Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1825. július-december (1-52. szám)

1825-09-07 / 20. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (20.) Pesten, Szerdán, Sz. Mihály Hava 7­ dik napján 1825. Az aluszékony. Illet az ébredtség ; aluszékonyságnak eredtél? Félig meghalván, halni örökre setsz. Nyugodalom szü­kséges ugyan, de :i álmát alulni Mindég kész, éltét ön maga veszi korán. MAGYAR és ERDELY B O R S Z Á G­­udáról , Ő Tsászári Királyi Fő Herczegsége, az Országnak Nándor Ispánnya . September 3-kán reggel Ál-Csúton keresztül Bétsbe utazott, és onnan egyenesen az Ország gyű­lésére Po’sonyba fog térni , a’ Pa­­latimisné O Tsászári Fő Herczeg­sége 8-kán fog a’ Fő Herczeg után menni. Az Ország gyűlésére küldetett Követ Uraknak további folytatása: Ts. Ns. Pozsony Vármegyéből T. T. Becseházai Bartal György Ur,­ első, és Kis-Jókai Takáts Gáspár Ur , második Vice-Ispány. — Ts. Ns. Árva Vármegyéből : Ts. Nagy Abafalvai Abaffy Vendel, Kir. Ta­­nátsos, első V. Ispány Ur, és Ts. Domanoveczi Zmeskál Jó’sef Ur, a’ Tiszán innen való Kerületi Tör­vényes Táblának Assessora. — Ts. Ns. Zólyom Vármegyéből: T. Rad­­váni Radvánszky Antal Ur , máso­dik V. Ispány, és Tek. Mitsinyei Beniczky Lajos Ur, Fő Nótárius. — ( Második Felesztendő 1825.) Ó­saszári Kir. Felsége G­y­­­o­­­ko Mikós Péter Urat, az Ország és Felség eránt több alkalmatossá­­­­gokkal tett érdemeiért Magyar Or­ Iszági Nemességre emelni méltózta­­­tott, és őtet sírassá Vármegyéiben­­ fekvő Arivina nevű Kamarát is jó- s faággal kegyelmesen megajándé­kozván, azt is megengedni, hogy Krivina praedicatummal élhessen. Nem külömben , P­r­i­b­i­­­a András Urat, nyugodalomban élő Bányászi Tanátsost az ő hosszas szolgáltjá­­ért , és a’Bányászság dolgában tett jeles érdemeiért ugyan Magyar or­­szági Nemességre emelni méltózta­­tott Ő Felsége, és neki minden taksa fizetést elengedni. Po’sonyban Kis-Alszony Hava­lo-dikán fényesen ment végbe Fő Méltóságú Erdődy Pálfy Jo­sef Ő Herczegségének , ugyan Fő Mél­tóságú K­o­h­á­r­y Ferencz Herczeg és Fő Kanczellárius által Nemes Po’sony Vármegye, mellynek örö­kös Fő Ispánnya, valóságos Fő Is­­pányságába beiktatása. Az ünnep-X

Next