Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-22 / 33. szám

- ( 874 ) - rí-­­Ы szen­telt Püspök és Esztergomi Vicarius . Nagysága vitte végben Jelen voltak több Uraságok, a' Város Tanátsa, a’ Választott Polgárok­ és két Század Puskás Polgárok tiszteletet tettek ezen ritka alkalmatos­ságnak emlékezetére. A Ceremonia alatt a Polgárok lövöldözéseit fel­váltotta 12 Mozsárnak durrogása. Vége lévén pedig a’ kó letételnek a’ Tsászár Ferdeknél építtetett uj palotában . Excellentiája Marczibán Ist­ván Titkos Tanátsos Ur 14 Szegényt megvendégelt, kiknek Ő Excel­lentiája az Aszszonyság, Unokajavai Majthenyi Anna Kisaszszonnyal, és más Úri Személyekkel maga is szolgált. Öröm volt hallani azon szíves örvendezéseket, és egésség írásokat, mellyek ez alkalmatosság­gal a’ Felséges Uralkodó Házért, a Kir. F. Herczeg Nádor lepényünkért, a’ Jótéve Uraságokért végbe mentek. A’ minapi földindulás által a’ Tsászár Ferdőnél új Források táma­dását, és némellyeknek megmelegedését hirdettek sokan. Én kimentem magam ezen tsuda megnézésére , és egyebet nem tapasztaltara, hanem, hogy a’ kertben most újonnan faragott követ kirakatott forrásnak meg­­tisztítatása teszi meleggé a’ közönséges nagy ferdeházat, mellyben a’ víz melege most a­ Melegmérő szerent a’ 47. gradusig megyeiu­­ T­HANYBÓL, 13. Okt. A’ múlt Csötörtökön Fő Herczeg Rainer már délután négy órakor a­ Füredi Savanyú Víznél volt; noha Székes Fejérvárott is múlatott egy kisség, míg t. i. az Anya Templomot, a’ Seminariumot , és a’ Püs­pöki Residentiát megtekintette. A’ Savanyú Víznél Nagy Mélt. Horváth Sigmond Fó Ispány Úr Ő Excellentiája, Mélt. Zsolnai Dávid Pü­spök, és Novák Fó Apát Úr, ’s több Késérok’ társaságában mindeneket látni kívánt, és nagyon helyben hagyta, hogy a’ Savanyú forrásnak kön­nyebb kifolyására rendelések tétettek, melly által a­ majd öt lábnyi víz leszállíttatván , termeiket szerént nagyobb ereje fog tapasztaltatni a’ földből kibugyogyó érnek. — Hat óra tájban több Úri Személyekre vetett, ’s gazdagon megrakott asztalnál fényesen megvendégelte Hor­váth Sigmond­­ Excellentiája a’ Fő Herczeget. — Más­nap mindjárt Öt óra után hajóra ült többed magával a’Nagy Útazó , és kellemetes idő­vel a Tihanyi félsziget partjához ért eggy óra múlva. Figyelemmel nézegette a’ gyönyörű vidéket, ’s nem kevés örömmel hallgatta, midőn a* Tihanyi Echo értelmesen viszszanozta a* Vivat Serenissimus Princepi s­zavakat. Közel egy óráig tartó mulatozása után , melly alatt a tiha­­nyi Templomot, és Klastromot bejárta, elutazott Keszthely felé, a’hol a’ Georgikomot kívánta látni, és még az­nap Kanisara szándékozott. -ч*

Next