Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1821. 2. félév (1-51. szám)

1821-08-25 / 16. szám

megrendelte szép Mesterségek mű­veinek kitétele idején kívül, még olly kereskedés is állíttassák, mellyben a’ Mesteri­­ müvek akár mikor kitétethessenek, és el is adattathassanak. Minthogy ez ál­tal mind a' Mesterségeket ked­veltek a' szép műveknek ismere­­tére juthatnak, a művészekre néz­ve is meg­­ könnyebbíttetik az ő munkáiknak el­­­adattatása ; így mind a’ két rész jó módjával az ő czélját elérheti. De­­ Felségének nem az a­ czélja, hogy akár mi­féle munkák, ha tsak középsze­rük,f­eladattassanak , és így a’jó ízlés el ne terjesztessék , hanem inkább az, hogy a’ válogatott re­mek munkáknak nyilvánvaló hely rendeltetvén , a'Szép Mesterségek hathatósan fel - emeltessenek. — Ugyan azért ezen Intézetben fel­vétetnek a’ szép Mesterségeknek mindenféle művei, mellyek a' jó ízlésnek megfelelnek. Ezen Mes­teri művek kitételének helye va­gyon az Anna útszában mind föld­szint, mind az első emeleten, ’s ugyan ott a’ Mesteri­­ műveket a folyó esztendő Aug. 2(tól fogva naponként reggel 10 órától 12-ig, délután 3-tól 5-ig be lehet adni, és a’ bevételnek '­ eladásnak fel­tételeiről meglehet egyezni. Egy­­szer’smind jelentetik , hogy a'Mes­­teri­­ műveknek közönséges kiál­­líttatása, a’ mennyiben azok ju­­talmaztatást is várhatnak, külö­nös jelentés által fog közönséges­sé tétetni. Ezen jelentés a’ Szép Mesterségek Császári Kir. Akadé­miája által létetett Augustus Il­­­dikán 1821. a . Tsászári Királyi Felsége, minekutánra 1816-ban Jun. első napján költt Pátens által az Aus­­triai Nemzeti Bankó­­ Intézetet fel­állította volna, és azt 1817-ben Jul. 15-ben kiadatott Végzés által minden megkivántatható Privilé­giumokkal felkészítette volna, a’ folyó észt. Jul. 25-ben az által is méltóztatott Felséges gondosko­dását kegyelmesen megbizonyít­­tani, hogy azon Intézet számára készülő Épületnek talpkövét Fel­séges személyében letenni mél­tóztatott. E’ végből ő Felségét azon helyre kisérék, a Tsászári Királyi Fő Herczegsége a’ Borona Herczeg, a' többi Bétsben lévő Fő Herczegek és Fő Herczegnek ; nem különben Leopold Salernói Her­czeg. Minekutánna­k Felségét Gróf Dietrichstein, a' Bankónak Kormányozója, bevezette volna, elejébe terjesztette az épületnek rajzolatait, ’s mind azon Tárgya­kat, mellyek a’ Talp-kőbe tétet­ni fognának , úgymint Béls Városi Magistratusától ajánlott Salvator arany és ezüst pénzt, melly a Fel­ségének 1814-ben történt szeren­­tsés viszsza érkezésére verettetett, nem külömben a" Bankó Intézet által ezen ünnepre készíttetett arany és ezüst pénzeket, mellyek­­nek egyik oldalán az épületnek arczulatja látszik, a­ másikon pe­dig ezen fel­irás vagyon : Franz, Kaiser von Oesterreich.

Next