Hazai 's Külföldi Tudósítások 1828. január-június (1-52. szám)

1828-04-02 / 27. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (27.) minden részei közösen fogják ve­lünk érezni azon sajnos részvételt, mellyet illy megkülömböztetett ér­demű Magyarnak végső elszendere­­dése gerjeszthet a’ Tudományt és Nemzetiséget betsűlni tudó neme­sebb keblekben. Hideg tetemei Szent György havának t­ső napján délutáni négy órakor a’ Városi Fő-Plebánia Tem­plom Kriptájába késértettek igen nagy számú gyülekezettel­, melly­­nek szomorú gyászos pompáját, Fő Tisztelendő ’s Méltóságok, Hor­váth János Ur választott Püspök és a’ Felséges Királyi Magyar Hely­tartó Tanátsnak nagy érdemű tisz­telt Tanátsosa vezette , és több Fő Méltóságokon és Uraságokon kívül a’ felállítandó Magyar Tudós Tár­saságról most Pesten együtt tanáts­­kozó Tudós Fér­fiak, a’ Pesti Fő Oskolának Tanítói és Hallgatói, úgy nem külömben a' Gymnasium és Nemzeti Oskolákbeli Ifjúság is meg­Pesten. Szerdán, Sz. György Hava 2-dik napján 1828. Halál. Durva Halál, veszedelmes alak! nem tudsz könyörülni ? Öldöklő kezeid’ fegyvere sújtja fejünk’. A’Haza veszt, mikor a’ Nagyok, is, ’s a’ Jók is elesnek; ’S nem támadnak elő ollyanok: a’ Haza veszt. MAGYAR és ERDÉLY­­ORSZÁG. Az hív Barátságnak legszentebb , de egyszer’smind legfájdalmasabb kötelességét teljesítem, midőn azon halhatatlan érdemű Férfiúnak , ki e’ Nemzeti Újságot a’ legjobb Fejede­lem atyai kegyelméből először Ha­zai, azután pedig Hazai és Külföldi Tudósítások nevezete alatt Pesten 1800-dikban alkotta , és 22. eszten­deig példás Jobbágyi Hívséggel, szivet emelő Hazafiusággal, fárad­hatatlan ’s tsüggedni nem tudó erős lélekkel és munkássággal folytatta. Bőjt-Más havának 50-dikán déli 12. órakor életének 68-dik esztendejé­­beli máj és lépdaganatból származott sorvasztó hideglelésben történt vá­ratlan gyászos halálát hirdetem. Nagy volt az a’ megillető­­dés, mellyet KULTSÁR ISTVÁN halálának híre Pest és Buda Váro­soknak lelkes Lakosaiban okozott, ’s úgy hiszem a’ Magyar Hazának (Első Félesztendő 1828.) tisztelték.­

Next