Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1823. 2. félév (1-52. szám)

1823-08-13 / 13. szám

100 hat. Ekkor kemény verekedés tá­madott , és mind puskákból, mind ágyúkból délután egy órától fogva , estve 8 óráig tartott a' lövöldözés. 8 óra tájban az első 2600 Spanyo­lokat más 2000 váltotta fel, kik ad­dig a’ városban valának. A’ Spanyo­lok közűl mint­egy 150 ember a’ szolgálatra alkalmatlanná tétetett. Wilson Generálisnak czombja meglövettetett, és, a’ mint mond­ják, egygyik Adjutánsa halálosan megsebesíttetett, 3 Span. Brigádos Gilis is veszedelmes sebet kapott. A’ puskákból,­­s ágyúkból való lövöl­dözés ma reggel ismét elkezdődött, és folyvást tart. Úgy látszik,hogy a’ Francziák három helyen akarnak ágyúzó sánczokat hányni. Ferrol tegnap capitulált, de Forum­a nem lészen illy szerentsés, mert a’ mi hadi kormányozónk igen buzgó konstitutionális ember, és kész a’ mi városunkat feláldozni, ugyan azért feleségét és háza népét már Angliába elküldötte. Hasonló buz­gó Constitutionálisok azok is, kik Aszturiából jöttek, ’s még azon se­regek is, kiket már a’ Francziák megvertek, és azután vették ide ma­gokat. A’ Spanyol történetekről Ang­liából ezen tudósítások érkeztek: „Julius 24.-kén tizenegy hajó érke­zett Korunnából Liverpoolba és Plymouthba, ’s némellyel­ közülök már azt a’ hírt terjesztették , hogy Korunnát be vették a’ Francziák, de a’ többiek tsak három tüzes csa­­tákról szóllanak, mellyek Ko­­runnánál végbementek, ’s a’ mel­lyekben olly nagy volt a’ vérontás, hogy a’ Francziák hét—nyólcz száz embert vesztettek. A’ Spanyol se­regeket Q­u­i­r­o­g­a, és W­i­l­s­o­n ve­zette. A’ tsatáknak kimeneteléről ugyan még bizonyos tudósítások nem jöhettek , de úgy látszik, hogy a’ Francziák a’ várost ostrommal a­­karták meg venni, de az ő megtá­madásaik vissza verettettek. W­i­l­­soji megsebesíttetéséről mindnyá­jan egyaránt szóllanak.“ A’ Madridi Újság Jul. 2­2-ikén környülállásosan elő beszélli azon hónap 20-ikán támadott tüzet, és úgy adja elő, mint a’leg mestersé­gesebb gonoszságnak munkáját. — Angouleme Herczeg nagy vesze­­delemben volt, ’s ha tsak ötminu­­tummal későbben hagyta el volna palotáját, talán a’ leg irtóztatóbb gonoszság végbe ment volna , sőt vele ks—500 ember is áldozatja lett volna a’ pártütő gonoszságnak. — Az Országnak Regenssége , és a’ Mi­nisterek, leghathatósabb módokat vettek­ elő, hogy a’ gonosztévőket kinyomozzák , és jövendőre az il­­lyen szerentsétlenségeket meg gá­tolják. Már is több személyek elfo­­gattattak , ’s ezek között egy o­lyan Liberális , a’ ki egynéhány nappal előbb leg iszonyatosabban átkozta a’Herczeget, és a’ Franczia ármádát; továbbá el­­­fogattatott egy Építő- Mester, Pal­are a Generálisnak ipa , és még egy o­lyan hivatalbeli személy, a’ ki a’ revolutionális Or­­száglószék alatt Tisztséget viselt, és az nap, midőn a’ tűz volt, rendkí-

Next