Hazai Tudósítások, 1806. 2. félév (1-52. szám)

1806-07-02 / 1. szám

kiadatásokra megkívántatik. Méltó ezen nyelvünk Bajnoka, hogy igyekezetének foganatját örömmel láthassa; méltó a’Ma­gyar Nyelv, hogy ezen kintseit a’ Hazával mennél előbb meg­ismertethesse. — Honnyi Törvény. Öszveszedegette Étre Kartsai Görts Illés. II. Könyv. l. Kötetje. Posonyban Bernay György Betűivel igez. Lev. 323. nyolczad Rétben. A’ mostani Tisztesség Megadásnak Regulái, a’ mellyek által a’ világon kiki boldogabb lehet. E’ mellett az emberek megismerésére való bizonyos oktatás. Magyar nyelven botsátja ki Takács Pál Tk. N. Bihar Vármegye Törvényes Táblájának hites Assesso­­ra. N. Váradon 1806. m. Gottlieb Antal betűivel. N. Váradon elkészűlt Csokonai Vitéz Mihály munkáiból: Al Pásztor Király. Énekes Pásztor Játék 3 felvonásokban. Metastasioból.— Amintás. Tassonak Erdei Meséje. — Galatea. Metastasioból. Mind a’ három Darab 13 árkust tészen. A’ ki ismeri ennek a’ Magyar Mu’sák szomorúságára elhunyt Hazánkfiának munkáit, óhajtva fogja e’ Darabokat is megszerezni. Új­ Intézetek. .. A’ Tatai egyházi kerületben Helvetiai Vallást tartó Tiszt Prédiká­torok olly Intézetet állítottak fel, melly szerént az eleretelene­­dett hivatalbéli Társaiknak, vagy megmaradott Özvegyeknek és Árváknak esztendőnként való segedelmet nyújtanak. Ezen dítséretes Egyesség megérdemli a’ közre botsátást. Mi részen­ként fogjuk közölni a’ Hazával az Egyezés’ czikkelyeit. —. Bene Ferencz Úr, az Orvosi Tudománynak Doctora, és az Orvosi Politiának több más tárgyakkal való buzgó Tanítója , Jun. hó­napban kezdette Vasárnapokon 1­1. órakor tartandó Oktatásait, és útmutatásait: ,, Miképpen kellessék a’ megfulladott, vízbe esett, megfagyott, vagy más okból holtnak látszó embereket életre hozni.“ Ezen tanítását Magyar nyelven tartja, és a’tárgy­nak méltóságához képest számos és külömbféle rendbéli Hall­gatói vagynak. TOLDALÉK.

Next