Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1824. 2. félév (1-52. szám)

1824-07-10 / 3. szám

vári­us­sá tetetett Glgyai O­lgya­y Gáspár Ur , második Vice-Nótárius­sá Benefai Batsák Lajos Ur, V. Archiváriussá Földes Joach. :Ur. Tekint. Ns. Varasd Vármegyé­ben örökös Fő-Ispányi Hivatalá­nak viselésétől, súlyos öregségére nézve magát még éltében felmen­tetni kivánta Nagy Mért. Monyo­­rókeréki Gróf E­r­d­ő­d­y József, Stá­tus és Conferentiák Ministere ; erre nézve Ő Császári Királyi Felsége ezen Nemes Vármegyének Admi­­nistrátorává Méltóságos E­r­d­ő­d­y György Urat, Császári Királyi Ka­marást, a’ Baváriai Érdem Rend­nek , és a­ Máltai Rendnek Vitézét méltóztatott nevezni, a’ ki a­ folyó eszt. Május hónapnak 24 v ikén ezen Fő Ispányi Helytartó Hivatalába fényes pompával bévezettetett. Újabb szomorú hírek érkeztek­­tűzi szerencsétlenségekről, mellyek méltán intő példák lehetnek a’ na­gyobb vigyázatra de egyszer’smind ösztönözhetik az érzékeny szíveket a’ könyörületes adakozásra. — U­­gyan­is Privigyében Jun. 15 ikén dél­tájban, éppen o­lyan háznál, hol­y ez előtt 74 esztendővel hasonló gyul­ladás támadott, kiütött a’ tűz, és 2 óra alatt 170 házat, kilenczven pajtát­ meg­emésztett. Minthogy a­ tűz a­ piac­on kezdődött, a’ Mező­városnak jobb részét semmivé tette. Hasonló szerentsétlenség érte Április 28-kán Gálszécs Mezőváro­sát, hol délután 1 1/2 órakor, szin­­te nagy szél lévén, alig támadott a’ tűz , már fél óra alatt az emész­­tő lángok a’ városnak nagyobb ré­szét elborították , és 200 házat, egy templomot, ’s több más épületeket semmivé tettek. A’ szerentsétlensé­­get nevelte az, hogy a’ szél által szer­­te csapkodó lángok sok marhát, 8 gyermeket, és 5 megélemedett em­bert megemésztettek.­­­ Különben ezen emésztő tűz egyszerre QO0 em­bernél többet fosztott meg hajléká­tól , és kenyerétől, kik közül sokan testeiken viselik a’tűz által okozott nagy sérelmeiket; mert többekről még a’ ruha is leégett. AUS­TR­I­A. Bétsben a’ Privilegiumos Nem­zeti Bankának Igazgatása Jul. első napján közönségessé tette, munkál­kodásai által eszközlött kevesíttését a’ Beváltó és Anticipatió - Czédu­­láknak. Ezen előadás szerént a’ múlt 1823-ik eszt. Dec. 31-kén folyamat­ban maradott: 200,461,188 forint papiros pénz. Azon idő közben is haszonvehetlenné lett, és beadat­­tatott czédulákért újonnan készül­­tek kiadattattak: 9,117,257 forint, és így öszveségesen forgásban ma­radott: 215,570,425 forint papiros­pénz.— A’ most folyó 1824-ik esz­­tendőben Junius 30-ik napjáig be­váltatott , és megégettetett húsz mil­lióm forint, mellyből le kell húz­ni azon 3,251,650 forintot, melly Dec. 31-én úgy hozatott fel a­ szám­­, mint az elégetésre készen

Next