Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-09-06 / 20. szám

—' ) ( 17, vagy is jó Figurának Corvinus ; a’ másodiknak pedig ő utánna a’ Tö­rök Követ vagyon feltéve. A’ több ezek körűl lévő Figurák a­ Király­nak balra felől: egy a’ Bardagin megett lévő élófa , melly alatt egy arannyal kivart tsótárral és c­ifra bojtokkal felékesített paripa egy azzal bánni szokott szakállos ős­szel. Corvinus jobbján a’ Török kö. гül külömbkülömb indulatokat mutató pánczélos Vitézek sűrü tódolgása ; ezeken túl pedig a’ Város felé nyomuló seregeknek tüzelése; hos­szú kordont vonnak, kik már kirendelt helyeken elintézett ágyúikkal a’tá­vairól látszó Város Bástyáit czélba vévén, azokra a’ Király rendelésé­ből éppen akkor kezdenek tüzelni, midőn a­ Török Követ a’kezében lévő Zászlóval a’Király egészen arannyal borított sátora elejében helyhez­­tett Baldaginhoz közelített. Egyszóval ezen Munkában, mind az indu­latok, mind a’ dolgoknak egymáshoz való távulsága mind a’színeknek egym­ástól való kiemelkedése ’s a’ t. olly mesterséggel és vigyázással vágynak öszve rakva, hogy ezt tsak azok ítélhetik meg, a’kik ezen ne­mes és nehéz mesterségnek velejét fundamentomosan értik; ’s magok is komportálni jól tudnak. Az ehhez nem értő hamar megbotlana benne; annyival is inkább mivel többnyire Herosi Darabjainak vonásai vakme­­rők és bátrak, mellyeket minden eltsínálgatás nélkül szabadon hagy munkáiban . Tudniillik már ez maga is mesteri tehetségének jele. Híven mesteri kéz munkáját látván méltán felkiálthatunk Csokonai Vitéz Mihállyal: Mátyás ditsóult Lelke tekints alá! Szemléld Egedből lábbadozó Hazád, Érezd, hogy a­ Menny kedve is egy igaz Hérósi szívben megszaporodhatik. Úgy értjük, hogy ezen Endori Varáslás mesterségével készűlt mun­kát Méltóságos Wesselényi Jósef Báró Ur, és Mélt. Kendefi Gróf vérből született Kedves Élete Párja fogják magokévá tenni. Adjon a’ Magya­rok Istene több illyen Magyar Nagyságokat a’ Nemzetnek, és a’ Mes­terségeknek virágzására ! J­usz etzetes bornak bizonyos orvoslása. Ha a’ bor seprón vagyon , meg kell a’ hordót aknájára, az az szá­­jára fordítani had me­nyen által a­ sepró a* boron. 48 óra múlva ismét vis­sza fordítani, ’s mihelyt a’ bor a’ második fordítás után megtisz­­túlt, lehúzni a’ sepróról, már meg van gyógyúlva , mert a’seprő min­den ec­etességet magába húz.

Next