Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-10-29 / 35. szám

Emlékeztető Pénzt nyert, mellyet Méltóságos Klobusíczky Jósef Guber­nátor Úr fényes pompával mellyére függesztett. — DEBRECZÉNBŐL, *3. Oct. Az a’ kinyilatkoztatás, mellyet a­ Csokonai Sírkövéről való jelen­tés alkalmatosságával, a’ Hazai Tudósok 120-dik lapján, T. K. F. Úr maga felől közönségessé tett, melly szerént az élet legszebb örömei közzé számlálja, ha ezen dologba levelekkel, azok is megtisztelik, a’kik­nek esméretétől eltiltotta a’távollakás, bátorított engemet arra, hogy mint Csokonainak gyermekségemtől fogva való barátja, ’s mint a’nagy érdemű Híradónak egy ollyan betsűlleje, a’ kinek személyét különös leereszkedésére is méltóztatta, az itt következő levelet írjam Széphalomra: ,, Csokonainak Emlékeztető követ szerettem volna inkább emeltet­ni mint Sírkövet, mert temetésének helye nem alkalmatos ezen utólá­sára. Sok nehézségek gátolják ott ennek felépítését, ’s ha valamelly erőszak az akadályokat elhárítván felállítja is azt, a’ gyümöltsös kert árka mellé, nem fog egyébnek látszani első vagy meszszéröl való te­kintettel a’ Priapus oszlopánál, — ’s ezenkívül insultabit armentum ! és igen kevés idő múlva nem lehet ott egyebet látni egy idomtalan kőnél, mellynek levert szegeletei, és a’ rajta tett karczolások tsak azt mutat­ják, hogy akart valaha valamit jelenteni. — Ha Debreczen irígylett volna Bardosa emlékezetétől egy □ ölnyi közönséges földet; vallyon nem lett volna­­ igazabb ezen Magyar író iránt, valamellyik Bibliothe­­ka, vagy valamelly szép kert birtokossá, az Országban ? De ha már tsak ugyan Sírkő lesz, tartósnak, magasnak, és méltóságosnak kell an­nak lenni, hogy tekintetével is kimutassa származásának okát, melly a’ közönséges megegyezés , erre a’ végre pedig alkalmatosnak tartanám a’ Pyramist, mert ha a' hely másforma volna, örömestebb választanám, ’s a’ Csokonai emlékezetével is inkább megtudnám egyeztetni az Úr régi egyszerüségü pillangós kövét. A’felül írásra nézve, nem merem meghatározni, ha szép­é ? Az em­lékeztető írásokban az a’ lyricus forma ugrás, a’ mit ebbe látok— Cso­konai Vitéz Mihály Hamvai. Született— megholt — eddig szólt az a’ ki az oszlopot emelte. Árkádiában éltem én is! Itt pedig már más sze­­mély hozódik be szóllva, és a’ megholt elevenítődik fel valamellyik Rhetorikai Figura szerént, és mir ezt ő mondja magáról. Az Olvasónak pedig magának kell kezébe gondolni ezt a’ Commentariust, ha tsak va­laki nem minellizálja. Nem azt akarom pedig ezzel mondani, hogy a’ Fellülírást, külömbség nélkül mindennek meglehessen vagy kellessen érteni, hanem azt, hogy i­lyen helyen jól esett volna az egyformaság

Next