Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1823. 2. félév (1-52. szám)

1823-08-13 / 13. szám

Calaathai F­e­k­e­t­e János Ur.Kir. Udvarnok, előbb ezen­Is. Várme­gyének érdemes Vice - Ispánnya , most pedig ő Felségének kegyel­méből, a’ Nagy - Szombathi Kerü­­letbeli Táblának Assessora, hiva­taláról ékes beszéddel le mondana; azután pedig a’ voksoknak szedésé­­re, két Deputatió rendeltetnék, mellyekben a’ Fő Ispányi Excel­­lentia által kandidáltatott érdemes férfiakra a’ voksolás úgy folytattat­­nék , hogy eggyik Deputátiónál a­ választásra törvényesen alkalmatos Nemesség a­ neveknek A betűtől K-ig, a’ másiknál L betűtől Z-ig, élő szóval nyilatkoztatná ki vokso­lásait. — Ezen szép renddel ment végbe az egész voksolás, ’s annak következése ez, úgy mint: első Vi­­ce-Ispánnyá tétetett a’ voksoknak nagy többségével Tekéntetes Bele­­házas Bar­tál György Ur; máso­dik Vice-Ispánnyá Olgyai . Így a­­ ’Sigmosus Ur . O Excellentiája által Fő Nótáriussá neveztetett Kis-Jókai T­a­k­á­t­s Gáspár Ur ; Generális Per­­cepton á Jablanczy Jó’sef Ur; Fő Fiskálissá Buzinkay Ferencz Ur. — Fő és Ali-Sz. Birákká válasz­­tattak , u.m. a' Po’sonyi JárásbanFő Szolga - Biróvá P­r­i­k­k­e­l­y Ferencz Ur; Al-Szolga-Biróvá Dóka László Ur; a’ Nagy-Szombatin Járásban­ Fő Szolga-Biróvá Palasty Antal­­jr; Al-Szolga-Biróvá Odler Jó­­’sef Ur; a’ külső Járásban Fő Szol­­­ga-Bíróvá Derghy Somogyi Já­nos Ur; Al-Szolga-Biróvá Fő Szol­ga-Bíró ranggal T­h­e­b­e­r­y György Ur; a Tsallóközi Felső Járásban Fő Szolga Biróvá Sárosfalvai Bittó Benjámin Ur ; Al-Szolga Biróvá Pe­tő ez Antal Ur ; az Alsó Tsalló­közi Járásban Fő Szolga-Bíróvá Ba­­lásfalvai Orosz Antal Ur; Al-Sz. Biróvá Krascsenics Péter Ur; Tiszteletbeli Sz. Biróvá Pókateleki Kondé Flórián Ur; — a hegyen­tail lévő járásban Fő Szolga-Biróvá T­r o j­e r Leopold Ur ; Al-Sz.Biróvá Gyorgyovich József Ur. Tiszteletbeli rendszerént való Nótáriussá Kis - Aponyi Bartako­­vics Ágoston Ur ; első Vice - Nótá­­riussá Kalanthai Fekete Fer. Ur, második Vice-Nótáriussá Nyéki N­é­­meth János Ur . Tiszteletbeli Vice Nótáriusokká: Mottesiczky Mot­­tesiczky István; Benefai Ba­­t­s­á­k Lajos ; F­ö­l­d­e­s Joakim; Mo­­nyorókeréki Gróf Erdődy Sán­dor; Lósi és Hédervári Gróf V­i­­c­z­a­y Károly ,és Tarnóczy Káz­­mér Urak.­­ Vice-Gen. Perceptor, és egyszer’s­­mind a’ külső Járási Perceptorrá: S­z­ő­l­l­ő­s­y Elek ; a'Po’sonyi Járás­ban Bég­hi Jakab ; a’N.­Szombati Járásban , Lemesi G­u­d­i­t­s István; a’ Felső Tsallóközi Járásban, Kis Jókai Tak­át­s ’Sigmond ; az Alsó Tsallóközi Járásban , Budafalvai Vermes Vincze ; és a’ hegyen túl való Járásban B­o­lf­i­e­s­á­r Antal Urak. Második rendszerént való Fiská­lisnak Molnár Rudolf Ur, Vice- Fiskálisoknak C­s­e­h­y István , és Nyéki Németh Vendelin Urak. Commissáriusokká : Pozsony­­ban Szamosszegi Pettok János

Next