Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 1. félév (1-52. szám)

1817-04-02 / 27. szám

210­­Ez azon jus, melly szerént az Igaz­gatás a’ Római Sz.­széknek benyúj­tandó Püspökségre Canditatus laj­stromból, a’ neki nem tetszőnek ne­vét kitörülheti­ barátjai’s óltalma­­zóji ellen nagyon kikér. Költ Romá­ban e’ f. esz. Febr. i­­se napj,’s a’ Hi­­berniai Catholicusokat sürgeti , hogy a’ Veto’ behozatasát (a’ Pá­pai engedelem’ ’s az Igazgatás kí­vánságának ellenére) minden ere­jekből megakadályoztassák. Több tagok azt vetették ellene, hogy e­­zen írást, mivel tsak magányos személyhez (M'Donnel Úrhoz) , és nem a’ Commissio’ Titoknokjához Hay Úrhoz intéztetett, tekintetbe sem kell venni, v’s e’ szerént a’ gyű­lés , a’ nélkül, hogy valamit vég­zett, volna, Tsötörtökre ezen hó­nap 6-ikára halasztatott. Az alatt e. h. 5-én következő hét írások jöttek Grattán és Sir Henry Parnell Uraktól a Catholi­ca Commissio Elölülőjéhez Sir Thomas Esmondehoz, és még ak­kor estve , egy tulajdonképen ez­ért tartatott gyűlésben felolvas­tattak. Tinkench , Mart. 2-án 1817. ,,Sir ! Egészen a’ Commissio ré­szén vagyok azon gondolatban, mellyel az Sir Henry Parnell e­­ránt viseltetik , ’s örülve tudtam­­meg, hogy a’ Commissio tagjai ezen esztendőben is ez igen betsü­­letre méltó férjfiúra bízták kérel­­mök bemutatását. Én mindég kész vagyok, vele a’dolog felöl tanáts­­kozni, ha neki tetszeni fog, hogy engem bizodalmával megtiszteljen. Való örömömre fog szolgálni, ha az Urak’ kérésüket a’ felszabadítás (Emancipatio) felöl támogatha­tom ,­ de egy általjában kikérem, hogy engem valaki azon értelem pártfogójának lenni ne véljen, melly szerént jobb lenne a’ Con­­stitutióból örökösen kizáratva ma­radni, mint a’ Vetőt megengedni. Vagyok a’ legszívesb jó aka­rattal a’ Catholicusok 's azoknak ügyök eránt ’stb.“ Henry Grattan, Emo Park , Mart. 3-án 1817. ,, Sir ! Tegnap estve későn vet­tem a’ közönséges Commissiónak az Úrtól , mint Elölülőtől aláíra­tott levelét. Kérem az Urat, a’ Commissiót tudósíttsa, hogy én tsak azért ké­­sedelmeskedtem első szándékom szerént, az Alsó Házban tsupán tsak a’ kérelem közönséges okai­ra való tekéntetből szót tenni; mert bizonyos kedvező alkalma­tosságot láttattam magamnak ész­re venni, a’dolognak olly móddal való előhozására, melly a’ szíve­ket legjobban megnyerhesse, s kedvező végzést szerezhessen. Abból, a­ mit az Alsó Háznak a’ Hibernia ügye eránt­haló haj­landóságáról bizonyosan megtud-

Next