Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1825. január-június (1-52. szám)

1825-04-02 / 27. szám

211 — SPANY­OL AMERIKA. A’ mit Spanyol Amerikának sorsáról 25-dik Levelünkben Glo­be és Traveller Anglus Újság Levelek szerént említettünk, azt a’ Times Újság is erősíti, a’ ki a’ Karthegénai Újságból,melly Lyon nevezetű Kutterrel Plymouthba ér­kezett, a’ következendő czikkelyt közli : ,,A’ Kolumbiai Respubliká­ból, Karthagenából 13-dikán 1825. Az Isthmusnak Fő Kormányozója ezt írja : Éppen most veszem a’ Sza­­badító Titoknokjának Limából költ következendő értelmű tudósítását: ,,Lima December 18-kán 5 órakor érkeztek az ármádától tudósítások . Cruz Generális bizonyítja azon tökéletes megverettetést, melly a’ Spanyol ármádát ezen hónap­-én érte Guamanguillánál. La sema Vice-Király, és Canterac 's Val­dez Generálisok foglyok. Az első veszedelmes sebberv Vagyon , a’­­má­sodik , a’ ki amazt a’ Fő Kormá­­nyozásban felváltotta , S­u­c­r­e Ge­nerálissal alkura (capitulatio) lé­pett, mellynek következésében a' Ballaui Vár­ Igazgatója parantsola­­tot vett, hogy az erősséget adja ál­tal a’ Szabadítónak. O Excellentiá­­ja nekem azt parantsolja , hogy nyi­latkoztassam ki Uraságodnak, hogy Amerikának ezen része már nem kí­ván több áldozatokat,és hogy azon 4 ezer főből álló, ’s szállítás közben lévő sereg, melly most Panamá­ban vagyon , elégséges légyen arra, hogy Peru függetlenségét bátorság­ba helyheztesse (Aláírás) Thomas de H­er­r­es , Titoknok.“ — Ezen tudósításon kívül Limában a’ kö­vetkezendő hivatalbeli jelentés té­tetett nyomtatás által közönséges­sé: ,,Lima December 18-án 1824. Nagy győzedelem ! elhatározó győ­­zedelem! — A’ Szabadító seregek Sucre Generálisnak vezérlése a­­latt ezen hónap Q­dikén Guaman­­guilla mezőségen a’ Spanyol ármá­dát tellyesen megverték. Annak fő Vezére Las­er­na Generális, és Canterac, Valdez, Carrá­­tel­a, ’s több Generálisok és Tisz­­tek , nagy számú Katonákkal egy­­gyütt elfogattattak. Az ellenségnek minden bátyorai, minden fegyve­rei ’s hadi készületei mind a’ mi hatalmunkban vannak. Medina Obrist - Lieutenant, a’ Szabadító­nak Hadi - Segédje , ezen nevezetes napnak történeteit hadi tudósítás­ba tette, de fájdalom! Guardoban a’ pártütők által megölettetett, de az ütközet helyének környékében feküvő minden városoknak elöljá­rói mind hivatalosan bizonyítják a’ mi fegyvereinknek győzedelmét, és még azt teszik hozzá , hogy Can­terac Generális ,a’ki Laserna Generálisnak megsebesíttetése u­­tán mindjárt által vette a'fővezér­­séget, Sucre Generálissal alkura lépett, mellynek következésében Kallao várát a’ Szabadító ármádá­­nak által kellessék adni. Decem­ber 9-dike tökélletességre vitte azt, a’ mit a’ Lovag-ütközet Junin-nál elkezdett. Ezen esztendőnek kez­detekor azzal hízelkedtek magok­nak a’ Spanyolok, hogy Amerikái­g .

Next