Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1824. 2. félév (1-52. szám)

1824-12-01 / 44. szám

ja tenni. Illy különböző jelentések­nek terjesztése mellett az Olvasónak figyelmetességét magára vonhatja bizonyos Angol Tisztnek Levele , a­ ki Kolumbiai szolgálatban lévén , jelen volt a’Porto-Belloból Chavres­­be rendelt küldetésnél. Ezen Levél Sept. 5-dikén kelt Simon-Bay-ból, melly Chavrestől kelet felé 10 An­gol mérföldnyire fekszik, ’s rövid értelme ez : ,,A’ mi expeditiónk Daniels Commodornak vezérlése alatt ide érkezett, melly öböl ez előtt tsak nem esméretlen volt. Erre a’ Com­­modor, a­ kinek buzgósága legna­gyobb ditséretet érdemel , két na­pig méregette az öbölnek mélysé­gét, és úgy találta, hogy alkalma­tos , és bátorságos legyen akár melly nagy hadi Flottának elfoga­dására. Azért a’ mi hajós seregünk beereszkedett. Az öböl körül nagy sík föld vagyon, mellyet sürü, és tsak nem általtörhetetlen kókusz erdő lep el, de mégis ezen sűrü erd­őn keresztül Bolivar három hónap alatt olly utat vágatott,melly­­nek hosszasága () Angol mérföld­nyire tart, és olly széles, hogy h ember egymás mellett könnyen el mehet. Ezen úton által 15 Angol mértföldnyire Panamába jutot­tunk ; már ezen út maga a’ két ten­gernek öszve - kaptsoltatására vég nélkül fontos munka. A’ mi Kato­na küldetésünk 3500 emberből áll, és ezen sereg kiszállása után má­sod nap Panamába ment. A’ sereg vezére M­a n­e g a Chester vala , egy igen derék Tiszt, a’ második Ve­zér Broke- Young Christ Lieu­tenant. — Bolivar nevezet sze­­rént a­ Kolumbiai szolgálatban lé­vő minden Angol Tiszteket magá­hoz kívánt, és Y­o­u­n­g Chesternek azon szokatlan engedelmet adta, hogy minden Al-Tiszteket maga vá­­laszthasson magának. Ennél fogva a’ sereg mind az illesztő lélekre , mind a’Legénységnek derékségére nézve, egy megkülömböztetett je­les sereg. Mind a’ Tisztek, mind a’ Katonaság, minekelőtte a’ ha­jóra szállottak volna, félesztendei fóldot kaptak, és háromféle ru­házatot.“ St. Juan de Ulloa várnak áll­hatatossága, és ezen várbeliek ál­tal végbe vitt Vera-Cruz városának lövöldöztetése méltán elhíresedett, mert a’ mint mondják, ezen város csaknem kőhalommá vált, úgy hogy az útszakon csak omladékokon le­het keresztül járni. Most újabban Augustus Il-ikén ezen várhoz egy Fregata, két Korvet, és öt nagy szállító hajó érkezett meg újabb Spa­nyol seregekkel, úgy hogy ezen vár akár mikor sem lehetett erő­sebb az ellenállásra. Kurai Tzaoból jött Levelek je­lentik , hogy Panamában Boli­var háta megett a’ rojalisták na­gyon felzendültek , ’s ezen felláz­­zadás által B­o­l­i­v­a­r­nak helyhez­­tetése igen veszedelmes lett. PORTUGALLIA , és BRAZÍLIA. Londonba November 11-kén, Rio - Janeiróba September 19-kéig

Next