Hasznos Mulatságok, 1832. 1. félév (1-52. szám)

1832-03-14 / 21. szám

162 ható volt; — többnyire a’kor já­tszolt midőn önnön kedvének tüzétől hevíttetett, és a’ mi­kor termékei a 7 hang művészi elméje fantázia« édes ragadtatásban el sű­lyedve a’ legkelleme­­tesebb hangokból szerkeztetetett magas és sza­bad képzeteket űdó szerért teremtette. — Hogy ő a’ nemzeti nótákba ujj életet é s magasabb érzést önteni, ’s azoknak ritka díszt ’s fényes műveltséget adni ’s tulajdonítani, és e’ részben ujj idő szakaszt kezdeni született, számos szerzeménysel bizonyítják. — Illyen stilussal készített ő eggynehány nemzeti dali­ nótákat, azon versekre alkalmaztatva , mel­lyeket ama’ halhatatlan érdemű Csokonai Vitéz Mihály szer­zett, ’s a’ mellyek által úgy látszik örök nevet ’s hírt szerzett magának a’ késő maradék előtt is.— Nótái a’ két Magyar Haza előtt köz kedvességet nyertek, sőtt a’ Külföld előtt is ösmeretesek. — Nem lehet tagadni hogy ez a’ nagy Hangművész életében különös kedvellője volt a’ honnyi nektárnak, a’ mellytől h­ette­­tett művészi magas lelke a’ Nagynak és Fel­ségesnek esmértető jeleit hangokba ki lehellve a’ nemzeti Léleknek, a’ hangművészetbe ki jelentette titkait, és erővel teljes méltóságát nagy emlékezetű idejének szent fényjével örökre ditsőíteni fogja. Meg halt ez a’ fejedelmi Muzsikus Tettes Zemplén Vármegyében Tállyán 1820-dik esz­tendőben , életének 50-dik esztendejében, el hagyott állapotban, a’ ki is méltó lévén aza hogy emlékezete betsben tartassák, ’s az Ő megtiszteltetése az élőknek is ösztönül szol­gáljon, sírja felett a’ mait 1831-dik esztendő

Next