Hazai 's Külföldi Tudósítások 1828. július-december (1-52. szám)

1828-07-30 / 9. szám

szakaszokból álló „tableaux” rekesz­­te bé, lehetősségét kimutatta. — Pozsonyban, mint előbbi levelünkben említettük, a’ f. h. 25- dik­án ment végbe az új Főispányi Helytartó Úr Ő Exjának előlűlése alatt a’ Megye’ Tisztválasztása, melly reggeli 8 órakor kezdődvén a’ leg­nagyobb renddel 3 órakor Te Deum­­mal végződött, illyen kimenetellel: Első Al-Ispánynak felkiáltással vá­lasztatott Tek. Kis-Jókai Takáts Gáspár Úr; 2-dik Al-Ispánynak T. Sárosfai B­i­t­tó Benjamin Úr----Fő Jegyzők: T­. Galanthai Fekete Ferencz, és Nyéki Németh János Urak meghagyattak . Al-Jegyző : T. B­a­z­s­á­k ’Sigmond Úr;— Becsü­­letbeli Al-Jegyzők : Vásonykeői Gr. Zichy György, Hg. Odescal­­c­h­i Auguszt, S­z­ü­ll­ő Lajos, P­e­­tőcz György, Jankó Mihály , Prileszky István, és Szalók­y Antal Urak; — T.Olgyay Gáspár Úr, Levéltárnok; — T. Molnár Jósef Úr, első Tiszti Fő Ügyész; második, T. Németh Vendel Úr . — Al-Ügyészek : Csehi István, és Buzinkay Ignácz Urak.—Fő Adó­szedő T. Jablanczy Jósef Úr; Al-Adószedők: Takáts Sigmond, Böghy Jakab, Gudits István, Nagy István , Gyorgyovich Jós. Urak. Exactor: Uj-Györgyi Ferencz Úr. A’ Pozsonyi Járásban: Fő Szol­ga Bíró T. Prickel Ferencz Úr; Al-Sz. B. Dóka László.— A' Nagy- Szombati Járásban: Fő Szolga­ Bíró T. O­d­­­e­r Jósef Úr; Al-Sz. B. Mel­tz­á­r Pál Úr. — A’ Külső Járásban: Fő Sz. B. T. Kartsai és Derghi S­o­m­o­gy­i János Úr ; Al-Sz. B.Mar­­sovszky Kamill Úr, Fő Bírói ti­tulussal ; T­h­e­b­e­r­y Ferencz Úr, Szered! Biztos Betsületbeli Szolga- Bíró.— A’ Felső Szigeti Járásban : Fő Sz. B. T. Petőcz Antal Úr; Al-Sz. B. Földes Joachim Úr; Betsületbeli Sz. B. L­i­e­sz­k­o­v­s­z­k­y Ignácz Úr.— Az Alsó Szigeti Járás­ban: Fő Sz. B. T. K­r­a­s­z­c­s­e­n­i­t­s Péter Úr; Al-Sz. B. Vermes Vin­­cze Úr; Betsületbeli Sz. B. Hendé Flórián Úr. — A’ Hegyen túli Já­rásban : Fő Sz. B. T. Troyer Leo­pold Úr; Al-Sz. B. Boldizsár Antal Úr. — Biztosok Fő Szolga- Bírói nevezettel: T. Szamosszeghi Petők János Úr Pozsonyban, és Kristóffy László Úr Nagy-Szom­batban , mind a' ketten megha­gyattak. Sopronból Júl. 15-ikén 1828. Hell Nepomuk János Úrnak T. N. Sopron Vármegye’ 38 esztendeig volt Fő-Orvosának halála után a’ Sopron Vármegyei egyik Fő-Orvosi Hivatal megüresülvén,­­ Herczegsé­­ge Nagy Méltóságú Hg. E­s­t­e­r­h­á­­z­y Miklós Úr Örökös Fő Ispányunk, Nemes Megyénk Fő -Orvosává , T. N. Vas Vármegyének második Fő Orvosát Szalay Imre Urat ki ne­vezte olly formán, hogy Szalay Imre Úr Sopronba tartsa lakását; Tek. Sándorffy János Fő Orvos Úr pedig, ki 1811-dik esztendőben Ő Herczegsége Örökös Főispányunk által második Fő-Orvosnak kinevez­tetett, és az­óta N. Vármegyénknek három járásaiban , úgymint Alsó , és Felső Rábaközi’s a’Répczemel­­lyéki Járásokban Fő Orvosi Hivata­­l

Next