Havi Magyar Fórum, 1997 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1997-09-01 / 9. szám

Személyek ábrázolása a magyar állami postabélyegeken (1919-1996) .A­Z állami bélyegkiadás mindenütt a világon érzékenyen követi az állam, az államforma, a rendszer, a kormányzat, a politikai berendezkedés, az ideológiai és politikai áramlatok, a hatalomra kerülő pártok, a saját múlt értékelésének és átérté­kelésének, a politikai és kulturális divatoknak a változásait. Különösen megmutatkozik ez az érzé­kenység a személyek ábrázolása tekintetében. Tel­jesen nyilvánvaló, hogy kizárólag a hatalmon le­vők által nagyra értékelt, sőt szigorúan kiváloga­tott személyek képei kerülhetnek a bélyegekre. A hatalmon lévő csoport attól sem riad vissza, hogy a társadalom közmegegyezése által becsült személyeket mellőzze, illetve érdektelen, sőt kárté­kony, ellenséges személyeket jelenítsen meg a bé­lyegeken, mintegy a nép, a nemzet értékítélete el­lenében. Hamis értékrend felállítására különösen Közép- és Kelet-Európa államaiban került sor a fa­siszta és kommunista befolyási övezetekben és időszakokban. Ez a társadalomellenes értékrend egyben a társadalom szerves értékrendjének az átalakítását is célozza, hathatós propagandaeszköz az „agymosásnak" nevezett politikai hadjáratban. Arra vállalkoztunk jelen írásunkban, hogy a ha­talmi elitek által messzemenően irányított magyar állami bélyegkiadás során kiválasztott személye­ket ábrázoló bélyegek világát megvizsgáljuk. 1. A nemzeti önállóság korszaka (1920-1944) Ebben a korszakban összesen 466 bélyeget adott ki a magyar állam, melyből 118 ábrázolt személye­ket, egyen-egyen olykor két-három személyt is (pl. Szent István, Szent Gellért, Szent Imre). A szemé­lyeket ábrázoló bélyegek aránya 25,32%. A továb­biakban ezt 100%-nak vesszük. A Trianonban megcsonkított és megalázott Ma­gyarország önvédelemből az Árpád-ház uralko­dóit, az Anjou-kori és Hunyadi kori magyar nagy­hatalmat mutatta be bélyegein előszeretettel. Ural­kodó, herceg és erdélyi fejedelem 40 bélyegen (34%) szerepel. Árpád-házi szent 37 bélyegen (31,35%), Árpád-házi személy összesen 40 bélye­gen (34%). Számításaink során egy-egy személyt több kategóriába is besorolunk, pl. Szent László szent, uralkodó és Árpád-házi. A Horthy Miklós kormányzó által kormányo­zott magyar királyság számára fontos volt a múlt kormányzóinak reprezentálása. Kormányzók (Hu­nyadi János, Kossuth Lajos, Horthy Miklós) 21 bé­lyegen láthatók (17,8%), Erdélyi fejedelem (Beth­len Gábor, II. Rákóczi Ferenc) 7 bélyegen tűnik fel (6%), pedig Babits Mihály azon kesergett, hogy a ravasz erdélyi politika kora jött el Magyarország­ra. A Hunyadi-ház (János és Mátyás) 3 bélyegen látható. Egyéb politikusok (Széchenyi István, Deák Ferenc, Tisza István) 5 bélyegre kerültek fel. A ka­tonák (Hunyadi János, Toldi, Kinizsi, id. Zrínyi Miklós, Hadik András, Görgey Artúr, Zrínyi Ilona) 7 bélyegen szemlélhetők (6%). Az uralkodók, kormányzók, szentek, Árpád-há­ziak, katonák, nemzeti politikusok összesen kb. 70 esetben láthatók bélyegen, ez az összes ábrázolt személy 59,32%-a. A magyar gondolkodás hagyo­mánytisztelő értékrendje mellett ez az arány azt is kifejezi, hogy a magyar nemzet a megnevezett ka­tegóriákba tartozó példás személyektől várta a se­gítséget az ország feltámasztásához. A Horthy család 1930-1943 között összesen 18 bélyegen tűnik fel, ebből Horthy Miklós kormány­zó 14 esetben, Horthy István kormányzóhelyettes, hősi halott 2 esetben, Horthy Miklósné és Horthy Istvánná egy-egy esetben. A kommunista diktatú­ra alatt kiadott magyar bélyegkatalógusokban a Horthyak nevét le sem írták, itteni nevük kor­mányzó, kormányzóhelyettes, a nőké pedig „vö­röskereszt". A korszakban Szent István után (20 ábrázolás) Horthy Miklós kormányzó áll a második helyen (14 ábrázolás). Az Árpád-háziak után (40 ábrázo­lás) a Horthy család 18 ábrázolása következik, har­madik helyen II. Rákóczi Ferenc (6 ábrázolás), ne­gyediken Kossuth Lajos (4 ábrázolás) áll. Az írók, költők (Petőfi, Jókai, Madách, Arany, Kölcsey, Vörösmarty, Szenczi Molnár Albert) 12 esetben láthatók (10,17%). A tudósok (Semmel­weis, Eötvös Loránd, Körösi Csom­a Sándor, Bolyai Farkas, Maróthy György, Hatvani István) egy-egy esetben, összesen 6 alkalommal szerepelnek (5%). Havi Magyar Fórum, 1997. szeptember 19

Next