Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1821. 2. félév (1-51. szám)

1821-08-25 / 16. szám

122 Chemia segedelmével bővebben megismertetett. Vajha ezen késő megtiszteltetés arra ébresztené a­­zokat, kik a’ Talentumokat fel­serkenthetik , hogy a’ Hazafiakban lévő tehetségeket segedelmekkel ébresztenék, és korábban megbe­­tsülni el ne mulassák. Aradról. Ezen Nemes Várme­gyének Rendei érzékeny szomo­rúsággal vették Nagy Méltóságú Almásy Pál,­­ Excellentiája ha­lálának hírét, 's minthogy a’ bol­dogúltt ezen Nemes Megyének Fő Kormánnyát 32 esztendeig vezette, h­áladatos tiszteletül, ’s örök em­lékezetül azt rendelték, hogy kü­lönösen e' végből közönséges gyű­lés tartassák , ’s annak alkalma­tosságával pompás halotti Mise énekeltessék, mint olly érdemes Elöljárónak, kinek buzgó fárado­zásai, és számos jótéteményei a Megyében elfelejthetetlenek ma­radnak. Zemplén Vármegyéből. Fel­séges Urunk ezen Nemes Várme­­gyének Fő Kormányozását, Ko­­spányi Helytartó név alatt, tel­­lyes hatalommal Méltóságos Vi-Ia­csapi Báró Maron­n­ai János Aloiz , Tsászári Királyi Kamarás Urra, és a' Méltóságos Királyi Tábla Bá­rójára bízni méltóztatván , a’ Ne­mes V­ármegyének Rendei, már előbb díszes követséget küldenek Pestre, ’s ő Nagyságát megköszön­­tötték, és azon Fő Hivatal elfog­lalására meghívták. Ezen fényes ünneplés Aug. 6-dik napjára ha­­tároztatott. E’ végből Aug. 4-ben midőn­­ Nagysága a' Sajó híd­­j­m által menvén a’ Nemes Vár­megyének határába érkeznék,Kö­römnél a’ Nemes Vármegyének első követsége által fogadtatott, mellynek nevében T. Kossuth An­drás első Vice Nótárius Ur köszön­tötte díszes Magyar beszéddel, a’ Nemes felkelő Magyar seregből pedig egy tsapat kiállíttatván, in­nen Gerentsre vezette, a’ hol Nagy­ságos Almásy Jó­sef Urnál meg­hálván , midőn a' Nemes Lovas­ság további kíséretével más­nap Szerentsre érkeznek , ottan ismét más Követség tisztelte , mellynek szó 11 ója T. Vice Nótárius Szeme­re Péter Ur volt, így szaporodván a' Késérők és Lovagok , délre S. Patakra jutott, a­ hol az egykori Rákóczy Várában már harmadik követség jelentette . Nagysága eránt a' Nemes Rendeknek buzgó óhajtását T. Reviczky I. Vice Nó­tárius Ur által. A' gazdag megven­­déglés után már egyenesen Sátor* Allya - Ujhelyre , mint a’ Nemes Vármegye székhelyére folytatta­­tott az út, közel 400 Lovagoknak tisztel­kedésév­el , és 30 — 60 hintó­s kíséretével. A’ hol a' és Várme­gyének pompás házához megér­kezvén a’ bemenetelnél igen szá­mos és fényes Nemesség tisztel­te, mellynek nevében Tsászári Hit. Tanátsos és Első V. Ispány Szemere István Ur jelentette ki az egybegyült Rendeknek örven­dezését és tiszteletét. Miként ?

Next