Hazai 's Külföldi Tudósítások 1827. július-december (1-52. szám)

1827-10-27 / 34. szám

’tisz­tviselő, Urak, több Úri nemes Személyek, a’ helybeli Tiszteletes Evangélikus Prédikátorok,kik mind­nyájan öröm-érzésekkel eltelve ré­szesültek Ő Exjának az Érseknek nyájas leereszkedésében. Ebéd után „ Exja mozsarak’ durrogása között ismét a'bevezető lovagok, és több Urak által kísértetre , éj tsz akár a Vadkertre ment. Sümeghi tudósítás szerént Cctob. 16-dikán azon szerentséje volt ezen mezővárosnak, hogy O Tsász. Kir. Fő Hercegsége Fiumei írtjából visszatérvén, Méltós. K­o­­pátsy Veszprémi Püspök Úrnál megszállani méltóztatott. A’ Felsé­ges Vendégnek jelenléte nem csak a’ Mélt. Püspököt, hanem az egész­­várost is örömmel eltöltötte, melly­­írek kinyilatkoztatására mind a' Püs­pöki szép kert, mind a’ városnak szebb része tsinosan kivilágosítta­­tott, és a’Czéhek fáklyák’világánál járván a’ Püspöki Residentia körűl, igyekeztek tiszteleteket kijelenteni, melly ünnepi tisztelet közben amai régi, és híres Sümeghi várban a mozsarak szüntelen durrogtak. Ts. Ns. Z­e­m­p­l­é­n v Vármegyé­ben Méltós. S­z­i­l­a­s­s­y József Ad­ministrator Úrnak Kormányozása alatt t­f. hónap 15-dikén, és követ­kezett napokon tartatott a Várme­gyebeli Tiszt-Uraknak megújítása. Erre temérdek sokasággal gyűlt ösz­­ve­ a­ Nemesség, és a’ szokás’s Mél­tás. Administrator Úrnak elintézése szerint, szabad felkiáltás által vitte végbe a’ választást; a­ sokaság m­att egy rész a’ szálában, másik az ud­varban, harmadik a' Vármegyehá­za előtt öszveseregelvén kiáltozá a' választandó nevét. Az első, és má­­sodik napi választásnak kimenetele ez: első All-Ispány lett Méltóságos Báró V­a­y Miklós, a’ boldogult B. Va­y Miklós Generálisnak fia ; má­sodik All-ispány lett T. T. S­z­i­r­­m­ay Jó­sef Úr ; Főjegyző T. Csa­bai Dók­us László Úr; Tiszti Fő Ügy­védő U­dvari Kossuth András Úr; Fő Szolga-Bíráknak a’Járások szerént választottak : T. S­z­e­m­e­r­e Péter Úr ; 1. Nemesházi T­o­m­s­i­t­s István Úr; T. S­z­ent­i­v­á­n­y­i Ká­roly Úr; T. Geleji Kolozsy Ká­roly Úr; T. S­z­emer­e Jósef Úr ; T. V­a­s Antal Úr. Nagy- Váradról, a Csá­szári Kir. Fő-Herczegsége a’ Nándi- Ispány mindenkor Hazánk­ boldog­ságára ’s diszére törekedő kegyelem­mel megparantsolá, hogy ezen a­ nyáron is T. T. Nagy Pál Profes­sor Úr felvigyázása alatt ezen híres Magyar Fő-Városnak, elpusztúlt régi épületei ismét nap­fényre ho­­zattassanak.Ezen munka­t Ily szeren­­tséssen folytattatott, hogy a Zsidó templom előtt lévő útszán egy haj­dan nagy templom fundamentu­mára találnának, melly­ek Sanctua­­riuma bodzában 6 szélességében 3 ölre terjed. Itt 27 Emberek tetemei találtattak. Hihető hogy régemen is, valamint a­ mai időben, csak a­ Fő-Papokat szokták a’ Sanctuari­­umba temetni. Magában a­ tempó

Next