Hazai Tudósítások, 1808. 1. félév (1-52. szám)

1808-04-02 / 27. szám

HAZAI * É­­ n­ É­­­V . TUDÓSÍTÁSOK. ( 27. ) Szo­mb­at­on Sz. György havának 2. napján igeg. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. K Károly Ó Kir. Fö Herczegsége az Ország Prímása, minekutánna a’ Pa­latinus Ö Tsászári Fő Herczegsége előtt a’hitet letévén Pesten 21-ikben a’Fő Törvényszéknél, 22-ikben Budán a’ Királyi Helytartó Tanáts­­nál , végre 24-ikben az Egyházi Commissionál, mint Bíró, Tanátsos, és Előülő Primasi törvényes jussaival élt volna , 28-ik Mart. Bétsbe költözött. — Hogy addig is, még ő ezen hivatalokat rendszerént folytathatja , az Egyházi Dolgokra nézve szükséges ügyelés légyen, Ő Felsége Nagy Méltóságú Kollegrádi Kollonits László Urat, Kalo­­tsai Érseket Tsasz. Kir. Belső Titkos Tanátsost, Sz.István Vitéz Ren­dének Nagy Keresztes Vitézét­­ Exc. öregsége és betegeskedése miatt nyugodalomra ereszteni , ’s helyette Nagy Méltóságú L. B. Nagy Sza­­latnyai Fischer István Urat, Egri Érseket, Tsász. Kir. Titkos Taná­tsost a’ Kir. Helytartó Tanátshoz Tanátsosnak rendelni méltóztatott. Fő Mélt. Grassalkovits Antal Herczeg mind önnön szép tulaj­donságaira, mind Eleinek érdemeire nézve Тек. Ns. Csongrád Vár­megyének Felséges Urunk által Administratorává neveztetett. Fő Tiszt. Jordánszki Elek Úr a’ Posonyi Káptalan Kanonokja a Posonyi Academiában Pro - Directorrá tétetett. — Lepsény. Mart. 26. Azon Muszka Seregek, a’ mellyek a’ hét szigeteket és Catarrót által engedték a’Franczoknak, már­si-ik Mar­­tiusban Veszprém Vármegyébe beléptek , és hat tsapatokban ballag­nak Lembergig a’ mint Marschatjok mutatja, következendőképen: Az elsőben van 61 Tiszt 1659 Közlegény. A’ másodikban 61--------1346 — A’ harmadikban 61------139,3­0—------------­A’negyedikben 71 —-— 1966-----------— Az ötödikben *61------1796--------------— A’hatodikban 61 --------1696 — Summa szerént 376 Tiszt, 91105 Közember.

Next