Itt vagyunk, és itt leszünk” - nyomatékosította. Az ameri­kai tisztségviselőt Traian Basescu államfő is fogadta. Az amerikai-román kapcsolatok igen megélénkültek: Frank Rose mellett Hoyt Yee európai és eurázsiai helyettes állam­titkár is bukaresti látogatásra jött, Titus Corlăţean külügy­miniszter pedig ezalatt Washingtonban tárgyalt. Leváltották a forgalmi rendőrfőnököt Leváltotta tisztségéből Lucian Diniţă forgalmi rendőrpa­rancsnokot az országos rendőrfőkapitány. Hatáskörét ideigle­nesen két helyettese, Costin Tutuc és Cristian Crai látja el. Diniţă 2009 februárjától vezette a forgalmi rendőrséget, pár hete azonban kiderült, hogy egyik beosztottja, Augustin Căpîlnaş - aki ortodox papból lett főfelügyelő - hamis gépko­csi-vezetői jogosítvánnyal vezetett szolgálati autókat 2012 februárja és 2013 szeptembere között, és gyakran végzett or­szágúti ellenőrzéseket. A nem létező jogosítvány hamisított fénymásolatával fontos tisztségbe került közlekedésrendész április elején áthelyezését kérte egy másik rendőrségi osztály­ra, akkor bukott le. A kérvényhez a jogosítványát is mellékel­nie kellett, és a rendőrség számítógépes rendszere jelezte, hogy a benyújtott másolat sorszámával egy másik személy számára állítottak ki jogosítványt. Căpîlnaş ellen bűnvádi eljá­rás indult, melynek során beismerte, hogy soha nem is rendel­kezett gépjármű-vezetői engedéllyel. A rendőrség korábban cáfolta, hogy jogosítvány nélküli rendőr állami főméltóságok menetoszlopának a felvezető rendőrkocsiját is vezette volna. Az MTI és a Mediafax híreinek felhasználásával szerkesztette: Demeter J. Ildikó Három mandátumra hajt az RMDSZ Az RMDSZ számára az a nagy kihívás, hogy meggyőz­ze választóit, menjenek el szavazni, hogy három képviselőt küldhessenek Brüsszelbe - jelentette ki Borbély László, a szövetség politikai alelnöke, aki szerint az RMDSZ most is el fogja érni a választási küszöböt, ahogy az elmúlt huszon­öt évben elérte. A szervezet három képviselőt akar Brüsszel­be küldeni, és ennek érdekében „nagyon erős” kampányt fog folytatni, különösen Maros megyében, hiszen a harma­dik jelölt, Vincze Lóránt onnan jön. Az RMDSZ EP-vá­lasztási jelszava a következő eszmére épül: „Vigyük Erdélyt Brüsszelbe, és hozzuk Brüsszelt Erdélybe. Hozzuk Európát Erdélybe, és vigyük Erdélyt Európába.” Borbély elmondta: nem tőle függött, hogy Vincze hányadik helyre kerül a lis­tán, amelyet Winkler Gyula és Sógor Csaba jelenlegi EP- képviselők vezetnek. Vincze Lóránt Winkler asszisztense Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ támoga­tási szerződést írt alá az MPP-vel, tehát a romániai magya­rok számára „egyetlen magyar lista lesz, az RMDSZ-é”, és felkérte a Tőkés Lászlót támogató EMNP-tagokat, hogy „menjenek Magyarországra, és ott kampányoljanak, ne az­zal foglalkozzanak, amivel megalapításuk óta foglalkoz­nak, hogy az RMDSZ-t kritizálják minden héten, anélkül azonban, hogy megoldásokkal állnának elő, anélkül, hogy pozitív üzenetük lenne az erdélyi magyarság felé”. Borbély szerint a magyarok bölcs emberek, 2012-ben is megértet­ték, mit kell tenniük, ezért nyerte el az RMDSZ a magyar voksok körülbelül 90 százalékát. Körösfő díszpolgára lesz Tamás Aladárné A kalotaszegi Körösfő dísz­polgárává avatják vasárnap a szlovák állampolgárságától megfosztott, 102 éves Tamás Aladárnét. Az önkormányzat ellenszavazat nélkül fogadta el az erre vonatkozó határoza­tot, a testület két román képvi­selője is támogatta a kezde­ményezést, mely Körösfö egyik, Magyarországon élő díszpolgárától érkezett - kö­zölte Antal János polgármes­ter. Körösfő testvértelepülési kapcsolatot ápol a felvidéki Heténnyel, ezúton is megis­merhették azoknak a szemé­lyeknek a kálváriáját, akiket azért fosztottak meg a szlovák állampolgárságuktól, mert felvették a magyart. „Mi, er­délyiek talán a magyarorszá­giaknál is jobban átérezzük a felvidékiek gondjait. Mi tud­juk, hogy mit jelent az anyaor­szágon kívül rekedve élni” - véli az elöljáró. Körösfő ön­­kormányzata eddig többnyi­re olyanoknak adományozott díszpolgári címet, akik a tele­pülés fejlődéséért tettek vala­mit. „Ilonka néni a magyar ügy érdekében tett, ezért mél­tó az elismerésre” — magya­rázta Antal. Az asszonyt va­sárnap várják Körösfön. Az ünnepség a községháza dísz­termében kezdődik, a refor­mátus templomban folytató­dik. A Sebes-Körös forrása közelében épült, 80 százalék­ban magyarok lakta 1600 fős kalotaszegi község kézmű­vestermékeiről híres. RHÍRSALÁTA A HAZAI ÁTLAG FÖLÖTT MŰVELŐDÜNK. A ro­mániai magyarok 10,3 százaléka jár komolyzenei koncertekre, 8 százaléka opera- vagy operett-előadásra, 19,1 százaléka disz­kókba vagy klubokba, míg 25 százaléka fesztiválokra. Szín­házba 32,5 százalék jár, ezzel mind az erdélyi román, mind a romániai átlag felett teljesít, moziba viszont csak 15,1 százalék megy, ez az erdélyi román és az országos átlag alatt van. Mú­zeumokat, kiállításokat a romániai magyarok 22 százaléka lá­togat (szintén a romániai átlag felett). Nem úgy a plázába járással (28,5 százalék), e tekintetben jelentősen elmarad még az országos átlagtól (38,7 százalék) is, nem csak az erdélyi románokhoz képest (47,4). A felmérést a Kulturális Kutató és Tanácsadó Központ, illetve a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte. A HELYZET VÁLTOZATLAN. A gazdasági növekedés dacára tavaly a fizetéseket jelentéktelen mértékben emelték - derül ki a statisztikai intézet adataiból. Az alkalmazottak száma is mindössze 50 000-rel növekedett, s a munkanélkü­liségi ráta változatlanul hét százalék fölött áll. Idén év ele­jén az alkalmazottak száma 4,36 millió volt, 400 000-rel kevesebb, mint a válság előtt. A Mediafax - szakemberekre hivatkozva - úgy véli, ebben az esztendőben sem nő az al­kalmazottak száma, a gazdaság szereplői általában magas képzettségű, felsőfokú végzettségű szakembereket keresnek, főképp az IT területén. Befektetések nincsenek, a vállalko­zások fejlődési üteme a várakozások alatt maradt, tehát aligha lehet jelentősebb alkalmazásokra számítani. MAROKKÓBA MEGY A DACIA? Nem sikerült ki­egyezniük a munkásoknak és a vezetőségnek a Dacia-gyár­­ban, az alkalmazottak 350 lejes fizetésemelést kérnek, a vezetőség azonban csak 140 lejt adna, arra hivatkozva, hogy a gyárban kapott bér így is a romániai átlagkereset kétszerese. Gazdasági elemzők szerint a munkaerő árának növekedése miatt Marokkóba költöztethetik a gyártás egy részét. Tavaly a Dacia-gyár rekordszámú gépkocsit gyár­tott, 410 ezer autó hagyta el az üzemet, ez év első negye­dében azonban stagnált a termelés. (Puterea) NEM EMELIK IDÉN SEM A BÉREKET, KÁRTÉ­RÍTÉST FIZETNEK. A kormánynak - bírósági döntések alapján - mintegy tízmilliárd lej kártérítést kell kifizetnie azoknak az állami alkalmazottaknak, akiknek 2009-2010- ben huszonöt százalékkal csökkentették a bérét. A visszafi­zetéseket korábban több évre felosztották, idén - a minisz­terelnök nyilatkozata szerint - kétmilliárd lejt kell e célra fordítaniuk. Liviu Voinea pénzügyminiszter szerint e kárté­rítések miatt idén a kormány nem tudja emelni az állami alkalmazottak fizetését. (Agerpres) 2014. május 1., csütörtök EGÉSZSÉGÜGYI ALAPCSOMAG Még egy hónap halasztás FEKETE RÉKA Ma kellett volna életbe lépnie az új egészségügyi szol­gáltatási alapcsomagnak, és szintén mától kellene meg­kötnie az egészségbiztosítási pénztárnak a 2014-es ke­retszerződéseket a szolgáltatókkal, de Nicolae Banicioiu tárcavezető mindkettőt egy hónappal elhalasztotta. Az egészségügyi alapcso­mag szabályozza az ingye­nes ellátást, amit a kórházak, járóbeteg-rendelők, család­orvosok és sürgősségi köz­pontok nyújthatnak a bete­geknek. Eszerint a páciensek a jelenleginél több térítés­­mentes szakvizsgálatban ré­szesülhetnek, ezek elsősor­ban szűrővizsgálatok, a fia­talok háromévente, a negy­ven évnél idősebbek évente jelentkezhetnek megelőző analízisekre. A családorvosok attól tar­tanak, ha a minisztérium több pénzt fordít prevenció­ra, és azt az alapellátás költ­ségvetéséből veszi el, nem marad pénz az akut és króni­kus betegségek kezelésére, ezért biztosítékokat kérnek a tárcától, hogy a meghatáro­zott napi húsz páciensnél több ellátására kapnak finan­szírozást. Lapunk érdeklő­désére Lucia Şereş, a három­széki családorvosok egyesü­letének elnöke elmondta, nem szeretnék, ha a betegellátás korlátozása miatt folytatód­nának a büntetések, és vissza­fizettetnék az orvosokkal a gyógyszerek árát, amit a hú­szas keret fölötti páciensek­nek írnak fel, ezért az új szer­ződés aláírása előtt szerveze­tük országos vezetősége erre vonatkozó megállapodást kí­ván megkötni az egészség­­ügyi minisztériummal. Rossz idő várható Első fokú, sárga viharjelzést bocsátott ki az országos me­teorológiai intézet a nyugati országrészekre tegnap. A figyel­meztetés Temes, Arad és Bihar megye egy-egy térségére ér­vényes. Viharos szélre, heves esőzésre és villámlásra kell számítani, de jeges eső is kialakulhat. Ezzel kezdetét veszi a több napig tartó rossz idő és lehűlés. Az előrejelzések szerint mától változékony, hideg idő lesz, rövidebb-hosszabb ideig tartó záporok, zivatarok moshatják el a szabadtéri programo­kat, napsütésre csak jövő héten számíthatunk.

Next