Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 1. félév (1-52. szám)

1817-04-02 / 27. szám

Jiattam , elhitettem magammal, hogy ha a’ Catholicusok fejeik a’ hatalmokban lévő külömbféle kör­­nyűlállásokat ügyök előmenetelé­re használják , a’ régen óhajtatott Emancipatio a’Parlamentum ezen ülésében kétség kívül végbe me­het. Ezen okokból reménytem , hogy a’ Commissio és azok , a' kik­ért egyenesen munkálkodik , nem veszik nekem rész névén , ha sür­getve kérem, hogy ezen időt, a’ kérelem felett leendő vetekedések előtt, arra használják, hogy min­den ellenkezéseket elhárítván a­­zoknak kedvöket meg nyerjék , a’ kiktől annak meg­­ határoztatása függ , hogy az eggyesült Király­ságbeli Catholicusok sanyarú ki­­záratások által tovább is nyomat­­tassanak-é, vagy pedig a Britti Constitutióval való tellyes élésre felszakadhassanak ? Vagyok ’stb.‘­ Henry Parnell. Ezen két irás ellen nem áll­­ván e­ h. 6-dikán a’ Catholicusok közönséges Commissiósok gyűlésé­ben következő igen emlékezetes végzések tétettek : ,,Végeztetett, hogy mi a’ Ca­tholicusok közt való Egyesség be­­tsét elegendőképen érezzük , és az ezen kívánatos czélnak elérésére legközelebb elővétetett módokat helyben hagyjuk. De mi ezen E­­gyességnek semmi más fundamen­tumot nem engedhetünk, hanem azt, melly szerént akármi féle Vé­tó kirekesztetik. „Végeztetett, hogy minekm­­­a a’ Hiberniai nép a’ hajdani kor­ban örömestebb elvesztette nem tsak polgári szabadságát, hanem, vagyonát, sőt sokan közülök éle­tüket is, mintsem hitét ’s az Hi­berniai régi Catholica Ecclesia rendtartását elhagyta volna ; mi , azoknak maradékaik lévén, ezen­ hitnek és rendtartásnak épen úgy hívei vagyunk, s épen úgy meg­határoztuk , hogy a’ mellett min­den ideig való kár, büntetés, ’s fogyatkozás truczára meg­ mara­dunk. ,,Végeztetett, hogy a’Hiber­niai Catholicus Főpapok illő rend­tartással az Egyházi zsinatba ösz­­vegyülvén, egy akarattal követke­ző végzést tett: ,,Az a’ mi megha­­tároztatott ’s lelki isméret szerént való meggyőződésünk , hogy akár mitsoda hatalmat adnánk a’ Nagy Brittanniai Koronának arra, hogy magát egyenesen vagy nem egye­nesen a’ Hiberniai cathol. Püspö­kök’ választatásokba elegyedhes­sék, az a' Romai Catholica Vallás­nak ezen Országban kárára lenne, s azt jövendőben semmivé tenné. „Végeztetett, hogy mi a’pol­gári szabadságba semmi ollyan részvehetést, melly azzal lenne ösz­­veköttetve , a­ mit a’ Hiberniai Ca­tholicus Főpapok és Cathol. nép.

Next