Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1824. 2. félév (1-52. szám)

1824-12-01 / 44. szám

hadi szereit helyre állítsák. Ezen Pattantyúsok Bajonból Sept. 22-én indúltak ki tengeren. A’ Király a’ Spanyol Univer­­sitásoknak újabb rendbe szedeté­­­sét helyben hagyta, és így a taní­tás még November vége előtt el­kezdődik. Ő Felsége annyira meg­elégedett ezen munkával, hogy a’ plánum készítőknek különös tett­­szését tudtokra adta, és azt is reá­­jok bízta, hogy az alsóbb iskolák­ra nézve is készíttsék el a’ tanítás rendjét. Az említett plánumnak ké­­szíttői voltak az Bernardinus Ba­rátoknak Generálissá, és Pater Martinez. A’ Királynak újabb rendelése szerént a Revolutio alatt nyomtat­tatott munkák különös Censura Commissióra bizattattak , mellynek azt kell meghatározni, melly mun­kákat lehessen szabadon árúlni a’ Religioses az Uralkodó kára nélkül. 1 n f a Crado Her­czeg rendkí­vül való követképpen Parisba kül­­dettetik Yllas Generális Kuba szigetnek Commendánsává; Sem­per Generális , és G­ar­­­d­o Obrist- Lieut. a’ Filippi szigetek Commen­­dánsaivá neveztettek,­ ellenben N­e­­bot Generálisba’ ki Karthagená­­ban Commendáns volt, mivel igen kémélve bánt a’ Liberálisokkal hi­vatalából letetetett. — A’ kemény büntetések, és életből kivégezteté­sek Spanyol Országban most olly sürűek , hogy a’ Madridi tudósítá­sok szerént Augustus hónapban 600, Septemberben 800, October­ 24-éig pedig­ 2200.-an végeztetett ki. Ide nem számlálván a’ titkos halállal­, való büntetést, melly szinte igen gyakran megy végbe. A’ Memorial B­o­r­d­e­­­a­­­s szerint Spanyol­országban 22,000 Franc­ia marad, kik e­képpen lesz­­nek felosztva: Rádixban 10,000 ; Barczellonában 6,000; Figuerasz­­ban 1,500; Pampelonában 3,000­; Szan-Szebasztiánban 1,500. — Eze­ken kívül az Urgell és Jókai várak­ba Bajonból és Perpinyánból a’ vigyázó sereg fog őrizetet küldeni. Madridból a’ Franczia Katonaság November 21-ikén fog elköltözni, és December első napján Burgosz­­ba érkezni, a’ hol már a’Felvigyá­zónak parantsolata vagyon, hogy ezen seregek számára elégséges ele­­séget készen tartson. SPANYOL AMERIKA. Uj-Yorki Levelek October 16- dikán semmi bizonyító tudósításo­kat nem hoztak B­o­­­i­va­r­nak e­­lőbbi hírlelt győzedelmeiről..Által­jában a’ legújabb tudósítások Déli Amerikának állapotjáról, az Éjszak Amerikai Újságokban úgy öszve­­zavartatnak, és egymással olly el­lenkezők , hogy eggyik a’ Spanyol hadi foglyokat, már Aug. C­-dikón Panamába viszik és Bolivárnak Limába való beérkezését jelenti, ellenben a’ másik Khili és Buenos- Ayres Tartományokat Kolumbia ellen felfegyverkezteti, mint vala­­melly közös ellenség ellen , és B'O­­l­i­v­a­r - ról azt jelenti , hogy Ő, mint Y­t­ti­i­b­i­de magát Császárrá­ akar.

Next