Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1831. 1. félév (1-52. szám)

1831-04-02 / 27. szám

27. HAZAI ’S KÜLFÖLDI 'inj id ,& © á k 9 ® z&a Forrás-víz. Sintődik tested , ’s majd majd unalomra van élted ? Fris forrás-vízzel szüntelen élni siess. Élni siess ezzel; — nagy erőt a’ vízbe teremtett A’ Főúr. Borban nints soha illyen erő. PESTEN. Szombaton, Sz. György Hava’­­dik napján 1831. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. Mart. 29-ikán és 30-ikán igen szép kellemetes tavaszi idő járt; 31-ikben tsendes , és a’ növevények’ tenyészésére igen hasznos esső, min­den hideg nélkül, úgy tegnap is. LENGYEL ORSZÁG. A­ Bib­kus Státus Újság’ tolda­lékjában Mart. 22-dikén a’ következő levél találtatik, m­elly az Orosz tá­borból Sienicából Mart. 13-ikán kelt: „A’ Febr. 25-iki ütközet után az Orosz seregek Prága’ környékét folyvást megszállva tartották, védőreik a’ külső városban álltak. A’ Visztulán­ál űzött pártütők még a’ hídvégnek birtokában maradtak, és haszonta­lan dolog lett volna azt megtámad­nunk. Ők próbálták az Orosz sere­geket a’ házakból kiverni, ezeket felgyújtani, és az úgy nevezett szász Werderen vigyázó Orosz tsapatot elűz­ni, de nem boldogultak benne. — A’ Visztulán még eddig által nem kelhettünk; rajta hidat ütni nem lett volna tanátsos, mivel a’ jég azt minden pillantatban elszaggathatta (Első Félesztendő 1831.) volna, és ez által a’ közösülés meg­szakadván, a’ hadi sereg nagy szük­ségre juthatott volna , a’ mitől mél­tán tarthatni egy olly országban, hol az ellenséges seregek szántszán­dékkal mindent elpusztítnak. Ennél fogva a’ fővezér eltökélette, hogy tsak szemlélődő állásba vegye ma­gát , és hadainak nagyobb részét tá­gasabb szállásokra rendelvén, azok­nak pihenést engedjen. Febr. 27-kén egy gyalog brigádéból, egy rendes lovas brigádéból, két ezered Kozák­­ságból, és 8 ágyúból álló osztályt a fővezér Báró Lacken Grlis alá rendelt, ’s meghagyta neki, hogy a’ Bug vizén álló ludat Zegrz mel­lett őrizze, és az Ostrolenka felől jövő granatéros sereg’ érkezését ol­talmazza; ez Mart. 2-dikán eggye­­sült is a’ fő haddal. Mart. 1-sején a’ Krakóiak nehány százan megtáma­­dának egy Kozák-őrizetet, hol ezen utolsók közűl nehányan megölettek. Egyszer’smind az a’ hír terjede el, hogy Ciechanov, és Prasnic között számos népkatona tsoportokat, ’s Plonsknál valami 10,000 rendes ka-27

Next