Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1830. 2. félév (1-52. szám)

1830-10-23 / 33. szám

idei szűk termést , minden bortermő tartományaiban elengedte a’ bortal já­ró adót, úgy azoknak hátra lévő tarto­zásait is, kik a’múlt esztendőkről a’ bortól jéró adót még le nem űzették. NÉMET ALFÖLD, Brüsselből, Oet. 3. Az ideig Való Kormányszéknek Centrális Biz­tossága Gamond Urat Fridrik Kir. Hg.hez küldötte, hogy Ducpetiaux, Pletinkx, és Evarard Uraknak kit­se­réléséről alkudozzék. A’ Hg. azt aján­­lá, hogy mind a’ két részről öszvé­rén minden foglyok kitseréltessenek; de erre Gamond Úr nem lévén meg­­hatalmazva, Brüsselbe visszatért, hol az ideig való Kormányszék kinyilat­koztatta , hogy az öszves kitserélés meg nem eshetik, és tsak illendő ala­pon lehet ez eránt alkudozni. — Ma­­rienburg a’ Belgáknak meghódult, és a’városban Brabantial zászló lobog. A’ katonák haza mentek. A’ polgárok sok töltést találtak ott, mellyret azon­nal Brüsselbe küldöttek.— Halen Gilis (Déli Brabantiában a’ támadók’ munkálkodó hadi seregének fővezé­re) meghallván , hogy Vilvordeban a’ Brabantiai zászló kiszegesztetett, Ge­­neralstábjával oda ment, ’s látván, hogy az oda való polgári gárda a’ rend fentartására ügyel , visszatért. — Bouillon vár (a’ Luxemburgi Nagy herczegségben) a’ Belgiumi új rend­hez szabta magát. A’ Lüttichi polgári gárda’ vezére, Gróf Berlaym­ont, Oct. a­dikán kiadott Proclamatiójában a’ Lüttichi­­eknek azt hirdeti, hogy a’ Lüttichi fellegvár B o e c o p Generálissal kötött capitulatio’ útján általada­tott. Az eggyezés fő pontjai ezek: a’ Hollandus katonák a’ Generálissal fegyveresen 3 ágyúval szabadon ki­­mehetnek ; a’ fellegvár egy Major alatt minden hadi szerekkel a’ Bel­ga katonák’ kezében marad 10 napig, meddig i. i. a’ capitulatio ereje tart; a’ város -S szekeret rendel fizetésért a’ Tisztek elszállítására, ’s a’t. Brüsselből Oct. 4-dikén jelentik, hogy Gamond Prókátor Úr másod­szor is elküldetett Fridrik* Hg.hez a’ foglyok’ kitserélésére, de követségé­nek most sem lett jobb foganatja, minthogy a’ Hg. az öszves kitserélés mellett maradt. — A’ Brüsseli ideig váló Kormányszék számos hadi és polgári Tiszteket nevezett­ ki. Ő Felsége a Német-Alföldi Ki­rály Oct. 4-dikén költ végzése által idősb fiját, az Orán­iai Herczeget kinevezte, hogy az Ő Felsége’ nevé­ben általvegye a’ déli tartományok­ban azon részeknek kormányát,mel­­lyek még a’ törvényes uralkodást meg ismerik. E’ végre a’ Korona-Herczeg Antverpia városába veszi lakását. Azon részekben, hol a’ tsendesség meg van zavarodva a’ jó indulatú la­kosokat , kik a’ rendet helyre akar­nák állítani, engesztelő módok által gyámolittsa. Az Orániai Hg. mellé rendeltetik 3 Minister, és több Stá­­tus-Tanátsos, hogy azoknak tanácsá­val éljen az országos ügyekben. (Oct. 5-dikén reggel az Orániai Hg. Hágá­ból megérkezett Antwerpiába; Fridrik Hg. pedig Hágába visszament.). — Ő Felsége a­ Király a’ rendes katona­ság mellé önvállalkozásu polgári kom­pániáknak felállítását rendelte, kik

Next