Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1816. 2. félév (1-52. szám)

1816-09-25 / 25. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK, (25.) Pesten, Szerdán , Sz. Mihály - Hava 2.5-ik napján 1616. Der Wiederstreit der Meinungen und Interessen hat denselben Gegen­stand in dem Kampfe der amerikanischen Kolonien; in der Empö­rung der Irlaender; in dem Aufstande der Liberales; und in dem Streite der Plebejer und Patricier in Frankfurt. MAG­Y­A Pt. ÉS­Z ADEL­Y­­ORSZÁG. B Budán a’ folyró hónap 17-dikén életének 78. esztendejében halt meg Nys Kis-Jókai T­a­m­á­­­s Ferencz Ur , a’ Magyar Királyi Kamarának nyugodalomban élő Tanátsosa, kinek 44 esztendőkig szerzett hi­vatalbeli érdemeit , és személyes szép tulajdonságait becsülő jóba­ráti és tisztelői holta után is meg­mutatták eránta való szives haj­landóságokat, midőn az 5 tisz­tességes el­­­takaríttatására igen nagy számmal megjelentek. Kolosvárott Sept. 16-iken halt meg Magyar Kir. Helytartószéki Tanátsos Nagyságos Bizáki P­u­­sey László Ur, a’ ki Felséges Rendelések mellett Nemes Kükül­­lő Vármegyébe Királyi Commis­­sarius-képen volt rendeltetve. k Ötét épen munkájának végén ér­te el a’ nyavalya , s midőn Ko­­losvárra gyógyulás végett jött vol­na , a halál érdemes életének 64- dik esztendejében elragadta. ("1816. Más­o­dik Fél esztendő ) Zágrábból Aug. 36-dikán„ Kit ifjúságától fogva külömbféle papi hivatalokra ’s a méltóságokra fokonként emelkedni látott, váro­sunk, annak Fő Pappá felszentel­­tetését különös örömmel szem­lélte Méltóságos és Fő Tisztelen­dő és a fia , Imre Károly Ur, kit Ő Felsége Diakovári Püspök­ké nevezni méltóztatott. August­ 25-iken itt a’ Püspöki Székes-Egy­házban szenteltetett fel. — Ezen ritka történetnek híre nem tsak a’ városbeli, hanem a’ szomszéd három Vármegyebeli fő és allren­­dü Lakosokat is , ide gyűjtötte. E­­zek között fő tekintetet érdemlett Nagy Méltóságú Gróf Gyulay Ignácz Horvát Országi Bán­y Exja. A’ külső tiszteletre a­fegy­veres Polgárság állott Isii. Magát a' felszentelést pompás egyházi fé­nyességgel Nagy Méltóságú Ver­hov­á­c­z , a X. Zágrábi Püspök vitte végbe , kinek felszentelő Se­­­géd Püspök­jei­ voltak : Méltóságos Somogyi Leopold Szombat­­helyi vés­zélt. G­u­r­b­é­l­y­i György .

Next