Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1823. 1. félév (1-52. szám)

1823-04-02 / 27. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (27.) Pesten, Szerdán, Szent György-Hava 2-dik napján 1323. A’ Kút forrá­s. Honnan jön, vagy merre siet? szemed érzi tsak akkor,­­ A’ mikorontt útját állja az ember elő. Szinte nagy ész gyakrann így lappang. Tör ki tsak akkor, A’ mikoronn gátlás ellene szegzi magát. MAGYAR és ERDELY ORSZÁG.P­­­esten Mart. 28-kan hosszas szá­­raz betegségben életének 54-ik esz­­tendejében meghalt Ts. Ságodi István Ur , előbb több Famíliák­nak Prókátora , és 10 esztendő óta szabad Királyi Pest városának ér­demes Senátora , kinek egyenes lel­­küsége, fáradhatatlan szorgalma­­tossága , és mindeneknek szolgálni ’s használni kész jósága köz tiszte­­letben marad. Tegnap az Universitas nagy palotájában újabb jelét láttuk azon szép igyekezetnek, mellyel Szent Benedek Szerzete a’ Felséges Ki­rály rendeléseinek, ’s a’ Haza re­ménységének meg­­­felelni töreke­dik. Ugyan is Nagy Tiszteletű és Tudós Fenix Farkas, a’ ki már 14 esztendők óta az Ifjúság nevelé­sében hasznos szolgálatokat tett, és most is a’ Győri fő Gymnasium­­ban , ’s a’ Nemzeti Iskolákban, mint Igazgató, buzgón foglalatoskodik, (Első Félesztendő 1823.­ minekutánra a’ Természet Törvé­nyéből,a’ közönséges Jus Publicum­­ból, és a’Nemzetek Törvényeiből, úgy az egész Egyházi Törvényből is az Universitás Törvényes Kara e­­lőtt a’ szoros Exameneket dítsére­­tesen ki­ állotta volna, a’ szokott rendtartás szerént nyilvánvaló vit­­tatást tartott , mellyben Tekéntetes Tudós Brezan­iczy Ádám Ur, az Universitásnál Egyházi Törvé­nyek Tanítója, és Teként. Tudós Kmet­hy András Ur, a’ Győri A­­cademiában Statistikát és Bányász Törvényt tanító Professor voltak az ellenvetők. A’ Vittató Urbő Tu­dományának, és helyes előadásá­nak itt is szép jeleit adta. Mellyre nézve egész helyben - hagyással az Egyházi Törvények’ Doctorává té­tetett. De nagyra terjedő ismere­­teit még az által világosabban ki­mutatta , hogy ezen alkalmatosság­gal ugyan a’ Törvényes Kar előtt az egész Magyar Törvényből is a’ szoros Exament jelesen ki-állotta.­­Merly különös érdemeinek tekin­

Next