Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 1. félév (1-52. szám)

1817-05-28 / 43. szám

veájokr bízatott Ifjuságot nevelték és nevelik, tehát a’ nagy érdemű Publicumnak tudtára adják,, hogy még néhány Kis*Asszonyokat nevelés végett szándékoznak által­a venni, kiknek pallérozására min­den igyekezetüket fogják fordítani. A* Nevendékek valóban a leg illendőbb feltételek alatt fundamentomosan fognak taníttatni az Er­­költsi tudományban, szépírásban, Helyesírásban (magyarul, és né­metül) Földleírásában, Természeti Históriában, Számvetésben, Rajzolásban , Tántzban Clavieron , és mindennemű Asz­szonyi ké­­v­i munkákban. Közelebb­ való tudósítást lehet Gyertyánk Ur házá­ban az Országúton N-ro 1059 a* második emeletben jobbra­ találni. P­esten Majusban 18­17.­­•Weninger .Vintze és Hitvessé. T u d ó s i­­t­á­s. .»A* Méhtartásnak minden Tartományokra ,’^s környékekre „alkalmaztatott igen könnyű, hasznos, és gyönyörűséges Módgya, ,,, m­ellyet Hazájának hasznára öszveszedett,, megpróbált, és maga ,, tulajdon -hosszas tapasztalásai utáni 3 .rézre mettzett Táblákkal ,kiadott Káló Péter, az Orvosi Tudományok Doctora. Egerben­­, 1816-ik­ észt. nagy 8-ad rétben 30. árkus. Már valahára ezen könyv is kikerülvén a’ sajtó alól, aláza­tosan jelentem mind a’két Magyar Hazának, mind pedig különö­sen azon nagy érdemű Ura­ságoknak­, és Méhes Gazdáknak, kik az­zal az előre fizetés által felsegéllem­ méltóztatták , hogy a’ könyvek a’ jövő Junius Holnap elején­ felfognak találtatni nálam Mező-Köves­­den, és Egerben.Gy­alogay Fad­or Úrnál; «’s ugyanakkor Medardus napi vásár alkalmatosságával Pesten Fuggenberger Jósef., és Özvegy Kiss­ Istvánné’s Jósef fia Könyváros Uralmáig Későbben azután Kas­sán, és Debreczenben Csáthyy György Könyvnyomtató ,­­és könyv­­áros Urnái , a’honnan N. Váradra, és Kolosvárra Guttman János Könyváros Úrhoz is­ fognak szállíttatni; más­­városokban pedig, a’ midőn alkalmatosságom lészen az elküldésre,, mellyen tehetségem szerént iparkodni fogok. Kik hol méltóztattak tehát arra előre fizet­ni, tessék a’ kirendelt időre a” könyvet elvitetni, és útmutatása­­szerént hasznot belőle venni. A' könyvnek jövendőbeli meghatároz­­ott ára fog lenni minden helyeken 7. .sor. Váltó Czédulában. A' könyv késedelmeskedésének okai, mellyről minden előrefizető Ura- Ságoktól alázatosan engedelme­t kérek, felfognak találtatni a’könyv­­atállyán a’ Toldalékban­, mellyel a’ mostani kijött uj magyar Me-

Next