Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-22 / 33. szám

HAZAI TUDÓSÍTÁSOK. C xxxiii. ) Szerdán, Mind-Szent havának 22. napján 1806. P­E­S T R­ŐL* K­­ét sí Levelek jelentik, hogy III. Sztáray Regementje, midőn 9-ik , és 10-ik Octoberben Károly Fő Herczeg előtt megjelent, már nem si­­sakban , hanem Magyar Süvegben díszeskedett. Egyszer’smind az a’ hír, hogy minden Gyalog Regementeknél ez hozatik be. — Ugyan Bétsben a’ Nemes Testőrző Magyar Seregnél esztendőnként tartatni szokott Mustra ezen hónap g­ ikán tartatott Feldmarsal Kolloredo jelenlétében. —­ ­ U D Á R Ó L. Az emberi és felebaráti szeretet legfőbb, és legszorosabb kötele az emberi társaságnak. Mennél nagyobb áldozatokat teszen és mennél ke­vesebb hasznot reményi, annál tündöklőbb erkölts a’ szeretetnek jóté­teménye. Neveli az illyen tselekedetek betsét, ha nem tsak rövid idő­re , hanem számos esztendőkre terjednek. Effélék a’ közönséges Szer­zetek. (Publicae Fundationes­) Illy nemes czélra régen törekedett már Buda, Országunk Anyavárosa, midőn a’ Betegek számára egy Közönsé­ges Házat kívánt építeni. Közben járásaik által elősegítették e’ szándé­­kot a’ Kir. Helytartó Tanátsnak némelly Nagy Lelkű Tanátsosai. De kiváltképen valók ebben Nagy Méltóságú Puchói Marczibán István Ts. és Kir. Belső Titkos Tanátsos Úrnak, és Kesselőkői Majthényi Mária Aszszonynak Kedves élete Párjának , Excellentiájoknak érdemei, kik mind az által, hogy a' Tsászár Ferdőt megvevén a’ Misericordianus Szerzeteseknek ajándékozták, mind pedig az által, hogy azon régen óhajtott Betegek házára jeles Summát szántak, a' Jótévők között első­séget érdemelnek. A’Jótévőknek illy buzgóságok Felséges Urunk előtt helybenhagyást érdemlett, azért ezen hónapnak 15-dik napján különös Királyi engede­­lem mellett letétetett azon Közönséges Kórháznak (Ispitály) első köve. Közel a’ Tsászár Ferdéhez a’Duna partján fog lenni ezen épület, melly­­ben a’ Betegekre való gondviselés a Misericordianusokra bízattatik. Az első kőnek megszentelését ’s letételét maga Mrk­. Görgei Márton Pata-

Next