Hazai 's Külföldi Tudósítások 1827. július-december (1-52. szám)

1827-11-03 / 36. szám

László Úr a’ Fő-Jegyzői hivatalban meghagyatott­ Al­ Jegyzők lettek : Reviczky János, B­o­d­ó Tamás, Kazinczy András; fizetés nélkül Ocskay István­ , Z­á­v­o­d­i Pál , Pilisi Menyhért, Malatinszky István , S­z­e­g­h­i István , P­é­t­e­r­f­f­y F­erencz, Szögyényi Imre. — Adószedők: a­ Hadi-tárnál Dókus Jósef, a’ Házinál Bodó Lajos.— Fő-Fiscális Kossuth András . Al- Fiscálisok S­z­i­k­s­z­a­y János és P­ap István; fizetés nélkül Eperjesi Gebért, Stépán László , Füze­séri Jósef, Bártfai Szabó Jósef, Dobos István , V­é­k­e­y Károly , P­á­l­f­i István, G­ő­c­z­e Károly, Ivá­­nyi Fekete Pál, Hedri István, Terestényi Pál.2 .Fő-Szolga­­bírák : S­z­e­m­e­r­e Péter , Szent- Iványi Károly, Tomsics Ist­ván, Kolosy Károly, Vas An­tal, Szem­ere Jósef; Al-Szolga­­bírák : L­ó­n­y­a­y Gábor, Drávecz­­ky Aloíz,­­ R­h­é­d­e­y László , Ba­lás­ház­y János, Békés Antal, Füzesér­y János, R­u­b­i­n Meny­hért, Kozma Miklós , Füzesé­­ry Ágoston, Reviczky György, Kupisinski H­o­r­v­á­t Antal, és fize­tés nélkül Képes Jósef, Tolcsvai Nagy Ádám , G­ergelyi Máté.— Esküdtek : Bártfai Szabó Sámuel, Rozgonyi Jósef, Szentma­­r­iay Imre , Ré­v­é­s­z János, Kr­o­­busiczky András , K­örös­ké­ny­i Ferencz , P­i­r­i­s­y László, S­z­e­p­s­y János , S­z­e­g­h­y Imre , Oláh János , T­r­e­s­t­y­é­n­s­z­k­y Il­lyés , Kossuth Imre, Stépán Dániel, Las­ztóczi Mihály, Mar t­o­n­y­a­i Tamás, Z­a­b­o­r­s­z­k­y Gás­pár , Izsépi László , és fizet. nélk. Tas­nádi Jósef , Szabó Károly, Balás­házy Jósef, Balogh Já­nos , Székely Elek, Németh Jósef, Kaposi Mihály , G­o­n­d­o­r Menyhért, Szen­czi András, K­o­z­­ma Pál, Sztankó László , So­mogyi István, V­á­s­á­r­h­e­l­y­i Lász­ló , Juhász Lajos , Rácz János, I­z­sé­p­y Gábor , D­i­e­n­e­s István , Somogyi János, V­é­k­e­y Ferencz, S­t­e­p­á­n Károly.— Al-Adószedők : Szabó Gábor , L­ács­ai János , V­á­l­y­i Antal, Szentlélek­ An­tal , Z­e­l­v­e­y István , Füzeséri Dániel. — Archiváriusok : K­as­s­a­y Sámuel, Sztankó László. — Pro­­curatoria: Elősüllője : Kelemen Sámuel, Képes Jósef. — Proto­­collista : Stépán László. — Expe­ditor : Somogyi István. — Can­­cellisták: Juhász Lajos, Sátor Ferencz, Vásárhelyi László. — Úti-Felvigyázók :­ Körtvélyesi István, I­n­c­z­é­d­y Sámuel.— Föld­mérők : Steiner Ádám , F­unda­­n­i­c­s György , ’s fizet. nélk. Fort­­m­á­j­e­r János , T­r­a­n­g­e­r Ignácz. — Orvosok: Meczner Pál, Cser­mák Márton , ’s fiz. nélkül: Ő­r­y Sámuel, Danielisz János. Seb­orvosok: Somogyi Simon, Fort­­m­á­j­e­r János , Báthor Ádám , Tréfort Ignácz, Csiky János, Szabó Ferencz, F­ekete András; fiz. nélk. Tóthpápay’Dániel, Mo­­ravcsek Zsigmond, Tamaska János. — Várnagy és Hajdúk’ Kapitánya: Marsalké Jósef. — Bátorságra ügyelő Biztosok : K­o­v­á­c­s Flórián, X*

Next