Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1831. 1. félév (1-52. szám)

1831-06-18 / 49. szám

ff Nevezzük ezek között O Excellen­­tiája boldogult Gróf Esterházy Ká­roly meghagyott Özvegy Grófnéját al ki 400 ftokat tett az ínség oltárára. Tettes Nagy Jókai Farkas Imre Úr 109 ftokat, helybeli Plébános N­y­e­­r­egj­ártó György Úr, 30 ftokat, a­ Szeredy Só­ház Tettes Tisztsége 20 ftokat, de ezeken kívül még töb­ben is módjokhoz képest úgy hogy, ekkoráig öszvessen 300 ftra megy ezeknek adakozások. Köszönet és ál­dás az efféle jó hazafiúi szíveknek. Posonyból Jun. 11-ikén. Tegnap dél előtt iktatta be Fő Tiszt. Döme Károly Úr, a’ Posonyi T. Káptalan­nak Lectora és Kanonokja, Fő Tiszt. Kratoquilla István urat Cantor­­nak , ez pedig Fő Tiszt. Un­ger­hoff­e­r István urat, ugyan azon T. Káptalanban Custosnak, Zágrábból Jun. 11-dikén. Folyó hónap 9-ikén tette­ le. Ő Cs.K. Fel­ségétől az ő Aranykulcsos híveinek számai közé kegyelmesen felvétetett Erdődi és Monyorókereki Gróf E­r­­d­ő­d­y Károly úr a’ hívség eskü­vé­­sét Ő Excjának Alagovich Sándor úr megyés Püspök és Bánság Hely­tartójának kezeibe. Továbbá méltóz­­tatott Ő Cs. K. Felsége Fodróczi és Borkoveczi Fodróczi ’Sigmond urat a’ Horvát Országi Kir.­Táblához betsületbeli Táblabíróvá kegyelme­sen kinevezni. B­É­T­S. Május 3-ikán , a’ Csillagkeresztes Dámáknak esztendőnként előforduló ünnepjén Ő Felsége a’ Császá­r és Királyné kegyelmes Asszonyunk ezen fényes Rendbe, több Kir. Ma­gosságok , Fő és Nagy Hg. Asszonyok Grófnék, Bárónők és Fő Nemesek kö­zött sok Magyarokat is méltóztatott felvenni. FRANTZIA ORSZÁG. A’ Király Május 27-ikén hajnal­ban vissza érkezett útjából; a’jövő hónapban ismét más utat fog Ő Fel­sége tenni az Országnak egyébb ré­szeibe­n. A’ Moniteur, Junius 4-ikén ezt írja: Brestbe, Lizabonából a­ követ­kezendő tudósítás érkezett : ,,A’ Frantzia hajós sereg kormányozónak kemény parantsolatja lévén az iránt hogy az ő alattvalóikon elkövetett sérelmekért tellyes elégtételt kíván­jon, a’’ mint a’ Tájóra megérkezett, 21 órányi időt hagyott az elégtétel kiszolgáltatására. A­ Portugalliai Or­­száglás tsak valamelly mellőző fele­letet adott ezen felszólításra, melly­­re való nézve a’Frantzia kormányo­zó azon nyomon elfogott egy corvet­­tet, melly éppen akkor tért vissza, és 23-ikán Brest felé indította, ’s oda Jun e­lsőjén mégis érkezett. Ezt végre hajtván, hadi híjóinak egy részét a’ Tájó előtt hagyta, más ré­szével pedig maga Terceirához eve­zett , hogy az ott száguldozó Portu­­gallus hajókat elfogdossa. Ezen tudó­sításhoz még ezt kaptsolja a’ Moni­teur : látszik ezen tselekedetből , hogy a’ rendelést egész erővel igye­keznek végre­hajtani, és tökéletes okunk van reá hinnünk, hogy az Országlószéknek vagy elégtételt ad­nak , vagy pedig maga fog azt sze­rezni.

Next