Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1825. január-június (1-52. szám)

1825-04-02 / 27. szám

Már 10 n­ap óta nálunk szép tavaszi napok vannak, úgy hogy a’ természetnek felsejlését örömmel láthatni.­­ 11 ' 11 ■ • Miskolczról. Böjt más Ha­va 21-k napján. — Szerafikus Sz. Ferencznek Minorita nevű Szerzete a­ közelebb múlt 1824-dik esztendő lefolyta alatt a’ többek köztt négy nevezetes Férfiait vesztette el, úgy mint: Tiszt. P. Knaisz Mihályt, életének 89-dik esztendejében , ki számos esztendei Elöljárósága,több jeles építetései, ’s némelly közre botsátott könyvei által magát meg­­külömböztette . — P. Török Da­­masczent, mint 12 esztendeig volt bölcs Fő Kormányozóját,híres Con­­gronátorát, több jeles köz kézen forgó munkátskák’ Szerzőjét, ’s je­les erköltseiért, ’s ritka nyájassá­gáért ’s a’ t. Nagyok és kitsinyek előtt kedves emberét, életének 68 dik esztendejében. — P. K­­­f­f­o­­vics Jó­sefet, életének 70-dik esz­tendejében, ki huzamos esztendő­­kig folytatott Elöljáróságát. Tar­tománybeli Titoknokságát a’ Mis­­kolczi Királyi Gymnásium­ több esz­­tendőkig viselt igazgatóságával ko­ronázta meg. — Végre P. Grün­­wal­d Lőrinczet , ki minekutánna több Szerzetes Házait nagy ditsé­­rettel kormányozta, és Secretarius­­ságát jelesen vitte volna , a’ két Ma­gyar Hazában kiterjedett Szerzeté­nek Fő Kormányát hat esztendők lefolyta alatt nagy haszonnal tar­totta. A’jobb életre által költözött éle­tét­ek 66-ik esztendejében. Ál­dásban maradott mindnyájoknak emlékezete. — A’ Szerzet most élő tagjainak száma e’ folyó esztendő­­ben kijött Lajstroma szerént 134 személyekre megyen Nagyon Tiszt. S­tud­er Rudolf kormányozása a­­latt; kik között 133 Papok, 22 Kle­rikusok, 29 Laikusok számláltatnak. A­USTRIA. 6 Tsászári Király­­ Felsége Mar­tius hónap 3-dikán költ Felséges Kabineti Írása által Gróf Ey­b­en Urat , a’ Német Szövetségnél lévő Dánus Királyi Követet Austriai Tsá­­szári Leopold rendnek Nagykeresz­­tesévé nevezni méltóztatottt Lobkovicz August Hercze­­get, Tseh Országban, a’ Budaveisi Kerület Kapitányát Ő Tsászári Ki­rályi Felsége az ő jeles tulajdon­ságaira nézve a' Galicziai Kormány­­széknél Vice-Praesessé nevezni m­él­­tóztatott. Párisból jött tudósítások sze­­rént Metternich Herczegnek, Házi - Udvari - és Státus Kanczel­­láriusnak Hitvese, Martius 19-kén ottan meghalt, és így ő Herczeg­­sége még életben érte. A’ Her­­czeg O Felségénél a' Franczia Ki­rálynál Martius 17-dikén volt ma­gános audientián, a’midőn O Fel­sége a' Herczeget a’ Szent Lélek rendének czímerével ajándékozta meg.­­ Az Austriai Császári Nagy Kö­vet, Eszterházy Pál Herczeg, Londonból Párisba érkezett.

Next