Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-07-02 / 1. szám

TOLDALÉK. A’ Hazai Tudósítások I. számához. JUTALOMKÉRDÉS. JR. É­s­e­l óhajtották azon eszes, és jámbor Fér­fiak, kik a’köz bol­dogságról szívesen gondoskodnak , hogy már valahára Magyar Ország­ban olly Tudós Társaság állíttassék fel, melly a’tudományos kimível­­tetést bizonyos czélra igazgassa, ’s inkább elterjeszsze. Egy ítélettel vagynak e’ dologról azok is, kiknek kedvök és engedelmök ezen óhaj­tásnak valóságosodását kiváltképen eszközölheti. De, hogy ezen czélt az illyen Társaság hamar, és tökélletesen elérhesse, hogy az az Or­­szág’ valóságos hasznát előmozdíthassa, nem pedig csupa dologtalan tu­dós szemfényvesztés maradjon; bölcs el­látással kell azt felállítani. Ha­zánknak mostani szükségeihez, és környűlállásaihoz alkalmaztatni, vég­re úgy elintézni, hogy belső elrendelésére nézve napról napra tökélle­­tesebbé, és czéljára alkalmatosabbá légyen. De mi kívántatik e’hez ? »« Ez az , a’ mi eránt a’ tudós , és nagy tapasztalású Fér­fiaknak javallá­­saikat hallani kivánnók . Kiket e’ végre a’ Hazai Tudományoknak egy Kedvellőjök és Gyarapítójok hathatósan megkér, hogy ezen Jutalom­kérdésre feleljenk: „Mitsoda Intézet szerént lehetne Magyar Országban olly Tudós Tár­saságot legkönnyebben felállítani, és leghelyesebben elrendelni, a a melly nem tsak a’ Magyar nyelvet, és literaturát gyarapítaná : „hanem a’ külföldi tudós dolgoknak megkívántatható ismeretét is az „Országban a’ Nemzet javára elterjesztené? . Megkívántatik tehát, hogy ezen Intézetben értelmesen, és ,fontosan előadattassék a’ Társaságnak külső, és belső alkotása.. . az ő tárgyai, és foglalatosságai, jövedelmeinek forrásai; az egész , Országgal, és az Igazgató Székkel való öszvekaptsoltatása; az Ő , bőséges hasznú következései ’s a’ t. A’ legjobb Feleletnek jutalma lés­zen 200 fl, az másodiknak 100 fl. Melly pénz már a’ Kilián Könyváros Uraknál Pesten letétetett. Ugyan ezekhez kell a' Feleleteket is küldeni a’jövő 1807 dik esztendőnek Jung­g-dik napjáig a’ Szerzőknek szokás szerént való lepetsételt neveibe­re-

Next