Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-08-16 / 14. szám

A’ monumentum’ felső részében pedig a’ Lepe­­rút és közönsé­­gesebb neve: Pillangó­) — fog lepdesni. A’ márványt Zsidó adja hoz­zá, és Csereinek ajándéka lészen. ,, Méltán tiszteli a’ Maradék a’ Dalköltő’ medenczéjét, kit a’ Mű­­,, zsák önn magok szentelének Papjokká, hogy a’ Világnak erköltsöt ,,’s feddhetetlenséget tanítson. Az ő dicsősége fogyatlan fényben ra­­j,gyog, míg az ádáz Vérengező’ tropéumi porban sorvadnak, ’s a’ tu­­,,nya Uralkodó’ sírboltja széljelomolva áll a’ sivatag puszta’ közepén, ,, elborítva hideg mohhal ’s vad tövissel; gyakorlatlan pihenője a’ meg­­­ tévedt Utazónak.“ Ezt mondja az én Gessznerem az Ábel’ halála ele­jén. ’S légyen ez minden buzdítás helyett mondva azokhoz, kik a’ Nemzetet szeretik, és annak gyarapodását mind abban a’ mi Szép, Jó és Igaz óhajtják. A’segedelem’beszedésre megkéretnek ezek: Pécsben, Haykul Antal Erdélyi Hazánkfija, Cs. K. privileg. Könyvnyomtató; Erdélyben, Aran­ka György ; Magyar - Országon Sopronyban a’ Magyar Társaság’ Elöl­ülője , Somogy Vgyé­ben Sárközi István, Győrött Prof. Fabc­ich , Vesz­­prémben Péteri Takács József, Pesten a’ Hazai Tudósítások’ írója, De­brecenben Kis Imre, Miskolcson, pedig a’ Megholtnak különös hűsé­gű jóltévő barátja, Puky István Urak. A’ kik bennünket, ezen dolog. Kiindítójit, levelekkel megtisztelni akarnak, azokat barátomhoz Krasz­­nára, hol lakozik, hozzám pedig ide Széphalomra, utasítsák. Bará­tom a’ mega leveleit a’ Somlyai, én a’ Sátor - Alja-Újhelyi Postáról veszük. Mind ketten az élet’ legszebb örömei közzé számláljuk, mi­dőn levelek által ollyanoknak nyerjük­ meg szereteteket, kiknek isme­résektől eltiltott a’ távollakás. A’ begyülendő pénzről számot fogunk adni a’Publicumnak , ’s hatóbb jőne kezünkhöz, mint a’mit a’ szándék kíván, azt a’ kesergő anya sajátja gyanánt fogjuk nézni *). Júliusnak 30 d. 1806. KAZINCZI FERENCZ. *) Ezen jeles példa is megbizonyítja azon igazságot, melly e’ kö­vetkező Versben foglaltatik: A’ Jók még élnek, meg vannak többnyire vetve. Érdemeket nem lát bennek az emberi dölyf- Ellenben (víg, és ébresztő gondolat!) áldást. S Tiszteletet kezdnek nyerni halálok után* V*

Next