Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1816. 1. félév (1-52. szám)

1816-05-22 / 41. szám

­ ■ * HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (41.) ... ................................-.-и.-------------------. -------------------------------------------------------------------------------- , »Л, i■ Pesten, Szerdán, Pünköst-Hava 22-ik napján 1816. Principiis obsta, зего medicina paratur, Cum mala per longas invaluere moras. Ovid. MAGYAR, ÉS ERDÉLY­­ORSZÁG. H­OL­­lazánknak több jeles helyei kö­zött Csákvár is emlékezetet érde­mel Gróf Eszterházy familia szép kastélyára és kertjére nézve. Ezen kellemetes vidéket a Tsá­­szári Kir. Fő Herczegsége a’ Pala­tinus a’ Fő Herczegnével Május 9-ik napján méltóztatott megláto­gatni, s eránta jó tetszését kije­lenteni. Tisz. és Tudós Kováts Sámuel Ur, a’ helybeli Reform. Gyülekezetnek érdemes Prédiká­tora , azon alkalmatossággal a’ Fő Vendégeket kellemetes deák ver­sekkel tisztelte meg. Csokonai Vitéz Mihály Urnak emlékezetét az ő szép mun­kái ugyan már elégségesen ditsőí­­tik, de most T. T. Márton Jó­sef Profes. Ur, az ő munkáinak ér­demes kiadója, azzal tetézte a’ bol­­dogultnak tiszteletét , hogy az ő képét szép formában, és pedig John által metszetre, kiadta. Óhaj­tanunk kell, hogy a’ jeles Haza­­(előső. Első Félesztendö) fiák’ emlékezete így a’ Szép Mes­ terségek által is örökösíttessék ,’s az ő leikök munkáikban, testjök formája képeikben éljen. Ő Felsége Erdélyben a’ Zalat­­nai Bányák Administratiója As­­sessorát, Königs­hui di Frendi Ferencz Urat, az ő Bányászi érde­meire nézve Tsászári Kir. Bányász- Tanátsosi ranggal meg­tisztelni méltóztatott. OLASZ ORSZÁG, Nápolyi újabb tudósítások sze­rént Apr. 24-ben tsak­ugyan vég­be ment M­ária Carolina Kir. Hg Aszszonynak Berry Hggel való öszveadattatása. Ennek képét a’ Herczeg Aszszonynak testvére viselé. — Már előbb, u. m. Apr. 18-dikán nagy pompával beméne az Udvarhoz a’ Franczia Követ, és általadé a’­ Herczeg Aszszony­nak Berry Herczeg képét, melly 70,000 Aranyra b­etsültetett gyé­mánto­kba volt befoglalva. Genuában Apr. 21-diken Te Deumot tartottak, hogy az Al-X

Next